Besluitenlijst Clientenraad Participatiewet Fijnder

Bekijk hier de besluitenlijst van de vergadering van 9 maart 2023

Datum

09-03-2023

Tijd

19:30 - 21:30

Locatie

De Mattelier

Voorzitter

Hans Kettelerij

Aanwezigen

Sylvia Ansink, Maja de Graaf, Ineke ter Haar, Annemarieke Huurneman, Hans Kettelerij, Frank Knippenborg, Gerda Osinga, Lizanne Versteeg en Henk  Walhof

1. Opening

De vergadering wordt om 19.31 uur gestart door de voorzitter.

2. Mededelingen

Saskia en Phaômé zijn met kennisgeving afwezig. Er zit één gast op de tribune.
Er wordt kort stilgestaan bij het overlijden van de oud voorzitter.

3. Terugblik op het informeel overleg met het DB

Maandag 27 februari 2023 hebben we het informeel overleg gehad met de drie wethouders. Van te voren hadden we een aantal onderwerpen bepaald die wij als cliëntenraad graag met het DB wilden bespreken.

Van het bestuur hebben we gehoord hoe ze kijken naar de cliëntenraad. Ze waren veelal positief over de cliëntenraad. Wel werd aangegeven dat we een kritische cliëntenraad zijn en dat dit in de (advies)brieven erg naar voren komt. We kregen het gevoel dat het kritische niet echt gewaardeerd wordt door het DB. Daarnaast gaf wethouder Teselink aan dat we vaak op dezelfde onderwerpen terugkomen, zoals giften en chronisch zieken in de bijstand. Dit komt omdat wij verwachten dat het DB eigen initiatieven neemt over deze onderwerpen en daar schort het soms wel aan.

We hebben een discussie gehad over het onderwerp: vrijlating giften. Het DB wil niet vooruitlopen op de wet. Ze willen niet het risico lopen om een regeling in te moeten trekken (doordat de wetgever anders kan beslissen) en dat de cliënten dan teleurgesteld moeten worden. Ze willen hun eerdere besluit over 
ons ongevraagd advies niet heroverwegen. Ze waren ook niet te spreken over het feit dat we mogelijk naar de gemeenteraad willen. De vertrouwensband kan op het spel komen te staan. Besloten is om geen brief te sturen naar de gemeenteraad, maar wel hierover in contact met het DB te blijven. Ten slotte kunnen we bijvoorbeeld in de nieuwsbrief van Fijnder benoemen dat we het onderwerp giften hebben besproken met het bestuur en dat we cliënten wijzen op het maatwerk dat Fijnder wil leveren op dit onderwerp.

Een ander onderwerp was de begroting. Wanneer we het budget dreigen te overschrijden, moet de ambtelijk secretaris met de strategisch beleidsadviseur in gesprek. We zouden daarnaast goed kijken naar ons budget voor 2024. Het budget met € 5000,- verhogen is fors. We hebben aangegeven ook besparingen te hebben uitgevoerd. Het DB heeft aangeboden om in de gemeentehuizen gratis te kunnen vergaderen. We hebben navraag gedaan bij Vincentius en daar kunnen we ook niet vergaderen. Het oude stadhuis van Groenlo is momenteel de beste mogelijkheid, gezien de ligging. Afgesproken is dat de ambtelijk secretaris hier het initiatief in zal nemen. Mocht het oude stadhuis in Groenlo geen optie zijn, dan gaan we roulerend vergaderen in de drie gemeentehuizen.

Niet alle onderwerpen zijn aan de orde gekomen in verband met de tijd.

4. Voorbereiding cliëntcontactdagen

We hebben een programma ontvangen van 14:00 tot 17:00 op 31 maart 2023. Organisaties kunnen vanaf 13:00 aanwezig zijn om op te bouwen. Zij krijgen allemaal nog een mail met het definitieve programma. We hebben tafels op naam van de organisaties binnen bepaalde ruimtes in de Mattelier. We hebben een presentatieruimte waar presentaties en workshops gehouden worden. We hebben een kinderhoekje waar kinderen kunnen spelen/kleuren. Tot slot zijn er optredens die ingedeeld zijn, bijvoorbeeld een dansschool. Het verzoek is aan alle leden om aanwezig te zijn op 31 maart.

We willen graag weten wat onder de cliënten leeft. We willen proberen op een informele manier mensen aan te spreken en kijken hoe ze de dienstverlening van Fijnder ervaren. We willen een soort van evaluatieformulier opstellen die dan in de cliëntenraadvergadering besproken kan worden. We hopen op een grote opkomst. Helaas kunnen de wethouders van gemeente Oost Gelre en Berkelland geen officiële opening doen, omdat ze verhinderd zijn. Van de wethouder van Winterswijk hebben we nog geen bericht. Mocht de wethouder van Winterswijk ook niet aanwezig kunnen zijn, is besloten dat voorzitter Hans de informatiemarkt zal openen.

We hebben ook een plan B voor als de opkomst niet zo hoog is als we hopen.
We zullen dan in gesprek gaan met de aanwezige cliënten en de organisaties door middel van stellingen.

5. Informatie uit de werkgroepen

Werkgroep bedrijfsvoering Fijnder/klankbordgroep:
De telefoondienst is getest en inmiddels in gebruik. Fijnder klantcontactcentrum is nu de hele dag bereikbaar. De (inkomens)consulenten zijn alleen nog steeds tussen 09:00 - 11:00 bereikbaar. Het (door de cliëntenraad gewenste) middagspreekuur is er dus nog niet doorheen. Dit willen we nog wel voor elkaar krijgen.

Fijnder is bezig met de e-formulieren. De aantallen zijn inzichtelijk gemaakt voor het gebruik van de digitale formulieren en de papieren formulieren. Er wordt al voor de helft gebruik gemaakt van digitale formulieren.

We zijn ook bezig met het laten sturen van een ontvangstbevestiging bij het versturen van stukken naar bijvoorbeeld een inkomensconsulent. De uitkeringsadministratie (UKA) stuurt wel een automatische ontvangstbevestiging. Je weet alleen dan niet meer wat je hebt verstuurd, omdat het een algemene mail is.

De werkgroep neemt de vermogensgrens mee in het gesprek met Fijnder over de meedoenregeling volwassenen van Winterswijk.

Commissie Lokaal Oost Gelre:
Maandag 13 maart 2023 hebben we een overleg met hen. We gaan het hebben over de meedoenregeling, maar ook over de snijvlakken van beide raden. Voorkomen moet worden dat er dubbele adviezen worden uitgebracht over de PW.

Commissie Lokaal Winterswijk:
De Wmo-raad van Winterswijk geeft aan dat ze weer opgestart zijn en dat we met hen in gesprek kunnen gaan. Ze hebben een naamswijziging doorgevoerd: Adviesraad Sociaal Domein.

Sollicitatiecommissie:
Er is één kandidaat waar de commissie mee in gesprek gaat.

6. In- en uitgaande post

De ingekomen post is ter kennisname aangenomen.

7. Vaststellen besluitenlijst van 9 februari 2023

De besluitenlijst van 9 februari 2023 wordt vastgesteld met dank aan de notulist.

8. Actielijst

-

9. Rondvraag

Ineke wil een PowerPoint presentatie aan de FNV geven op 22 maart 2023. Carmen Velthuis is de nieuwe voorzitter van FNV lokaal. Ze wil er een vakbondscafé van maken. De FNV-leden worden daarvoor uitgenodigd. Het onderwerp dat zij graag willen bespreken is schuldhulpverlening. Daar hebben we sinds 2023 geen adviesrol meer in, maar we hebben wel raakvlakken. Ineke gaat haar presentatie daarop aanpassen.

Op 14 maart 2023 komt de FNV bijeen voor het onderwerp chronisch zieken. Een aantal leden zal daarbij aansluiten.

Maja heeft een interview gehad met de Nationale Ombudsman over o.a. de vraag of burgers invloed hebben op de Participatiewet. Maja heeft haar eigen verhaal verteld en daarnaast allerlei informatie aangeleverd over de cliëntenraad. Hoe staan wij voor de burgers klaar. Voor de zomer heeft de Ombudsman de rapportage af en zal het ook doorgestuurd worden naar Maja.

10. Sluiting

De vergadering is om 21:01 afgesloten.