Besluitenlijst Cliëntenraad Participatiewet Fijnder

Bekijk hier de besluitenlijst van de vergadering van 11 mei 2023
Datum11-05-2023
Tijd19:30 - 21:30
LocatieDe Mattelier
VoorzitterHans Kettelerij
AanwezigenSylvia Ansink, Maja de Graaf, Ineke ter Haar, Hans Kettelerij, Frank Knippenborg, Phaômé Malawau, Gerda Osinga, Saskia Roesink, Lizanne Versteeg en Henk   Walhof

1. Opening

De vergadering wordt om 19.30 uur gestart door de voorzitter.

2. Mededelingen

Annemarieke en Edison hebben zich afgemeld voor de vergadering.

Ron Dorland van de Adviesraad Sociaal Domein (Winterswijk) is als gast aanwezig. De adviesraad is van 8 naar 12 leden gegaan. Ze hebben drie werkgroepen, waaronder de werkgroep bestaanszekerheid (Participatie, schuldhulpverlening en minima-regelingen) waar Ron zelf in zit. Hij is benieuwd hoe het bij ons in de cliëntenraad gaat, omdat we o.a. al werken met werkgroepen en om de samenwerking met de cliëntenraad bevorderen.

3. Kennismaking nieuw lid CR

Dit agendapunt is doorgeschoven naar volgende vergadering in verband met de afwezigheid van Edison.

4. Concept advies aanpassingen verordening sociaal domein

De werkgroep leden zijn uitgenodigd bij Fijnder, omdat het een behoorlijk document is en er direct wat uitleg over gegeven kon worden. De leden vonden het erg prettig om op voorhand meegenomen te worden in de adviesaanvraag. De verordening is gemaakt naar aanleiding van het breed offensief. Dit gaat per 1 juli 2023 in.

De leden van de werkgroep hebben wat opmerkingen in het advies opgenomen. Fijnder heeft de Participatieplaatsen toegevoegd op eigen initiatief. Dit is met behoud van uitkering, maar zonder arbeidscontract. Volledig additioneel is bijna niet aan de orde. Het lijkt op de vroegere Melkertbanen. Het is de vraag of de uitwerking en uitvoering van de participatieplaatsen goed wordt gedaan.
 
Besloten is om het conceptadvies vast te stellen met dank aan de werkgroep. Hans zal het advies ondertekenen en Lizanne stuurt het door naar het DB.

5. Concept advies energietoeslag 2023

De energietoeslag betreft een regeling uit de bijzondere bijstand. Ze zijn erg snel met het opstellen van de beleidsregels energietoeslag. Opvallend is dat ze de energietoeslag niet in behandeling nemen voor cliënten onder de 27 jaar (studenten), terwijl er genoeg ontwikkelingen in het land zijn om dat wel te behandelen. We hebben binnen de gemeenten niet zoveel studenten en Minister Carola Schouten heeft hier nog geen klap op gegeven in de Tweede Kamer. Positief is ook dat ze de peildatum bij de aanvraag verruimd hebben. Bij de vorige aanvraagprocedure energietoeslag was de peildatum alleen per 1 maart.

Besloten is om het conceptadvies vast te stellen met dank aan de werkgroep. Hans zal het advies ondertekenen en Lizanne stuurt het door naar het DB.

6. Flexibiliteit vergaderlocatie

We hebben een oproep gekregen om kosten te besparen t.a.v. de begroting. Het bestuur moet eigenlijk ons een vergader locatie aanbieden. Dat is Fijnder, maar dat vinden wij niet direct geschikt. De kosten in de Mattelier zijn echter erg hoog. We kunnen niet in oude pand SDOA in Groenlo kunnen vergaderen.

Het regelen van de vergaderingen in de gemeentehuizen liep wat stroef, maar inmiddels is er wel contact en hebben we de mogelijkheid om binnen de gemeentehuizen te vergaderen. De vraag is echter of dit wenselijk is, gezien de reisafstanden van de leden.

Na ampel beraad en na heroverweging is besloten om weer bij Fijnder te vergaderen, omdat de reiskosten anders ook weer hoger worden. Groenlo heeft de meest centrale ligging. Dit is per ingang van de vergadering van juni. We hebben afgesproken elkaar waar nodig te faciliteren, zodat we met elkaar mee kunnen rijden. De gereserveerde dagen in de Mattelier konden kosteloos geannuleerd worden. De twee vastgestelde data bij de gemeenten worden door Lizanne afgezegd.

7. Evaluatie vertegenwoordiging aangewezen belangenorganisaties

In het huishoudelijk regelement van de cliëntenraad staat dat wij jaarlijks moeten evalueren of de vertegenwoordiging van de belangenorganisaties nog akkoord is of dat we andere organisaties in de raad willen.

De leden geven aan dat dit nog niet eerder is geëvalueerd. Destijds is de keuze gemaakt voor de aanwezige belangenorganisaties. Op dit moment zijn dat FNV, KWO, Humanitas en de Seniorenraad Winterswijk.

We hebben 11 plekken binnen de cliëntenraad, waarvan er 10 plekken zijn vervuld. Er hebben in de afgelopen jaren ook geen organisaties zich bij ons aangemeld. De cliëntenraad ziet daarnaast zelf geen behoefte om dit uit te breiden of te wijzigen. Bij een komende wijziging van het Huishoudelijk Reglement zal de frequentie van de evaluatie worden aangepast naar eens in de 4 jaar.

8. Informatie uit de werkgroepen

Werkgroep cliëntcontactdagen:
We zijn bij elkaar geweest voor de evaluatie van de informatiemarkt geldzaken. Rapportcijfer door de aanwezige organisaties was een 8. Zij hebben het als positief ervaren en hebben goed kunnen netwerken. De verdere uitwerking zal bij de volgende vergadering toegelicht worden.

Klankbordgroep/werkgroep bedrijfsvoering:
Volgende week hebben we een vergadering met Hans Bussing. We gaan het nog een keer over de e-formulieren hebben. Daar kan nog wel het een en ander aan verbeterd worden. De cliënten zonder bijstandsuitkering kunnen bijvoorbeeld nog niet digitaal aanvragen. Daarnaast zijn de formulieren ook lastig vindbaar op de website. 

We hadden afgesproken dat de cliënten een blanco enveloppe zouden krijgen vanuit Fijnder. We krijgen sinds april 2023 alleen maar post met het Fijnder logo erop. Dat was niet de afspraak en kan voor sommige cliënten onnodig stress opleveren. Fijnder zou kunnen overwegen om bijv. een enquête uit te laten zetten om te bepalen hoeveel cliënten hier ‘moeite’ mee hebben. 

Commissie lokaal Winterswijk:
Gerda en Saskia hebben met Ron Dorland een gesprek gehad hoe we de samenwerking tussen de cliëntenraad en de adviesraad kunnen verbeteren.

Commissie lokaal Oost Gelre:
In juni is er weer een overleg met de sociale raad. Exacte datum is nog niet bekend. We overleggen twee keer per jaar. 

9. Uitgaande en ingekomen post

We hebben een positieve reactie ontvangen op ons formeel advies over de pilot samenwonen van Berkelland. Het DB heeft besloten om de pilot voor alle drie de gemeenten uit te voeren. Ze hebben ook de andere adviezen overgenomen. Dit geeft het gevoel dat ze écht hebben geluisterd naar onze adviezen.

11. Actielijst

-

12. Rondvraag

Henk geeft aan dat zijn lidmaatschap voor de cliëntenraad eindigt in juni. Hij wil dit niet verlengen. Er is iemand vanuit Humanitas voorgedragen, maar die persoon heeft nog geen contact opgenomen. Besloten is dat Hans contact zal opnemen. 8 juni is de laatste vergadering voor Henk.

Hans geeft aan dat de zomerborrel meestal aansluitend na de vergadering is. Vorige zomer is dat niet gelukt. Geopperd wordt om bij Frederik Hendrik of bij Brouwersnös in Groenlo te gaan borrelen. 

Ron Dorland geeft aan dat hij de leden in de discussie scherp vond en dat er veel kennis en samenhang heerst. Daarnaast valt het op dat men ook wel kritisch is op elkaar. Hij heeft het gevoel dat de leden trots zijn om in de cliëntenraad te zitten. 

13. Sluiting

De vergadering is om 20:47 afgesloten.