Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Ik ben nieuw in Nederland en moet inburgeren

Je bent nieuw in Nederland en wil hier een (nieuw) leven beginnen. Fijnder helpt jou om vanaf het begin mee te doen in de Nederlandse samenleving. Dat noemen we inburgeren. Inburgeren is verplicht voor elke nieuwkomer van 16 jaar tot de AOW-leeftijd die voor langere tijd in Nederland komt wonen en een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft.

Hoe kan je inburgeren?

Je ontvangt eerst een brief waarin staat dat je moet inburgeren. Je krijgt drie jaar de tijd om in te burgeren. We begrijpen dat het fijn is als je weet hoe het inburgeringstraject eruit ziet. Dat leggen we hieronder stap voor stap uit.

Brede intake

Je gaat in gesprek met een medewerker van Fijnder. De medewerker met wie je het gesprek voert noemen we een klantmanager. Tijdens dit gesprek bespreek je jouw persoonlijke situatie. Na de brede intake ontvang je een brief waarin staat vanaf wanneer je moet inburgeren.

Persoonlijk plan Inburgering en Participatie

Na de brede intake stel je samen met jouw klantmanager een persoonlijk plan op. Dat plan noemen we het Persoonlijk plan Inburgering en Participatie. In dit plan benoem je jouw persoonlijke doelen en de afspraken die je maakt met je klantmanager. In je persoonlijk plan staat ook welke leerroute je gaat volgen. Er zijn drie leerroutes. We leggen ze hieronder kort uit.

Leerroutes

De B1-route is gericht op het beheersen van de Nederlandse taal op B1 niveau. Om te slagen voor de B1-route moet je slagen voor het centrale inburgeringsexamen op de onderdelen lezen, luisteren, schrijven en spreken op niveau B1 en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM).

Deze route is bedoeld voor jonge nieuwkomers. De onderwijsroute bestaat uit een taalschakeltraject en is gericht op het beheersen van de Nederlandse taal op minimaal niveau B1 en de instroom in het reguliere onderwijs (MBO, HBO of WO). Na het succesvol afronden van deze route beschik je over voldoende kennis van de Nederlandse taal, samenleving en arbeidsmarkt en (studie)vaardigheden om met succes een Nederlandse opleiding te (kunnen) volgen.

De Zelfredzaamheidsroute is gericht op het beheersen van de Nederlandse taal op minimaal niveau A1 en op het zelfstandig kunnen meedoen aan de Nederlandse samenleving. Deze route is bedoeld voor nieuwkomers voor wie de B1-route en onderwijsroute niet haalbaar zijn en die veel moeite hebben met het leren van de Nederlandse taal en waarschijnlijk niveau B1 of A2 niet zullen halen binnen de inburgeringstermijn.

Participatieverklaringstraject

Naast de leerroute die je volgt, neem je ook deel aan het participatieverklaringstraject. Dat traject bestaat uit twee onderdelen: een workshop over de kernwaarden van de Nederlandse samenleving en de ondertekening van de participatieverklaring. Als je de participatieverklaring ondertekent, verklaar je dat je kennis hebt genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving, dat je die spelregels respecteert en dat je actief een bijdrage wil leveren aan de samenleving. Een uitnodiging voor het participatieverklaringstraject ontvang je via de gemeente.

Module Arbeidsmarkt en Participatie

Naast de leerroute en het participatieverklaringstraject volg je ook de Module Arbeidsmarkt en Participatie. Door het volgen van deze module raak je bekend met de Nederlandse arbeidsmarkt. En leer je welke vaardigheden en capaciteiten nodig zijn om mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt.

Ontheffing of vrijstelling van de inburgeringsplicht

Als je aan het inburgeren bent kan er iets gebeuren waardoor je niet mee verder kan met het inburgeringstraject. Bijvoorbeeld door een medische beperking. Je kunt dan een ontheffing van de inburgeringsplicht krijgen. Zo’n ontheffing vraag je aan bij Argonaut. Kom je er niet helemaal uit? Dan helpen we je graag!

Er zijn ook situaties waarbij je een gedeeltelijke of gehele vrijstelling van de inburgeringsplicht kunt aanvragen, bijvoorbeeld:

  • Als je minimaal acht jaar in Nederland hebt gewoond en je in die periode leer- of kwalificatieplichtig was.
  • Als je een diploma, certificaat of ander document hebt waaruit blijkt dat je voldoende kennis van de Nederlandse taal en samenleving hebt.
  • Als je op dit moment leer- of kwalificatieplichtig bent.
  • Als je een opleiding volgt die leidt tot de uitreiking van een diploma, certificaat of ander document waaruit blijkt dat je voldoende kennis van de Nederlandse taal en samenleving hebt.
  • Als je minimaal tien jaar in Nederland woont en minimaal vijf jaar vrijwilligerswerk of betaald werk (hebt) gehad en bent geslaagd voor een toets spreekvaardigheid en luistervaardigheid op niveau B1.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een vrijstelling van de inburgeringsplicht bij DUO. DUO beslist of je een vrijstelling krijgt.