Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Bestuur en organisatie

Fijnder heeft een algemeen en een dagelijks bestuur.

Algemeen bestuur

Leden van het algemeen bestuur zijn:

 • Gerjan Teselink
 • Betsy Wormgoor
 • Ellen Dusseldorp
 • Arjen Schutten
 • Elvira Schepers-Janssen
 • Wim Wassink

Het algemeen bestuur vergadert minimaal drie keer per jaar. In 2022 vergaderen zij op: 23 juni, 15 september en 22 december van 9.00 tot 10.00 uur. Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het gebouw van Fijnder, Batterij 12 in Groenlo. De agenda en de bijbehorende stukken zijn op maandag voorafgaand aan de vergadering te bekijken bij Fijnder, Batterij 12 in Groenlo.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit leden gekozen door en afkomstig uit het algemeen bestuur:

 • Gerjan Teselink (namens gemeente Berkelland)
 • Ellen Dusseldorp (namens gemeente Oost Gelre)
 • Elvira Schepers-Janssen (namens gemeente Winterswijk)

Het dagelijks bestuur vergadert maandelijks. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De besluiten van het dagelijks bestuur zijn wel openbaar. 

Beleidsregels en verordeningen, vastgesteld door het bestuur staan vermeld op www.overheid.nl 

Verslagen en agenda's vergaderingen Algemeen en Dagelijks Bestuur

Op donderdag 27 oktober 2022 om 09.00 vergadert het Dagelijks Bestuur van Fijnder.

De agenda is als volgt samengesteld:

 1. Opening door de voorzitter en vaststellen van de agenda;
 2. Mededelingen;
 3. Ter vaststelling: Conceptverslag en besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 15 september 2022;
  1. Ter kennisneming: Vastgesteld verslag Dagelijks Bestuur d.d. 23 juni 2022;
 4. Ter formalisering:
  1. Plan van aanpak taal-/jobcoach;
  2. Het strategisch Informatiebeveiligingsbeleid, Privacybeleid en Aansluitbeleid Suwinet Beveiligingsplan;
  3. Archivering van e-mail;
  4. Armoedebeleid Fijnder gemeenten;
 5. Ter vaststelling: Beleidsregels Taaleis Participatiewet Fijnder 2022 en volgende jaren;
 6. Ter instemming: Actualisatie klachtenregeling;
 7. Ter besluitvorming: Plan van aanpak Verhogen Slagkracht Meedoen;
 8. Ter kennisneming: Meedoenapplicatie;
 9. Ter kennisneming: Het halfjaarbericht 2022 Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ);
 10. Bestandscijfers tot en met augustus 2022;
 11. Rondvraag;
 12. Sluiting.

Op donderdag 15 september 2022 om 09.00 vergadert het Dagelijks Bestuur van Fijnder.

De agenda is als volgt samengesteld:

 1. Opening door de voorzitter en vaststellen van de agenda;
 2. Voortgang projecten;
 3. Mededelingen;
 4. Ter vaststelling: Conceptverslag en besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 23 juni 2022;
  1. Ter kennisneming: Vastgesteld verslag en besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 25 mei 2022;
 5. Ter formalisering:
  1. Kwartaalrapportage Q2-2022 Fijnder;
  2. Verhoogde eenmalige energietoeslag minima;
 6. Ter vaststelling: Tweede bestuursrapportage 2022;
 7. Ter besluitvorming: Plan van aanpak taal-/jobcoach;
 8. Ter besluitvorming: Het project Bewegen in Winterswijk met Stichting De Graafschap Verbindt en de inzet van een projectcoördinator;
 9. Ter besluitvorming: Investering geluid reducerende maatregelen;
 10. Ter vaststelling: Het Strategisch informatiebeveiligingsbeleid, Privacybeleid en Aansluitbeleid Suwinet Beveiligingsplan 2022-2025;
 11. Ter besluitvorming: Wijzigingen vanuit Fijnder voor de verordening sociaal domein;
 12. Ter besluitvorming: De Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB);
 13. Ter kennisneming: Ontwikkelingen Collectieve zorgverzekering;
 14. Ter kennisneming: Armoedebeleid Fijnder gemeenten;
 15. Ter kennisneming: Follow up aanbevelingen accountant;
 16. Ter kennisneming: Bestandsanalyse jongeren 18 tot 27 jaar;
 17. Ter kennisneming: Kernpunten meicirculaire 2022;
 18. Ter kennisneming: Wachtlijst nieuw Beschut Werk (nBW);
 19. Bestandscijfers tot en met  juli 2022;
 20. Rondvraag;
  1. reactie/akkoord gevraagd op voorstel regiocoördinatie inburgering AMR Achterhoek;
 21. Sluiting.

Op donderdag 23 juni 2022 om 10.00 vergadert het Dagelijks Bestuur van Fijnder.

De agenda is als volgt samengesteld:

 1. Opening door de voorzitter en vaststellen van de agenda;
 2. Mededelingen:
 3. Ter vaststelling: Conceptverslag Dagelijks Bestuur en besluitenlijst d.d. 25 mei 2022;
  a. Ter kennisneming: vastgesteld verslag Dagelijks Bestuur d.d. 28 april 2022;
 4. Ter formalisering:
  a. Hulp bij heroriëntatie door ROZ;
  b. Ter vaststelling: Besluit Informatiebeheer Fijnder 2022;
  Besloten is om het Besluit informatiebeheer Fijnder 2022 vast te stellen zodra de archiefverordening in werking is getreden met gelijktijdige intrekking van het Besluit informatiebeheer Sociale Dienst Oost Achterhoek 2010. De archiefverordening is op 23-06-2022 door het AB vastgesteld. Dit betekent dat u het besluit informatiebeheer ter formalisatie krijgt voorgelegd.
 5. Ter besluitvorming: Aanwijzingsprocedure;
 6. Ter besluitvorming: Herbenoeming leden Commissie Bezwaarschriften Fijnder en benoeming nieuw lid;
 7. Ter vaststelling: Reactie op vragen Cliëntenraad naar aanleiding van reactie op brief Chronisch zieken;
 8. Ter vaststelling: Reactie op brief Clientenraad advies kostendelersnorm 2022;
 9. Ter kennisneming: Het 1ste kwartaalbericht 2022 Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ);
 10. Ter kennisneming: Evaluatie lokaal en wijkgericht werken;
 11. Ter kennisneming: Bestandsanalyse jongeren 18 tot 27 jaar;
 12. Bestandscijfers tot en met mei 2022;
 13. Rondvraag;
 14. Sluiting.

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 23 juni 2022

Aanwezig: G. Teselink (wethouder gemeente Berkelland, E. Dusseldorp (wethouder gemeente Oost Gelre)

Afwezig met kennisgeving: E. Schepers-Janssen (wethouder gemeente Winterswijk)

 1. Opening en vaststelling van de agenda;
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
   
 2. Mededelingen;
   
 3. Verslag en besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 25 mei 2022;
  Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld 

  3a: Vastgesteld verslag vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 28 april 2022;
  Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
   
 4. Ter formalisering:
  4a: Hulp bij heroriëntatie door ROZ;
  Het DB besluit in te stemmen met de verlenging van de overeenkomst met ROZ voor heroriëntatie voor ondernemers bij de ROZ tot en met 31 december 2022 en de kosten voor dit ondersteuningsaanbod te onttrekken aan de bestemmingsreserve Tozo.

  4b: Ter vaststelling: Besluit Informatiebeheer Fijnder 2022;
  Het DB stelt het Besluit informatiebeheer Fijnder 2022 vast.
   
 5. Ter besluitvorming: Aanwijzingsprocedure;
  Het DB wijst mevrouw E. Schepers als voorzitter van het DB aan voor het voeren van werk- en voortgangsgesprekken met de directeur van Fijnder.

  De heer G. Teselink wordt aangewezen als vertegenwoordiger van het Dagelijks Bestuur in de Vergadering van Aandeelhouders Slinge Werkt! B.V. en als vertegenwoordiger van het Dagelijks Bestuur in het afstemmingsoverleg met de accountant.
   

 6. Ter besluitvorming: Herbenoeming leden Commissie Bezwaarschriften Fijnder en benoeming nieuw lid;
  Het DB besluit de huidige leden van de commissie bezwaarschriften te herbenoemen voor een periode van vier jaar tot 1 juni 2026 en mevrouw J.A.J. Venema te benoemen als nieuw lid van de commissie bezwaarschriften met ingang van 1 juli 2022.
   

 7. Ter vaststelling: Reactie op vragen Cliëntenraad naar aanleiding van reactie op brief Chronisch zieken;
  Het DB stelt de brief vast en zal het standpunt van het DB toelichten in de vergadering van de Cliëntenraad.

   

 8. Ter vaststelling: Reactie op brief Cliëntenraad advies kostendelersnorm 2022;
  Het DB stelt de reactie op de brief met het advies van de Cliëntenraad met betrekking tot de kostendelersnorm 2022 vast.
   

 9. Ter kennisneming: Het 1ste kwartaalbericht 2022 Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ);
  Het DB neemt kennis van het 1ste kwartaalbericht 2022 van de ROZ.

   

 10. Ter kennisneming: Evaluatie lokaal en wijkgericht werken;
  Het DB neemt kennis van een analyse van de doelgroep Meedoen en de voortgang met betrekking tot het activeren van de cliënten die vallen in de doelgroep Meedoen. Ook neemt het DB kennis van de ontwikkelingen binnen de integrale samenwerking tussen de sociale teams en SDOA primair gericht op de doelgroep Meedoen en het vervolg van lokaal en wijkgericht werken.

   

 11. Ter kennisneming: Bestandsanalyse jongeren 18 tot 27 jaar;
  De bestandsanalyse jongeren wordt opnieuw geagendeerd voor de vergadering van 15 september 2022.
   

 12. Bestandscijfers;
  Het DB neemt de bestandscijfers tot en met mei 2022 voor kennisgeving aan.
   

 13. Rondvraag.

Op woensdag 25 mei 2022 om 09.00 vergadert het Dagelijks Bestuur van Fijnder.

De agenda is als volgt samengesteld:

 1. Opening door de voorzitter en vaststellen van de agenda;
 2. Mededelingen:
 3. Ingekomen stukken:
  1. Brief Cliëntenraad Participatiewet: Ongevraagd advies kostendelersnorm 2022;
  2. Brief Cliëntenraad Participatiewet: (Ongevraagd) advies geluidsoverlast en klimaatregulering hal;
  3. Vragen Cliëntenraad naar aanleiding van reactie op brief Chronisch zieken;
 4. Ter vaststelling: Conceptverslag Dagelijks Bestuur d.d. 28 april 2022;
  1. Ter kennisneming: Vastgestelde verslagen Dagelijks Bestuur d.d. 31 maart en 5 april 2022;
 5. Ter formalisering:
  1. Vaststellen conversietabel HR21 functiematrix en functieboek Fijnder;
  2. Inzet overall projectleider ontwikkelopdrachten en de opdracht voor de ontwerpfase Businessplan 2022-2025;
  3. Kwartaalrapportage Fijnder Q1;
 6. Ter vaststelling: Eerste Bestuursrapportage 2022;
 7. Ter vaststelling: Programmabegroting 2023 Fijnder;
 8. Ter vaststelling: Beleidsregels Terugvordering en Verhaal Fijnder 2022 en volgende jaren;
 9. Ter besluitvorming: Hulp bij heroriëntatie door ROZ;
 10. Ter kennisneming: Jaarverslag bezwaarschriften 2021;
 11. Ter kennisneming: Jaaroverzicht klachten 2021;
 12. Bestandscijfers tot en met april 2022 (mondelinge toelichting door Teun Hemelman);
 13. Rondvraag;
 14. Sluiting.

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 25 mei 2022

Aanwezig: J. Hoenderboom (wethouder gemeente Oost Gelre), G. Teselink (wethouder gemeente Berkelland, H. Tannemaat (wethouder gemeente Winterswijk)

 1. Opening en vaststelling van de agenda;
  Het DB stelt de agenda ongewijzigd vast.
   
 2. Mededelingen;
   
 3. Ingekomen stukken:
  3a: Brief Cliëntenraad Participatiewet: Ongevraagd advies kostendelersnorm 2022;
  De reactie wordt geagendeerd in de volgende vergadering van het Dagelijks Bestuur.

  3b: Brief Cliëntenraad Participatiewet: (ongevraagd) advies geluidsoverlast en klimaatregulering hal;
  De reactie op de brief wordt per mail toegezonden aan de bestuursleden. Na accordering wordt deze verzonden aan de Cliëntenraad.


  3c: Vragen Cliëntenraad m.b.t. chronisch zieken;
  Met het nieuwe bestuur worden afspraken gemaakt over de aanwezigheid van bestuur(sleden) in vergaderingen van de Cliëntenraad. Een afgevaardigde van het Dagelijks Bestuur en de ambtelijk contactpersoon kunnen uitgenodigd worden voor de vergadering van de Cliëntenraad in juli of september.

   
 4. Verslag Dagelijks Bestuur d.d. 28 april 2022;
  Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.

  4a: Vastgestelde verslagen vergaderingen Dagelijks Bestuur d.d. 31 maart en 5 april 2022.
  De verslagen worden voor kennisgeving aangenomen.

   
 5. Ter formalisering:
  5a: Vaststellen conversietabel HR21, functiematrix en functieboek Fijnder;

  5b: Inzet overall projectleider ontwikkelopdrachten en de opdracht voor de ontwerpfase Businessplan 2022-2025

  c: Kwartaalrapportage
   
 6. Ter vaststelling: Eerste Bestuursrapportage 2022;
  Het DB besluit In te stemmen met de Eerste bestuursrapportage 2022 en de tweede begrotingswijziging 2022 en de zienswijze van de gemeenteraden te vragen op de tweede begrotingswijziging 2022. Tevens besluit het DB het Algemeen Bestuur de Eerste bestuursrapportage 2022 aan te bieden ter kennisname en met afweging van de ingediende zienswijzen te vragen om in te stemmen met de begrotingswijziging 2022.

   

 7. Ter vaststelling: Programmabegroting 2023 Fijnder;
  Het DB besluit in te stemmen met de concept programmabegroting 2023 en deze na de zienswijze van de gemeenteraden gevraagd te hebben, ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur op 8 september 2022.
   

 8. Ter vaststelling: Beleidsregels Terugvordering en Verhaal Fijnder 2022 en daaropvolgende jaren;
  Het DB besluit het afzien van verdere terugvordering van fraudeschulden als mogelijkheid op te nemen in de nieuwe beleidsregels Terugvordering en Verhaal. De vier kanbepalingen (artikel 58 lid 7 van de Participatiewet) over het afzien van terugvordering bij fraudeschuld op verzoek van de klant mogelijk te maken binnen de dienstverlening van Fijnder en de beleidsregels terugvordering en verhaal daarop aan te passen en vast te stellen per 1 juni 2022.

   

 9. Ter besluitvorming: Hulp bij Heroriëntatie door ROZ;
  De nota wordt met een inhoudelijke wijziging in de volgende DB-vergadering geformaliseerd.
   

 10. Ter kennisneming: Jaarverslag bezwaarschriften 2021;
  Het DB neemt het jaarverslag bezwaarschriften 2021 voor kennisgeving aan.
   

 11. Ter kennisneming: Jaaroverzicht klachten 2021;
  Het DB neemt het jaaroverzicht klachten 2021 voor kennisgeving aan.
   

 12. Bestandscijfers tot en met april 2022;
  Het DB neemt de bestandscijfers voor kennisgeving aan.
   

 13. Rondvraag.