Besluitenlijst Vergadering Dagelijks Bestuur

23 januari 2023

Aanwezig: E. Schepers-Jansssen (wethouder Winterswijk), G. Teselink (wethouder Berkelland) en E. Dusseldorp (Wethouder Oost Gelre)

1. Opening en vaststelling van de agenda

De agenda wordt vastgesteld.

2. Ter besluitvorming: Arbeidstraining laaglerende anderstaligen

-

3. Ter besluitvorming: Plan van aanpak begeleidingsvergoedingen

Het DB neemt kennis van het plan van aanpak Begeleidingsvergoedingen en stemt in met de doelstellingen en het beoogd resultaat van deze ontwikkelopdracht. Het DB besluit de incidentele kosten voor de uitvoering van de ontwikkelopdracht Begeleidingsvergoedingen te onttrekken aan de bestemmingsreserve re-integratie.

4. I-visie Fijnder 2023-2026

-

5. Mededelingen

-

6. Verslag en besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 22 december 2022

Het verslag en de besluitenlijst worden vastgesteld.

Besluit:

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

7. Ter formalisering: Matching, toeleiding naar werk en verstrekking leefgeld aan ontheemden uit Oekraïne, verblijvend in de gemeente Berkelland

Het DB besluit:

  1. De opdracht voor het matchen en de toeleiding naar werk van ontheemden uit Oekraïne die verblijven in de gemeente Berkelland te aanvaarden met ingang van 1 januari 2023
  2. De opdracht voor het verstrekken van leefgeld aan ontheemden uit Oekraïne die verblijven in de gemeente Berkelland te aanvaarden met ingang van 1 januari 2023
  3. In te stemmen met het ADDENDUM bij de ‘Dienstverleningsovereenkomst gemeente Berkelland, gemeente Oost Gelre, gemeente Winterswijk met openbaar lichaam Fijnder’. 
  4. Een nieuw product leefgeld ontheemden uit Oekraïne toe te voegen aan het programma inkomen met ingang van begrotingsjaar 2023 voor deze opdracht.

8. Ter besluitvorming: Ontwikkelingsgerichte en arbeidsmatige dagbesteding Fijnder

Het DB besluit:

  1. De opdracht voor het uitvoeren van dagbesteding bij Fijnder te aanvaarden.
  2. In te stemmen met het ADDENDUM bij de ‘Dienstverleningsovereenkomst gemeente Berkelland, gemeente Oost Gelre, gemeente Winterswijk met openbaar lichaam Fijnder’. 
  3. Een nieuw product toe te voegen aan het programma werk en activering met ingang van begrotingsjaar 2023 voor de dagbesteding.

9. Ter vaststelling: Budget 2024 Cliëntenraad

-

10. Ter vaststelling: Reactie op brief Cliëntenraad Evaluatie Meedoenapplicatie

Het DB stelt de reactie op de brief van de Cliëntenraad met betrekking tot de evaluatie van de meedoenapplicatie vast.

11. Ter instemming: Lobby nieuw Beschut Werk

-

12. Ter informatie: Managementletter 2022

Het Dagelijks Bestuur neemt de in de managementletter van de accountant opgenomen bevindingen en aanbevelingen voor kennisgeving aan.

13. Ter kennisneming: Vrijlatingsregelingen voor de doelgroep parttimers die werken met loonkostensubsidie

Het DB neemt de vrijlatingsregelingen voor de doelgroep parttimers die werken met loonkostensubsidie voor kennisgeving aan.

14. Terugkoppeling Algemene Vergadering Aandeelhouder Slinge Werkt! B.V.

-

15. Rondvraag

-

16. Sluiting

-