Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Besluitenlijst Cliëntenraad Participatiewet Fijnder

Bekijk hier de besluitenlijst van de vergadering van 10 maart 2022

Datum: 10-03-2022
Tijd: 19:30-21.30 uur
Locatie: Zoom
Voorzitter: Frank Knippenborg
Aanwezigen: Truus Sieders, Sylvia Ansink, Maja de Graaf, Ineke ter Haar, Annemarieke Huurneman, Frank Knippenborg, Saskia Roesink, Lizanne Versteeg en Henk Walhof.

1. Opening

Besluit:

De vergadering wordt om 19:32 geopend door voorzitter Frank Knippenborg. Phaômé en Mirjam hebben zich vanwege ziekte afgemeld. Maja voelt zich ook niet lekker en zal zo lang mogelijk aansluiten.

Op de publieke tribune zit vandaag Gerda Osinga. Een aantal kennen haar al vanuit de selectiecommissie. Wanneer we haar sollicitatie bespreken, zal Gerda de vergadering een paar minuten moeten verlaten.

2. Mededelingen

Frank heeft Alphons Olthof in eerste instantie telefonisch gesproken. Het gaat echt niet goed met hem. Hij zit vors aan de beademing. Bij het bezoek ging het gelukkig wel beter, hij had een goede dag. Het idee is om een afscheid in Geesteren te plannen, tegenover het huis van Alphons. Het afscheid is dan ook voor Truus. Hierover wordt nog gemaild.

De vraag is waar we de volgende keer fysiek willen vergaderen. Het industrieterrein is 's avonds verlaten en een aantal leden vinden dit niet prettig. Besloten is dat de ambtelijk secretaris navraag gaat doen of we ook terecht kunnen in het Stadhuis in Groenlo. Mocht er geen plek zijn, dan gaan we vergaderen in het gebouw van Fijnder.

De rondleiding op 16 maart 2022 om 10:00 staat vast. Er zal geen aparte uitnodiging komen. Iedereen die beschikbaar is, kan zich verzamelen bij de ingang.

Tijdens afgelopen vergadering is besproken dat de ambtelijk secretaris navraag ging doen met m.b.t. het terugbrengen van de beleidsregels collectieve zorgverzekering. De stand van zaken is als volgt. Ze zijn ermee bezig en er zal een brief opgesteld worden richting de cliëntenraad.

3. Informatie uit werkgroepen

Commissie communicatie
De flyer is gereed en zal gedrukt moeten worden. De flyer wordt ook op de website geplaatst. Ineke zal dit op zich nemen, want ze kent de drukker die we altijd gebruiken.

De commissie heeft een masterclass social media gevolgd. Dit ging hoofdzakelijk over Facebook, daar gaan we mee aan de slag. We moeten ervoor zorgen dat mensen meer op onze pagina gaan kijken. Wel moeten we uitkijken dat we niet teveel informatie delen.
Oproep aan de andere leden is om belangrijke informatie m.b.t. werk en inkomen met de commissie te delen. Sylvia is back-up bij afwezigheid voor Facebook en Instagram.

Agenda commissie:
Er moet een vervanger komen voor Truus, die nu aangesloten is bij de agenda commissie. Frank neemt Alphons tijdelijk over. Besloten is dat Annemarieke deel zal nemen aan de agenda commissie.

Commissies lokaal:

  • Met Oost Gelre is tot nu toe geen contact geweest. Mochten er zaken zijn die van beide van belang zijn, dan zoeken we elkaar op.
  • Berkelland: Er is een brief gestuurd naar Groenlinks. Zij hadden een tien-punten actieplan in het verkiezingsprogramma voor armoedevrij Berkelland. We hebben hen daarover bevraagd en opmerkingen gegeven. Groenlinks heeft daar op gereageerd. Mochten ze in de gemeenteraad komen, dan willen ze wel met ons in contact komen.
  • Winterswijk: we hebben een uitnodiging gehad van Wmo-raad, maar de werkgroep kon die avond niet. Er werd niet nog een andere aparte datum gepland door de Wmo-raad. Dit leidde tot frustratie bij de werkgroep. We moeten de verbinding met elkaar zoeken en we hebben elkaar nodig. Frank gaat contact opnemen met de voorzitter van de Wmo-raad Bert Westra. Mevrouw Slotboom is de ambtelijk secretaris. Lizanne zoekt de contactgegevens op.

Werkgroep cliëntcontactdagen:
Dat wordt volgend jaar georganiseerd. Het heeft niet zoveel zin om het dit jaar nog te regelen. We blijven de corona regels in de gaten houden i.v.m. de QR-codes.

Werkgroep Fijnder:
We zijn bijeengekomen met Hans Bussing. De verhuizing loopt naar wens.  Bushalte is klaar. Het draait nu allemaal nog om de overgang. Er wordt gekeken naar nieuwe leden voor de klankbordgroep.

Werkgroep verordening sociaal domein:
De brief voor ongevraagd advies voor chronisch zieken is klaar.
Jolanda Kuipers is door Henk bevraagd wat er met het overschot Tonk gebeurd. Daar zou deze week gesprek over zijn met het DB. Uitslag hiervan is nog niet bekend. Lizanne gaat vragen of er al meer duidelijkheid is.

Werkgroep meedoenapp:
Het is wachten op de uitkomsten van het onderzoek. We hebben daar verder nog niets over gehoord.

Werkgroep selectiecommissie:
De werkgroep geeft aan positief advies over Gerda vanuit de seniorenraad Winterswijk. Het gesprek verliep goed. Ze heeft al eerder in een cliëntenraad gezeten. Besloten is om Gerda voor te dragen aan het DB. Frank zal hiervoor een brief opstellen.

4. Vaststellen informeel advies werkaanvaardingspremie Oost Gelre

Lizanne gaat navragen of de premie netto is en gebruteerd wordt. Het informeel advies wordt bekrachtigd met een formeel advies.

5. Vaststellen concept ongevraagd advies chronisch zieken

Het is een mooi stuk geworden. Chronisch zieken hebben een aparte plek in de Participatiewet, ze horen daar niet thuis. De tweede kamer besteedt hier wel aandacht aan. Opgemerkt wordt dat dit niet alleen gaat om mensen die reeds ontheven zijn van sollicitatie, maar dat het ook om mensen gaat die bijvoorbeeld een paar uur per week werken.

De vraag is of het, in verband met de verkiezingen, in maart gestuurd moet worden naar het DB. De werkgroep vindt dat het juist nu zo snel mogelijk opgestuurd moet worden. Er worden nog wat aanpassingen gedaan aan de brief. Daarna stuurt de werkgroep de brief zo snel mogelijk ter verzending naar het DB.

6. Professionalisering

De vraag kwam vanuit Fijnder of we de e-learning van SEP over informatieveiligheid nog willen verlengen. Nog niet alle leden hebben de cursus afgerond. Besloten wordt om dit niet te verlengen, omdat er geen behoefte meer aan is.

Maja is bezig met Erika voor de cursus communicatie. Omdat Erika zelf geveld is door Corona, is nog niet meer duidelijkheid qua data. Maja hoopt volgende vergadering meer duidelijkheid te kunnen geven.

7. Uitgaande en ingekomen post

Besloten wordt om de brief van de werkwijze omtrent bijzondere bijstand voor kennisgeving aan te nemen en alert te zijn of Fijnder dit goed uitvoert.

Werkgroep uitvoering Fijnder zal bij Hans Bussing aangeven dat het frustrerend is dat je bij terugkerende vaste kosten elke keer weer alle gegevens moet aanleveren.
Ook wil de werkgroep nog terugkomen bij Hans Bussing over de casus van de wasmachine. We weten dat het intern is besproken, maar we hebben nog geen terugkoppeling gehad.

8. Vernieuwde huishoudelijk reglement

Er staat een fout in. In de tekst onder algemene bepalingen lid h, wordt gesproken over een voorzitter en drie leden, terwijl dit later in de tekst omschreven staat als voorzitter en twee leden. Dat moet aangepast worden. Lizanne past dit aan. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld met voorbehoud van aanpassing.

9. Vaststellen verslag van 10 februari 2022

De besluitenlijst is vastgesteld onder voorbehoud van de voorgestelde wijzigingen.

10. Actielijst

De nieuwsbrief is klaar. Ineke doet de volgende nieuwsbrief van juli 2022.
Conceptbrief voor ongevraagd advies van de werkgroep sociaal domein moet de datum van de volgende vergadering krijgen.

11. Rondvraag

Annemarieke vraagt zich af wat er van haar verwacht wordt, nu ze verantwoordelijk is voor de agendacommissie. Frank geeft aan dat ze uitleg zal krijgen, maar niet tijdens de vergadering.

Dit is de laatste vergadering van Truus. Volgens Truus is het goed geweest. Het kost haar steeds meer moeite en energie, maar ze heeft het altijd met plezier gedaan. Ze bedankt iedereen.

Henk vraagt zich af of er nog wat geregeld moet worden, omdat Jolanda Kuipers gestopt is. Besloten is dat Lizanne een mooie kaart gaat regelen.

Tot slot is er aan Gerda Osinga gevraagd hoe ze de vergadering heeft ervaren. Ze geeft aan dat ze het een leuke vergadering vond. Vlot en niet zeurderig.

12. Sluiting

De vergadering is om 21:04 gesloten door de voorzitter.