Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Besluitenlijst Cliëntenraad Participatiewet Fijnder

Bekijk hier de besluitenlijst van de vergadering van 9 februari 2023

Datum

09-02-2023

Tijd

19:30 - 21:30

Locatie

De Mattelier

Voorzitter

Hans Kettelerij

Aanwezigen

Sylvia Ansink, Maja de Graaf, Annemarieke Huurneman, Hans Kettelerij, Frank Knippenborg, Phaômé Malawau, Gerda Osinga, Saskia Roesink en Lizanne Versteeg

1. Opening

Besluit:

De vergadering wordt om 19.31 uur gestart door de voorzitter. Om 20:00 sluiten Sjoerd Westra (procesbegeleider projecten) en Sytze Hamstra (manager re-integratie) aan om uitleg te geven over de verschillende projecten die lopen bij Fijnder.

2. Mededelingen

Ineke en Henk zijn met kennisgeving afwezig.

De ambtelijk secretaris geeft aan dat ze zwanger is en tijdelijk uit zal vallen vanaf halverwege juni tot en met begin oktober. De vergaderingen van september en oktober zal Ellen Voshart overnemen, zij is al vaker bij de cliëntenraad geweest. De leden feliciteren Lizanne met haar zwangerschap.

Het informeel overleg met het DB zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Lichtenvoorde om kosten voor de cliëntenraad te besparen. Dit is ook het meest centraal gelegen.

De vacature is opnieuw uitgezet om twee nieuwe leden te werven. Twee mensen hebben contact opgenomen, waarvan één een brief zal schrijven naar de cliëntenraad.

Mirjam Mouw heeft zich teruggetrokken uit de cliëntenraad. Dit is al door het DB bekrachtigd.

3. 20.00 Uitleg Sjoerd Westra over alle projecten binnen Fijnder

In totaal zijn er acht projecten die worden gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve. Dit zijn overschotten van Fijnder. Fijnder heeft de opdracht om dit te melden aan de opdrachtgevers: de gemeenten. Fijnder heeft een voorstel gemaakt hoe het reserve gebruikt kan worden. Het DB wil dan voor elk project een plan van tevoren zien en bepalen of ze daarin mee willen doen. De projecten zijn bedoeld om de organisatie te verbeteren en naar een hoger platform te brengen.

Van de acht worden er twee dieper uitgelegd en de andere zes kort toegelicht:

Taal-/Jobcoach
De cliëntenraad is al bij Aktief geweest. Fijnder probeert samen met Aktief mensen aan het werk te krijgen door een taal-/jobcoaching in te zetten met scholing op een laagdrempelige manier. Die pilot werd gedraaid voor de nieuwe wet inburgering. Fijnder heeft daar ervaring mee opgedaan. De taaljobcoach is toen aangenomen. Hij had echter geen specifieke opdracht en we wisten niet of het wel of niet goed werkte.

Fijnder heeft dit in een project gegoten, zodat we kunnen meten of de inzet van een taaljobcoach wel of niet werkt. We kijken voornamelijk naar de doelgroep die snel uit zal stromen (en dus veel potentie heeft) wat beoordeeld is door de consulent.

Bestaanszekerheid
Bestaanszekerheid is een erg breed onderwerp, wat ook erg met gevoel te maken heeft. Hoe (over)leef je en hoe zorg ik dat ik voldoende rond kan komen zijn vragen die spelen. Het is een uitdaging om dit te kaderen binnen de looptijd van het project. We hebben een aantal problemen eruit gepakt:
- het aanvaarden van werk bij een uitkering en het recht op toeslagen/minimaregelingen
- Parttime werk en een uitkering
- Schuldhulpverlening
- Terugkomen in de uitkering binnen een paar maand na werkaanvaarding

Het thema 'simpel switchen' willen we ook echt gaan toepassen, is ook één van de probleemstellingen. Verder gaat Fijnder onderzoek doen naar andere tools die er al zijn en bij Fijnder passen om bijvoorbeeld inzicht te geven in de financiën.

De andere zes projecten:

  1. 'D’ran veur iedereen die kan', wordt nu 'Omkijken': Plaatsing van de doelgroep met inschatting van de werkgever.
  2. Slagkracht Meedoen: Er zijn twee coaches aangenomen om de cliënt intensiever te begeleiden (1 coach op 20 cliënten) en daaruit te monitoren of dit werkt.
  3. Laaglerende anderstalige: Is voor mensen die qua taal niet helemaal mee komen, maar ook laag lerend zijn. Fijnder wil met deze groep aan de gang door te onderzoeken wat ze wél kunnen in de werkplaats.
  4. Businesscase Werkplaats: Een extern partij (K+V) gaat met Fijnder meekijken hoe de arbeidsontwikkeling vormgegeven moet worden en hoe de werkplaats daarvoor gebruikt kan worden.
  5. Begeleidersvergoeding: Voor de doelgroep binnen Fijnder die tegen dagbesteding aan schuurt. Fijnder heeft hen veel bij sociale ondernemers ondergebracht. Fijnder heeft afspraken gemaakt met die bedrijven over de (begeleidings)vergoeding die zij krijgen. Dit is vaak op basis van willekeur dan op basis van het budget van de gemeenten. Dit wil Fijnder gelijk trekken.
  6. Dashboard vraag en aanbod: Dit project staat on-hold. Het is gerelateerd aan data gestuurd werken. De consulenten hebben een dashboard waarop consulenten de ontwikkeling van de cliënten kunnen sturen.

4. Herbenoeming van twee leden

De twee leden waarvan hun termijn afloopt, zijn gevraagd of zij hun termijn willen verlengen. Zij hebben hiervoor een aantal argumenten aangedragen. De andere leden van de cliëntenraad zijn blij dat ze zich willen laten herbenoemen. De leden stemmen allen in door middel van acclamatie. De voorzitter feliciteert hen en zal het advies schrijven richting het DB.

5. Afstemming andere sociale/wmo raden inzake Participatiewet

De sociale raden zijn verantwoordelijk voor andere onderwerpen dan de Participatiewet. Daar zijn wij verantwoordelijk voor. Het is opvallend dat ze een werkgroep Participatiewet hebben aangesteld. Oproep aan de commissie lokaal Oost Gelre om hierover met hen in gesprek te gaan. Het is positief dat ze zelf ook kritisch kijken waar de grenzen van de onderwerpen liggen. De Participatiewet ligt eigenlijk buiten hun jurisdictie. Mocht het gesprek met de sociale raad geen effect hebben, zal er via de voorzitter een gesprek aangegaan moeten worden.

6. Budget 2024

De reactie van het DB was wel naar verwachting. Het DB vraagt om overleg over het budget. Ook roepen ze op dat we zelf moeten kijken naar waar we eventueel nog kunnen besparen. Een aantal leden vinden het een 'tik op de vingers' brief, omdat we altijd wel uit zijn gekomen met het budget.

Of we kosten kunnen besparen ligt er heel erg aan hoeveel adviezen er afgegeven moeten worden in 2023. We hebben hogere kosten qua afschrijving van de laptops begroot is. We zouden op de locatie kunnen besparen, aangezien de Mattelier niet goedkoop is. Annemarieke geeft aan dat er bij Vincentius vergaderd kan worden. Dat is hoogstwaarschijnlijk goedkoper. Annemarieke gaat hier navraag naar doen.

Frank heeft destijds als vervangend voorzitter geprobeerd om de vergadering in het oude pand van Fijnder te houden, maar dit was vanuit de gemeente lastig. De busverbinding is 's avonds bij het nieuwe pand van Fijnder slecht, waardoor we ook niet daar kunnen vergaderen.

We gaan hoe dan ook in gesprek met het DB op 27 februari, waar dit ook een onderwerp van gesprek zal zijn.

7. Informatie uit de werkgroepen

Commissie Lokaal Winterswijk:
De vergadering van de Wmo-raad is afgezegd. De connectie met de Wmo-raad van Winterswijk zal nog wel een tijd gaan duren. Gerda heeft twee keer een mail gestuurd om een afspraak te maken, maar ze zijn telkens te druk. Ze hebben een nieuwe voorzitter. Via de Ouderenraad krijgt Gerda wel het verslag van de Wmo-raad, die ze zal doorsturen.

8. Uitgaande en ingekomen post

Reactie DB op onze brief over de meedoen applicatie:
Het valt op dat er gesuggereerd wordt dat ze instemmen met de signalen van de leverancier over misbruik en dat Fijnder de cliënt hier op aanspreekt. We 
willen juist niet dat de leverancier stigmatiseert, wanneer er een "Fijnder cliënt" in de winkel komt. Dit is wel een stuitende reactie.

Raadsbrief pilot meedoen regeling volwassenen:
We krijgen de indruk dat ze de pilot niet gaan verlengen. Er zal dan nog wel iets voor in de plaats moeten gaan komen. We zijn benieuwd wat er dan gaat komen.

De ingekomen post wordt ter kennisgeving aangenomen.

9. Vaststellen verslag besluitenlijst van 12 januari 2023

De besluitenlijst van 12 januari 2023 wordt vastgesteld met dank aan de notulist.

10. Actielijst

-

11. Rondvraag

Phaômé geeft aan dat ze in nog niet zoveel commissies/werkgroepen zit en dat ze nog wel graag ergens aan wil sluiten. Besloten is dat zij in de commissie communicatie gaat. Gerda zal uit de commissie communicatie gaan.

12. Sluiting

De vergadering is om 21:21 afgesloten.