Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Besluitenlijst Cliëntenraad Participatiewet Fijnder

Bekijk hier de besluitenlijst van de vergadering van 8 december 2022

Datum

08-12-2022

Tijd

19:30 - 21:30

Locatie

De Mattelier

Voorzitter

Hans Kettelerij

Aanwezigen

Sylvia Ansink, Maja de Graaf, Ineke ter Haar, Annemarieke Huurneman, Hans Kettelerij, Frank Knippenborg, Gerda Osinga, Saskia Roesink, Lizanne Versteeg en Henk  Walhof

1. Opening

Besluit:
De vergadering wordt om 19.38 uur gestart door de voorzitter.

2. Mededelingen

Phaomé en Mirjam zijn afwezig.
Het verzoek aan iedereen is om zijn/haar declaraties vóór 23 december 2022 aan te leveren.

3. Concept reactie evaluatie meedoenapplicatie kindregelingen

Onze reactie is gericht op de evaluatie en niet op de meedoenapplicatie zelf. Er worden veel negatieve punten/ feedback opgesomd.

Besloten is om de brief positief te eindigen, door aan te geven dat we wel blij waren met de meedoenapplicatie. De reactie wordt hierbij vastgesteld.

4. Conceptbegroting 2024

We hebben een conceptbegroting voor het jaar 2024 opgesteld. We zijn in 2022 over het budget gegaan, omdat we veel hebben moeten inhalen vanwege corona. We willen cliëntcontactdagen gaan organiseren. Dit kost veel geld. Het voorstel voor 2024 is daarom om het budget te verruimen. Ook rekening houdend met inflatie.
Iedereen is akkoord gegaan met het budget.

5. Afspraken opstelling concept jaarverslag 2022

Er is al een concept opgesteld door middel van het oude format en lopende 2022 is het maandelijks aangevuld. De voorzitter wil graag afspraken maken over hoe we dit het makkelijkst kunnen aanvullen, omdat hij voor een aantal werkgroepen lastig een stukje kan schrijven.

Besloten is dat Hans het concept doorstuurt. Iedereen, gecoördineerd per werkgroep, moet hiernaar kijken en aanvullen waar hij/zij opmerkingen ziet. Maja zal de eindredactie doen.

6. Herbenoeming leden

De termijn van twee leden lopen af en er zal gestemd moeten worden of ze herbenoemd mogen worden. Hans heeft beiden benaderd om navraag te doen of zij herbenoemd zouden willen worden, dat is het geval.

We hebben gestemd bij acclamatie en er is een unaniem akkoord. De voorzitter feliciteert beide leden met hun voorgenomen nieuwe termijn. Het formeel advies voor de herbenoeming is ook vastgesteld.

7. Concept reactie formeel advies aanpassingen Beleidsregels kostendelende medebewoner Fijnder 2023 en volgende jaren

De werkgroep Verordening Sociaal Domein heeft naar de wijziging gekeken en heeft een conceptadvies opgesteld. Voor de duidelijkheid: voor de jongeren tot 27 jaar wordt niet de norm verhoogd. Voor medebewoners boven 27 jaar wel.
Het formeel advies is vastgesteld.

8. Informatie uit de werkgroepen

Commissie Lokaal Berkelland:
We waren uitgenodigd voor de lokale inclusie Berkelland. Voor ons is het werk- en inkomen gedeelte het meest van belang. Ineke heeft het onderwerp chronisch zieken in de Participatiewet benoemd. Ze gaan kijken of ze hier wat mee kunnen. Ze willen een basis agenda maken voor de komende jaren a.d.h.v. een visie. Dezelfde bijeenkomst heeft ook in Winterswijk plaatsgevonden.

Commissie lokaal Oost Gelre:
Wij hebben 19 december een overleg met de sociale raad.

Werkgroep bedrijfsvoering Fijnder:
De Fijnder-app moet meer up-to-date worden. Dat hebben we al een aantal keer aangekaard. Ook hebben we E-formulieren getest, omdat Fijnder eind december met digitale aanvragen gaat werken. We gaan ook nog de nieuwe telefooncentrale testen. We blijven herhalen dat de wens bestaat om één middag in de week bereikbaar te zijn.

 

9. Uitgaande en ingekomen post

-

10. Vaststellen besluitenlijst 10 november 2022

De besluitenlijst van 10 november 2022 wordt vastgesteld met dank aan de notulist.
Ineke is niet naar de bijeenkomst van de Welzijnsraad Berkelland van 16 december 2022 geweest, omdat er geen ter zake doende onderwerpen voor de cliëntenraad geagendeerd waren.

11. Actielijst

-

12. Rondvraag

Hans verzoekt aan iedereen om agendapunten tijdig door te geven, zodat de agendacommissie de tijd krijgt om er naar te kijken en te agenderen.

Saskia heeft een nieuwsbrief gehad, maar de cliëntenraad had geen aparte tekst zoals altijd in de nieuwsbrief. Het blijkt een extra ronde te zijn, waarin de cliëntenraad niet wordt meegenomen. Voor de aanstaande nieuwsbrief in januari 2023 zou Phaômé een stuk opstellen, echter lukt haar dat niet vanwege privé omstandigheden. Sylvia heeft aangeboden om dit over te nemen. Ze zal in het stuk ook benoemen dat de cliëntcontactdagen volgend jaar zijn.

PowerPoint: helemaal aan het begin staan de sociale teams. Maar heel veel mensen weten niet wat dat is. Het is beter om de drie organisaties bij naam te noemen. Ineke past het een en ander aan en zal de PowerPoint doorsturen, wanneer het klaar is.

Hans wil graag onderwerpen ontvangen die we in het activiteitenplan gaan 
opnemen. Een paar voorbeelden zijn de ontwikkelingen in de Participatiewet die we gaan volgen. Maar het onderwerp maatwerk is ook iets wat we meer kunnen volgen. Aan de hand van input van de CR kunnen we ook de werkgroepen voor 2023 gaan bepalen: welke kunnen opgeheven worden en welke benoemd moeten gaan worden. Het verslag van de evaluatie krijgen we rond de Kerst, die we daarvoor gaan gebruiken. Het verzoek is om dit aan het eind van het jaar aan te leveren.
Er worden al een aantal onderwerpen aangekaart, zoals de inbreng van de cliëntenraad bij armoedebestrijding, effectiviteitsmeting, bestaanszekerheid, aandacht voor vacature invulling en beschut werk.

De vergaderdata van 2023 zal weer de tweede donderdag van de maand zijn. Lizanne stuurt de vergaderdata rond.

13. Sluiting

De vergadering is om 20:38 afgesloten.