Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Besluitenlijst Cliëntenraad Participatiewet Fijnder

Bekijk hier de besluitenlijst van de vergadering van 13 oktober 2022Datum: 13 oktober 2022
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Voorzitter: Hans Kettelerij
Aanwezigen: Sylvia Ansink, Ineke ter Haar, Annemarieke Huurneman, Hans Kettelerij, Frank Knippenborg, Phaômé Malawau, Gerda Osinga, Saskia Roesink, Lizanne Versteeg en Henk  Walhof

1. Opening

De vergadering wordt om 19.35 gestart door de voorzitter. Mirjam en Maja zijn afwezig.

2. Mededelingen

In juli is de vacature voor het werven van een nieuw lid opnieuw gedeeld in de gemeentebladen. Via de website van een gemeente heeft een persoon gereageerd, zonder enige contactgegevens. Voor zover we konden nagaan was het geen cliënt of iemand vanuit een belangenorganisatie. Besloten is om hier geen actie op te ondernemen.

We hebben geen stukken gekregen ter advies vanuit het Dagelijks Bestuur.

3. Korte terugblik gesprek bestuurder over chronisch zieken

In verband met de volle agenda van afgelopen vergadering kon er niet direct teruggeblikt worden op het gesprek over het onderwerp chronisch zieken in de Participatiewet.

Er is veel gezegd tijdens het gesprek, maar het is onduidelijk wat er nu daadwerkelijk gaat gebeuren met de vragen die we hebben gesteld aan het Dagelijks Bestuur. Het gevoel is dat het leek alsof ze niet wilden begrijpen wat onze vragen waren. Het was erg onbevredigend. Het gaat niet om de hiaten in de wet.

Hans geeft aan dat Gerjan Teselink dit onderwerp in het Dagelijks Bestuur gaat bespreken. De vraag of een individueel verzoek tot toepassing van maatwerk een voor bezwaar vatbare beslissing betreft, is een juridisch vraagstuk waar zij niet direct antwoord op konden geven. We kunnen bij Fijnder vragen of er nog wel een juridisch antwoord kan komen. We vragen eigenlijk of de gemeenten de Participatiewet even aan de kant willen zetten. Het DB geeft aan dat ze zich al onderscheiden door ontheffing te verlenen van arbeidsverplichting in de doelgroep "meedoen".

Het rijk zegt dat de gemeenten maatwerk moeten leveren, maar de gemeenten geven aan dat bepaalde dingen niet van het rijk mogen. De gemeenten mogen geen inkomenspolitiek voeren (dus meer vergoeden dan de wet voorschrift). Wanneer je dan het voorbeeld 'proef samenwonen' neemt, wordt dat heel lastig om via bijzondere bijstand te vergoeden. De oproep van Gerjan Teselink is: maak pas op de plaats, omdat er vanuit landelijk niveau ook nog wat staat te gebeuren. Dit debat wordt steeds uitgesteld.

De vraag is of de wethouders hier geen proactieve rol in kunnen gaan spelen in plaats van af te wachten. Er zijn wel manieren die gemeenten kunnen gebruiken om zich hierover te uiten. De gemeenten kunnen moties indienen in de bijzondere of algemene vergadering van de VNG om dit onderwerp aan te kaarten.

Besloten is dat Lizanne bij Fijnder navraagt of er nog een juridisch antwoord komt op onze vragen. Tot slot regelt Lizanne met Fijnder dat de informele gesprekken met de wethouders weer opgestart gaan worden.

4. Datum en samenstelling overleg evaluatie 2022 en voorbereiding werkplan 2023

Hans heeft contact gehad met Wilma Kuiper van Stimulansz. Daar heeft de cliëntenraad al een eerder mee gesproken. De werking van de cliëntenraad is toen geëvalueerd. De bedoeling voor deze keer is dat we ook weer gaan evalueren hoe het nu gaat, maar dat we ook kijken naar het lerend vermogen en vooruit te kijken. Het vooruitkijken kunnen we dan gebruiken om het werkplan van 2023 op te stellen.

Besloten is om 7 december 2022 te plannen in de middag.

5. Vraag over meedoenapplicatie volwassenen

Er waren inderdaad weinig mogelijkheden in de app. We hebben destijds ook al het een en ander besproken met Fijnder. Maar de volwassenregeling was een pilot van de gemeente Berkelland en daar kan Fijnder niet heel veel mee. Dit is ook een onderwerp waar wij niets meer mee te maken hebben, omdat dit terug is gegaan naar de gemeenten zelf.

Besloten is om de mailwisseling door te sturen naar de Welzijnsraad. Hans gaat dit oppakken. Ook maakt hij een reactie richting de persoon die een melding heeft gemaakt.
Lizanne gaat bij Monique Vos navragen wanneer de evaluatie meedoenapplicatie kindregelingen naar ons wordt verstuurd

6. Informatie uit de werkgroepen

Werkgroep klankbordgroep:
Er is één nieuw lid bij de klankbordgroep aangesloten. Het overleg verliep chaotisch. We hebben het opnieuw weer over de Fijnder-App gehad, omdat daar veel achterhaalde informatie op staat. Erik Lammers heeft verteld over het project bestaanszekerheid, waar we input op hebben geven. We hebben Erik Lammers gevraagd om aan te sluiten bij de cliëntenraad om ons allemaal meer over bestaanszekerheid te vertellen.
De bereikbaarheid zou uitgebreid worden, maar dat is tot op heden niet gebeurd. Dit hebben we opnieuw aangekaart bij Hans Bussing. Er zijn twee mensen bij Fijnder aangenomen voor de communicatie.

Werkgroep ontwikkeling en monitoring bedrijfsvoering Fijnder
We moesten het contact met Fijnder met een cijfer beoordelen. Fijnder krijgt namelijk een nieuw Klant Contact Centrum. Ze willen ook de elektronische dienstverlening een boost geven door online formulieren open te zetten op de website. Het verslag van deze bijeenkomst wordt doorgestuurd.

Commissie lokaal Berkelland
Op 14 september is Ineke bij de welzijnsraadvergadering in Berkelland geweest. Het viel op dat zij niet werken met belangenorganisaties en commissies/werkgroepen. Betsy Wormgoor was daar ook aanwezig en heeft vragen beantwoord. Ineke vond het jammer dat er niet werd gesproken over schuldhulpverlening, dat is uiteindelijk bij een andere avond besproken.

Commissie Communicatie/ werkgroep cliëntcontactdagen
In Winterswijk is een informatiemarkt: 'Voor niks gaat de zon op' waar de cliëntenraad ook vertegenwoordigd is. Misschien dat we daar ideeën op kunnen doen voor onze eigen cliëntcontactdagen. We hebben de PowerPoint klaar. Dit laten we op 7 december zien, tijdens de middag met Wilma Kuiper.

Commissie lokaal Winterswijk
Op 19 oktober 2022 hebben Gerda en Saskia een gesprek met een afvaardiging van de WMO-raad.

Commissie lokaal Oost Gelre
De sociale raad en cliëntenraad hebben een gezamenlijke vraag gesteld over de taakstelling van Nieuw Beschut werk, omdat er maar vier cliënten in kunnen. Het rijk bepaalt de taakstelling en de gemeenten zitten daaraan vast.

7. Ingekomen en uitgaande post

De ingekomen post wordt ter kennisgeving aangenomen.

8. Vaststellen besluitenlijst van 8 september 2022

De besluitenlijst van 8 september 2022 wordt vastgesteld met dank aan de notulist.

9. Actielijst

De actielijst is bijgewerkt. Phaômé verzorgt een stuk voor de volgende nieuwsbrief

10. Rondvraag

Ineke geeft aan dat er een misverstand was over het versturen van de agenda naar de welzijnsraad. Het gaat meer om de uitnodiging aan de welzijnsraad om deel te nemen aan de vergadering bij ons en niet zo zeer het delen van de agenda zelf.

Gerda geeft aan dat de seniorenraad benaderd werd door het sociaal steunpunt, over het rapport van de ombudsman over het niet-gebruik van inkomensvoorzieningen. Daar zouden we een ongevraagd advies op kunnen geven. Dit onderwerp staat voor de volgende vergadering geagendeerd.

Henk geeft aan dat het onderwerp giften bij Platform Armoedevrij Winterswijk aan bod kwam. Hier hebben we het binnen de cliëntenraad al meerdere keren over gehad. De energiearmoede kwam ook ter sprake. Daar kan bijzondere bijstand aan te pas komen. Dit onderwerp staat ook geagendeerd voor de volgende vergadering.

Lizanne geeft aan dat de nieuwe communicatiemedewerkers gevraagd hebben aan de cliëntenraad om de nieuwsbrief stukjes informeler te schrijven, zodat het meer aansluit op de rest van de nieuwsbrief.

Ineke geeft aan dat een aantal leden de FNV bijeenkomst hebben bijgewoond over chronisch zieken in de PW en re-integratie in de PW. Saskia mailt de bevindingen door die naar de werkgroep waren gestuurd

11. Afsluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.11 uur.