Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Besluitenlijst Clientenraad Participatiewet Fijnder

Bekijk hier de besluitenlijst van de vergadering van 8 september 2022

Datum: 8 september 2022
Tijd: 19:30-21.30 uur
Locatie: De Mattelier, Groenlo
Voorzitter: Hans Kettelerij
Aanwezig: Sylvia Ansink, Maja de Graaf, Ineke ter Haar, Annemarieke Huurneman, Hans Kettelerij, Gerda Osinga, Saskia Roesink, Ellen Voshart en Henk  Walhof

1. Opening

Besluit:
De vergadering wordt om 19:30 uur gestart door de voorzitter.

2. Gesprek met afvaardiging DB over chronisch zieken

Hans verwelkomt Monique Vos, strategisch beleidsmedewerker Fijnder, en Wethouder G.J.Teselink van de gemeente Berkelland, als lid van het Dagelijks Bestuur Fijnder in de vergadering van de CR. Zij zijn aanwezig om een toelichting te geven over het onderwerp chronisch zieken in de Participatiewet.

Op 15 maart 2022 heeft de CR een ongevraagd advies gegeven aan het DB over het onderwerp chronisch zieken in de PW. Als bijlage was een memo van het FNV toegevoegd. Kern van het advies was dat de chronisch zieken zich niet thuis voelen in de PW en het verzoek aan het DB van Fijnder om maatwerk te creëren voor deze groep. In een schriftelijke reactie van het DB Fijnder werd aangegeven dat Fijnder tracht maatwerk toe te passen daar waar mogelijk is en dat de inhoud van de wet een Rijks aangelegenheid is waar het DB geen invloed op heeft. De CR was teleurgesteld in de reactie van het DB van Fijnder. Op 17 mei jl. heeft de CR het DB van Fijnder schriftelijk een aantal vervolgvragen gesteld rondom dit thema.

De CR hoopt dat het DB zijn invloed gaat aanwenden bij organisaties zoals het VNG, Divosa en Cedris. Ondanks het feit dat het DB heeft aangegeven dat Fijnder maatwerk toepast daar waar mogelijk ziet de CR het tegenovergestelde. Cliënten worden ontheven van de arbeidsplicht echter andere verplichtingen zoals de inlichtingenplicht blijft van toepassing. Dit levert veel beperkingen op. De CR voelt zich verbonden met het onderwerp, een deel van de leden van de CR ervaart het aan den lijve. Graag wil de CR verder praten met het DB over dit onderwerp en daarom is het DB uitgenodigd in deze vergadering.

Weth. Teselink geeft aan dat er in de PW voorbeelden zijn zoals de inkomstenvrijlating waarin de wet keihard voorschrijft hoe hierin gehandeld dient te worden en dat er geen mogelijkheden zijn voor maatwerk.

Henk geeft aan dat je zo gebonden bent zoals je jezelf laat binden. Hij stelt voor een werkgroep in te richten om te onderzoeken wat voor maatwerk mogelijk is.
Monique geeft aan dat in het rapport: “Participatiewet in balans” de hardheden van de PW worden beschreven. Het vereist een wijziging van de wet zodat deze hardheden worden verzacht. Dat is echter nu nog niet geregeld.

Saskia vertelt dat als je chronisch ziek bent en afgekeurd bent je niet meer verplicht hoeft te solliciteren. Chronisch ziek zijn is echter een dagtaak. Ze geeft aan dat het oneerlijk is dat als je vrijgesteld bent van de sollicitatieplicht maar bijvoorbeeld geen erfenis kan ontvangen. Ook dien je je te houden aan de inlichtingenplicht. Er mag afgeweken worden van het landelijke beleid. Ze vraagt aan Weth. Teselink: “ wat als je Fijnder verzoekt maatwerk toe te passen zodat er vrijstelling kan worden verleend van de inlichtingenplicht”. Wat doet Fijnder dan, krijg je dan een beschikking zodat hiermee de rechtsgang van bezwaar en beroep wordt opengesteld?

Monique geeft aan dat het systeem waar Fijnder mee werkt niet kan aangeven welke mensen wel of niet chronisch ziek zijn. Niemand kan geoormerkt worden in het systeem.
Henk geeft aan dat het systeem de organisatie dient te steunen en niet andersom.

Monique geeft daarnaast aan dat het een juridisch vraagstuk betreft. Een erfenis dien je in het kader van de inlichtingenplicht te melden, het kan bij het vermogen opgeteld worden.

Saskia geeft aan dat je een onbeperkt bedrag zelf mag sparen in de bijstand en dat je dat mag houden. Ze vindt het vervelend dat een erfenis dan bij het gespaarde bedrag wordt opgeteld.
Weth. Teselink geeft aan dat hier een bestuurlijke vraag onder ligt en dat hij hierop geen antwoord kan geven. Hij zou dan voor zijn beurt spreken. Een erfenis wordt gezien als inkomsten. Hij erkent dat er een wereld van verschil zit in de verschillende uitkeringen zoals de Wajong, Wia en IOAW en de regels die in deze wetten gelden voor wat betreft inkomen en vermogen.

Weth. Teselink geeft aan dat de casus van de boodschappentas in Wijdemeren de vraag naar voren heeft gebracht hoe je omgaat met giften. In de tussentijd is er door de verkiezingen een nieuw bestuur voor Fijnder aangetreden en is dit onderwerp even blijven liggen. Hij geeft daarnaast aan dat de doelstelling van de PW levensonderhoud betreft. Wat doe je in hetzelfde geval als iemand 2 ton ontvangt. Hoe ga je dan om met een voorziening zoals de PW. Daar moet het DB zich over buigen. Je dient een grens te bepalen en dat is niet zo eenvoudig.

Maja geeft aan dat mensen die arbeidsongeschikt zijn, en een deeltijd baan hebben, een leven lang aangewezen blijven op de bijstand. Hiermee blijven ze gevangen in de bijstandsregels en dat voelt als onrechtvaardig. Zij hebben vaak erg hun best gedaan om werk te vinden maar kunnen wegens hun beperking niet meer uren werken om uitkeringsonafhankelijk te worden.

Sylvia geeft aan dat er veel bezuinigingen hebben plaatsgevonden in de PW. Eerder werd er vanuit de Bijzondere Bijstand vergoedingen verstrekt voor de aanvullende Zorgverzekeringen. Ook extra kosten zoals eigen bijdrage voor bijvoorbeeld een behandeling werden vergoed. Nu wordt er alleen een vergoeding verstrekt als er een dringende reden is. Dit is niet alleen haar eigen ervaring maar dat hoort ze ook op de cliëntcontactdagen

Hans vraagt aan de Wethouder namens de CR nader te onderzoeken of er een ruimere toepassing kan plaatsvinden van maatwerk. Ook vraagt hij na te gaan of, indien een cliënt om een ruimere toepassing van maatwerk vraagt, er dan een beschikking wordt gestuurd, zodat de weg naar bezwaar en eventueel beroep wordt opengesteld? Verder vraagt Hans of het DB van Fijnder zijn invloed wil blijven aanwenden om dit thema te bespreken bij de landelijke organisaties zoals het VNG.

Monique deelt een brief uit aan de leden van de CR, waarin door het DB van Fijnder schriftelijk wordt ingegaan op de vragen die de CR heeft gesteld in hun brief van 17 mei jl. Zij heeft per mail het rapport: “ Balans in de Participatiewet” toegestuurd, deze wordt per mail aan de leden van de CR nagezonden.

Monique geeft per onderwerp even een toelichting op de brief. Ze geeft aan dat de directeur van Fijnder, Theo Beijer, in het bestuur zit van Divosa en hier zijn invloed kan aanwenden. In de brief staan voorbeelden van maatwerk die Fijnder al toepast. De gemeenten geven de cliënten de mogelijkheid deel te nemen in een collectieve verzekering, er wordt ontheffing verleend van de arbeidsplicht. Monique geeft aan dat Fijnder hierin een unieke partij is in Nederland die dat doet.

Weth. Teselink geeft aan dat hij graag wil dat de collectieve zorgverzekering behouden blijft. De zorgverzekeringen maken echter een terugtrekkende beweging aangezien een gemeente polis niet meer interessant is voor hen. Ook wordt door bijvoorbeeld de gemeente Berkelland bij de aanvullende zorgverzekering de eigen risico vergoed. Dat is niet in alle gemeenten hetzelfde, het blijft een kleur lokaal.

Saskia geeft aan dat de antwoorden van het DB van Fijnder niet de reactie is die de CR heeft gevraagd. Ineke geeft aan te beseffen dat de wet de wet is. Uit de landelijke media is bekend dat er gemeenten zijn die ongehoorzaam zijn, die doen dat wel. Er is veel verschil in de wetten onderling, zoals bij het ontvangen van een erfenis en dat voelt als onrechtvaardig.

Weth. Teselink geeft aan dat het een dilemma is. Het valt of staat met de betaalbaarheid en hier moet je als gemeente keuzes in maken. De PW is een uitkering die in de kosten van levensonderhoud voorziet, het is een vangnet. De uitkering zul je moeten verantwoorden. Daarnaast als je erg vooruitstrevend bent als gemeente, dan kan dat een aanzuigende werking hebben.

Maja geeft aan dat je niet zomaar mag verhuizen als je in de PW zit, hier heb je een PIN verklaring voor nodig. Weth. Teselink geeft aan dat dat niet het geval is. Fijnder geeft geen PIN verklaringen meer af nadat hier een juridische uitspraak over is gedaan. Ook mensen met een uitkering PW hebben het recht te gaan en te staan waar ze willen.
Concluderend geeft weth. Teselink aan dat het een dilemma is voor het bestuur. De CR heeft behoefte aan concrete voorbeelden en of er wel of niet mogelijkheden zijn. De inhoud van dit gesprek zal de wethouder meenemen naar het DB. Een werkgroep is wellicht een minder goed idee. Het is goed de CR in de adviesrol te laten. In januari 2023 kan er weer een gesprek zoals dit plaatsvinden om te bezien hoe een ieder tegen het onderwerp chronisch zieken in de PW aan kijkt. Ook de reguliere contactmomenten tussen het DB van Fijnder en de CR worden weer opgepakt.

3. Mededelingen

Hans geeft aan dat de gemeente Berkelland de Cr heeft gevraagd aanwezig te zijn bij een pitch over de aanpak van de cliëntenondersteuning, nieuwe vorm. Ook de welzijnsraad is hiervoor uitgenodigd. Deze pitch zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 13 september a.s. Hans zal hierbij aansluiten.
Henk geeft aan dat ook de gemeente Oost Gelre bezig is met een andere vorm van cliëntondersteuning. Gemeente Berkelland zet nu door en heeft een bijeenkomst georganiseerd.

4. Vaststellen formeel advies energietoeslag

De werkgroep heeft naar aanleiding van de adviesaanvraag van het DB al een concept advies opgesteld. Maja geeft aan dat ze blij is dat ook studenten een energietoeslag kunnen aanvragen. Zij wijst er op dat het energiecontract vaak op naam van de huurbaas staat, vaak wonen meerdere studenten in een woning. Indien de student wel huurtoeslag krijgt en een aparte energiemeter heeft, moet er ook een mogelijkheid zijn om energietoeslag te ontvangen. Voor die situaties waarin er wel vanwege de energiekosten een huurverhoging plaatsvindt, maar er sprake is van geen aparte meter, is het wel een zwaardere kostenpost voor de student. Er wordt een zin toegevoegd aan het formele advies en daarmee is de brief akkoord.

Ineke geeft aan dat Fijnder in de afwijzingsbrief energietoeslag de mensen verwijst naar het energieloket. Hier krijg je echter alleen adviezen om te bezuinigen, geen bijdrage in de hogere kosten.

5. Vaststellen formeel advies Verordening Sociaal Domein

Het betreft een aantal technische wijzigingen in de Verordening Sociaal Domein. Er is al een concept advies opgesteld. Er wordt opgemerkt door Sylvia dat er pagina drie van de adviesaanvraag in de was-wordt lijst gemeente Oost Gelre een typefout staat onder 7.4.1.a. Hier staat 115% wordt 105 %. Nu lijkt het een bezuiniging. Deze opmerking wordt toegevoegd aan de brief. Hiermee is het advies akkoord.

6. Vaststellen formeel advies Wet Taaleis

De werkgroep heeft een concept advies opgesteld. Dit advies is akkoord.

7. Formeel adviesaanvraag klachtenregeling

Het betreft een technische wijziging in de huidige klachtenregeling. De nieuwe naam Fijnder is overal gebruikt en de WOO is toegevoegd. Er wordt opgemerkt dat er in de adviesaanvraag een gekke datum staat.
De nieuwe regeling is akkoord er zal een adviesbrief geschreven worden.

8. Informatie uit werkgroepen

Werkgroep organisatie/bedrijfsvoering
Saskia geeft aan als je de DigiD button indrukt op Mijn Inkomen van de website van Fijnder er nog steeds de naam SDOA naar voren komt. Dat wordt doorgegeven aan Hans Bussing.

Klankbordgroep
De heer Rutjes van Fijnder heeft nog geen afspraak gemaakt om de vragen terug te koppelen die de werkgroep heeft gesteld. In oktober heeft de werkgroep een vergadering met Hans Bussing. Op 28 september 2022 is er een vergadering van de klankbordgroep.

Commissie lokaal Berkelland
Op 15 juni 2022 is de werkgroep aanwezig geweest bij de vergadering van de Welzijnsraad Berkelland. Onderwerpen waren meedoen, inburgering en schuldenproblematiek. De CR heeft veel kunnen vertellen over de onderwerpen die nu van de CR naar de Welzijnsraad zijn gegaan. Met betrekking tot de meedoenapp wordt aangegeven dat men moeite heeft met de privacy. Winkeliers en verenigingen weten nu wie er wel of geen uitkering heeft. Op 7 oktober vindt de volgende vergadering plaats.
Verder wil de welzijnsraad een gesprek met Hans Bussing met betrekking tot de geluidsoverlast in de werkplaats en de eventuele oplossingen.

Maja geeft aan voor 14 september a.s. uitgenodigd te zijn voor de vergadering van de welzijnsraad. Ze mag plaatsnemen op de publieke tribune. Het verslag zal te zijner tijd op Ibabs worden gezet.

Commissie lokaal Oost Gelre
Op 11 juli heeft er een vergadering plaatsgevonden van deze werkgroep. De notulen worden verspreid via de mail.

Commissie communicatie/werkgroep cliëntcontactdagen
Voor de cliëntcontactdagen zijn twee –voorlopige- data vastgesteld. Woensdag 29 maart en vrijdag 31 maart 2023. Deze data zijn met de heer Zieverink van de Mattelier afgestemd.

 

9. Ingekomen en uitgaande post

De ingekomen post wordt ter kennisgeving aangenomen.

10. Vaststellen besluitenlijst van 9 juni 2022

De besluitenlijst van 9 juni wordt vastgesteld met dank aan de notulist.

11. Actielijst

De actielijst is bijgewerkt. Ineke verzorgt een stuk voor de nieuwe nieuwsbrief.

12. Rondvraag

Er wordt een vraag gesteld over het vervolg van de communicatietraining, gaat deze nog door? Er wordt besloten deze vervolg training op de woensdagmiddag te vervolgen in november, januari en februari.
Saskia vraagt of op de groepsapp minder berichten door geappt kunnen worden. De meeste informatie heeft zij al ontvangen middels nieuwsbrieven. De werkgroep communicatie zal een advies geven over welke informatie doorgegeven dient te worden middels de groepsapp.

13. Afsluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.