Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Besluitenlijst Cliëntenraad Participatiewet Fijnder

Bekijk hier de besluitenlijst van de vergadering van 12 oktober 2023
Datum12-10-2023
Tijd19:30 - 21:30
LocatieFijnder
VoorzitterHans Kettelerij
AanwezigenSylvia Ansink, Hans van der Boor, Ineke ter Haar, Hans Kettelerij, Frank Knippenborg, Phaômé Malawau, Gerda Osinga en Saskia Roesink

1. Opening

De vergadering wordt om 19.30 uur gestart door de voorzitter.

2. Mededelingen

De ambtelijk secretaris is terug van haar verlof, maar zal vanavond niet aansluiten. Vanaf november sluit zij weer aan tijdens de vergaderingen. De voorzitter zal haar vervanger bedanken voor de inzet de afgelopen maanden.

Edison, Maja en Annemarieke hebben zich afgemeld. Annemarieke zal vanwege persoonlijke omstandigheden een paar maanden afwezig zijn.

We spreken over het gezamenlijk gebruik van de groepsapp. De voorzitter geeft aan dat als iemand iets heeft voor de vergadering dit naar hem gemaild kan worden. De voorzitter zal dan overleggen met de agendacommissie.

3. Verdeling leden werkgroepen

De voorzitter geeft aan dat er vacatures zijn binnen de werkgroepen. Hans van der Boor heeft zich gemeld als lid voor de werkgroep communicatie. 

De voorzitter geeft aan dat er ook ruimte is binnen de werkgroep sociaal domein door het vertrek van Henk Walhof. De voorzitter is nog in overleg met Edison over zijn voorkeur binnen de werkgroepen waar momenteel ruimte is. De voorzitter geeft aan dat de verschillende werkgroepen ook weer niet te groot moeten worden: vier personen per werkgroep is voldoende. Hans van der Boor heeft geen bezwaar tegen deelname aan de werkgroep sociaal domein.

4. Informatie uit de werkgroepen

Commissie lokaal Winterswijk
Saskia en Gerda zijn naar Lokaal Winterswijk en naar 'Festival voor niets gaat de zon op' geweest. Op deze festival hebben zij positieve verhalen gehoord. Er waren verschillende organisaties vertegenwoordigd.

Saskia deelt mee dat er binnen de gemeente Winterswijk gesproken wordt over bezuinigingen. Het platform armoedevrij Winterswijk in 2040 zal verdwijnen wegens deze bezuinigingen. De Winterswijk-pas gaat vermoedelijk ook niet door vanwege de bezuinigingen.

Commissie communicatie
Ineke zal in de eerste week van november naar Lizanne een stukje namens de cliëntenraad mailen voor de nieuwsbrief van november.
Saskia heeft uiteindelijk, maar wel te laat, de laatste nieuwsbrief ontvangen.

De voorzitter heeft contact gehad met een persoon die geen uitkering toegekend heeft gekregen. De cliëntenraad heeft geen bevoegdheid in specifieke individuele situaties. Mediation of bezwaar zijn in zulke individuele situaties meer voor de hand liggende stappen dan een actie van de cliëntenraad. Hij heeft betrokkene verwezen naar deze mogelijkheden.

Frank vindt dat als er meerdere gelijksoortige signalen binnenkomen over individuele gevallen dat die dan gebundeld kunnen worden en er dan bekeken wordt of er aanleiding is om actie vanuit de cliëntenraad te ondernemen. Frank benadrukt dat het voor veel mensen moeilijk is actie te ondernemen na teleurstellende besluiten van bijvoorbeeld Fijnder. Mensen kunnen door teleurstellingen uit het veld geslagen zijn. Deze mensen moeten dan bij de hand genomen worden. Zij kennen vaak de procedures (bezwaar, klacht) niet.

Saskia wijst op de mogelijkheid om ook online bezwaar te maken. Hans van der Boor oppert de mogelijkheid om bij verzending van een beschikking een (deels voorgedrukt) voorbeeldbezwaarschrift bij te voegen. De drempel om bezwaar te maken zou dan minder hoog zijn voor mensen. Mensen kunnen ook naar de zorgkamer of bibliotheek voor hulp.

Hans van der Boor geeft aan dat mensen zich kunnen beroepen op de Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen. De mensen hoeven niet telkens op verzoek van de overheid gegevens aan te leveren die de overheid al van hen heeft. Sylvia zegt dat gegevens die de cliënt aan de intakemedewerkers geeft automatisch doorgegeven worden naar mensen die daarna inhoudelijk met de aanvraag aan het werk gaan.

5. Adviesaanvraag klachtenregeling Fijnder

Frank geeft aan dat onderaan op pagina 5 (artikel 5, lid 2) staat dat een klacht over de directeur behandeld zal worden door een leidinggevende. Maar wie wordt dan verstaan onder “een leidinggevende”. Is dat de leidinggevende van de directeur? Is dat dan iemand van het Dagelijks Bestuur? Of is het een andere manager/leidinggevende binnen Fijnder? Dit is niet duidelijk. In plaats van “een leidinggevende” had men hier beter voor een andere term kunnen kiezen.

De voorzitter zal een instemmingsbrief opstellen en laten versturen met het advies over de klachtenregeling en daarin voorstellen artikel 5, lid 2 anders te redigeren.

6. Adviesaanvraag verordening Sociaal Domein

De voorzitter geeft aan dat de werkgroep sociaal domein met de beleidsmedewerker van Fijnder gesproken heeft over de adviesaanvraag. De adviesaanvraag heeft betrekking op alle 3 gemeenten. Saskia doet kort verslag van dit gesprek.

Frank is blij met het duidelijke taalgebruik waarvoor in de verordening gekozen is.
Ineke is tevreden dat er een oplossing is voor bijzondere bijstand voor een al aangeschafte wasmachine. 

Er wordt positief geadviseerd over het voorstel inzake aanpassing van de verordening sociaal domein.

7. Onafhankelijk medisch onderzoek

De voorzitter licht –op basis van de vorige maand benoemde casus- zijn ingebrachte notitie onafhankelijk (medisch) advies toe. In de praktijk kan er onenigheid ontstaan rond een uitgebracht advies. Die onenigheid betreft of de uitkomst van het advies of de gevoerde procedure om te komen tot het advies. Het is beter om aan de voorkant te waarborgen voor een gelijk speelveld voor zowel de cliënt als de overheid en onafhankelijkheid van het advies in te bouwen. Daarmee wordt dan op dat vlak onenigheid voorkomen. Ideaal is dat een adviseur zo frank en vrij mogelijk aan een onderzoek begint.

Een lid van de Cliëntenraad verteld over haar ervaringen rond de aanvraag studietoeslag. Fijnder wil –ondanks een ingebrachte medische verklaring- een onafhankelijk advies bij de aanvraag.

De door de voorzitter ingebrachte notitie wordt besproken. Zaak is dat we niet ingaan op een specifieke individuele casus, maar dat we kijken hoe een en ander in het algemeen verloopt bij Fijnder.
Ineke zegt dat een Arbo arts door de werkgever wordt betaald. Maar daarmee is zeker niet gezegd dat daarmee de Arbo arts niet onafhankelijk is.
De voorzitter vergelijkt het proces met die van rijbewijskeuringen: dan kun je kiezen uit een lijst met keuringsartsen. En je hebt de vrijheid om vooraf de keuringsuitslag in te zien en doorzending van het rapport te voorkomen. Mogelijk is zo’n systeem een optie voor Fijnder. Of wordt er gekozen voor gecertificeerde keuringsartsen of onderzoeksinstanties waarbij de onafhankelijkheid niet in het geding is.

Hans van der Boor vraagt zich of je bij keuringen alles kunt waarborgen.
Frank meent dat het oordeel van de cliënt over een keuring vaak afhangt van de uitkomst van de keuring. Als de uitkomst van de keuring positief is, wordt niet meer gesproken over de gevoerde procedure. Is de uitkomst van de keuring negatief, dan wordt de procedure kritisch bekeken. Want men is niet tevreden.

Ineke geeft aan dat in het online aanvraagformulier studietoeslag wordt gesproken over “een specialist” en niet over een “onafhankelijk specialist”.

De voorzitter ziet in het besprokene aanleiding Fijnder te bevragen over wat bedoeld wordt met “arts of specialist”. En wat de positie van de cliënt is bij de keuze van de keuringsarts of onderzoeksinstantie. De vraagstelling zal ook ingaan op het proces van onderzoek. Na een algemene vraagstelling hierover kan naderhand desgewenst specifieker doorgevraagd worden. Eventueel kan Monique voor een gesprek worden uitgenodigd.

Ineke zegt dat het voor de beeldvorming goed is te weten of er veel vergelijkbare aanvragen worden afgewezen.

De voorzitter ziet in het besprokene aanleiding Fijnder te bevragen over wat bedoeld wordt met “arts of specialist”. En wat de positie van de cliënt is bij de keuze van de keuringsarts of onderzoeksinstantie. De vraagstelling zal ook ingaan op het proces van onderzoek. Na een algemene vraagstelling hierover kan naderhand desgewenst specifieker doorgevraagd worden. Eventueel kan Monique voor een gesprek worden uitgenodigd.

Ineke zegt dat het voor de beeldvorming goed is te weten of er veel vergelijkbare aanvragen worden afgewezen.

8. Uitgaande en ingekomen post

De voorzitter geeft aan dat van de beleidsmedewerker een schriftelijke reactie is ontvangen over de wisselwerking tussen Fijnder en het UWV. Frank vraagt zich af hoe het feit dat de accountmanager inzicht heeft in alle databases zich verhoudt met de AVG en dat het de vraag is hoe je privacyaspecten en de AVG rond het werkgeversservicepunt waarborgt. Rond bemiddeling naar werk zijn meerdere instanties met meerdere databases werkzaam. We willen dat de verschillende instanties samenwerken, maar de belangen van de cliënt moeten ook daarbij in acht worden genomen. Er wordt navraag naar gedaan.
Vervolgens ontstaat er een discussie over de contacten van Fijnder met cliënten en over de indeling in de verschillende groepen. De voorzitter gaat een update vragen. 

De voorzitter heeft een online bijeenkomst bijgewoond over een landelijk onderzoek in opdracht van SZW inzake cliëntenparticipatie door Regioplan en doet daarvan verslag. Veel verschillende cliëntenraden zijn de afgelopen jaren samengevoegd. Het gevolg is een verschraling van specifieke kennis. Het ondersneeuwen bij samenvoeging is een risico. Wel is het zeker zo dat cliëntenparticipatie het nodige oplevert. Het rapport van Regioplan zal na ontvangst op de agenda van de cliëntenraad worden geplaatst.
De voorzitter vat vervolgens enkele conclusies van het bijgevoegde rapport van de Nationale Ombudsman toe. Zo is er het belang van één vast contactpersoon voor de cliënt. Veel cliënten ervaren onvoldoende invloed op hun eigen situatie. Cliëntenraden Participatiewet ervaren onvoldoende invloed op beleid en uitvoering. Er moet gezorgd worden voor één loket voor klachten.

De voorzitter verwijst naar de bijvoegde mail van Monique over de energietoeslag 2023. De energietoeslag wordt automatisch uitbetaald aan cliënten waarvan bekend is dat ze er recht op hebben. Dit zal naar verwachting het laatste jaar zijn waarin de energietoeslag wordt uitgekeerd.

9. Vaststellen besluitenlijst 14 september 2023

De besluitenlijst van 14 september 2023 wordt vastgesteld met dank aan de notulist.

10. Actielijst

-

11. Rondvraag

Hans van der Boor geeft aan op 14 december verhinderd te zijn. Gerda is volgende maand afwezig.

De voorzitter geeft aan kwartaalrapportages te hebben gemist en gaat via de ambtelijk secretaris navraag doen.

De voorzitter brengt de jaarlijkse evaluatie van de cliëntenraad naar voren. Het is de bedoeling dat die evaluatie door de cliëntenraad zelf, en niet door externen, wordt gedaan. Dan kunnen ook nieuwe onderwerpen voor 2024 op de activiteitenlijst worden geplaatst. Besloten wordt om de evaluatie op 6 december 2023 om 14:00 uur te houden.

12. Sluiting

De vergadering is om 21:00 afgesloten.