Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Besluitenlijst Cliëntenraad Participatiewet Fijnder

Bekijk hier de besluitenlijst van de vergadering van 14 september 2023
Datum14-09-2023
Tijd19:30 - 21:30
LocatieFijnder
VoorzitterHans Kettelerij
AanwezigenSylvia Ansink, Hans van der Boor, Edison Faneyte, Maja de Graaf, Ineke ter Haar, Hans Kettelerij, Frank Knippenborg, Phaômé Malawau, Gerda Osinga en Saskia Roesink

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. Hij verwelkomt mevrouw 
Ellen Dusseldorp, Wethouder van de gemeente Oost Gelre en lid van het Dagelijks Bestuur van Fijnder en mevrouw Monique Vos, Strategisch beleidsadviseur van Fijnder. De voorzitter verwelkomt ook de heer W. Klein Avink, hij is toehoorder tijdens de vergadering.
Bijzonder welkom aan Hans van der Boor, als nieuw lid van de CR. Wij gaan bij agendapunt 3 nader kennismaken met Hans.
Annemarieke heeft zich voor vanavond afgemeld. 

2. Kennismaking met Wethouder en DB lid Ellen Dusseldorp, gemeente Oost Gelre

Mevrouw  Dusseldorp vertelt wat over zichzelf en hoe zij in de politiek terecht is gekomen. We spreken met elkaar nader over de wijziging van de Participatiewet en de stagnatie daarvan door de val van het Kabinet. Mevrouw Dusseldorp geeft aan dat bestaanszekerheid een belangrijk onderwerp is in de politiek. De komende periode zullen we gaan zien op welke wijze daar nader invulling aan wordt gegeven. Het gaat daarbij –aldus mw. Dusseldorp- niet alleen om financiële bestaanszekerheid, maar ook om zaken als huisvesting, onderwijs en werk.  Er zijn wel verschillen tussen de drie gemeenten hoe zij vorm geven aan het minimabeleid. De cliëntenraad heeft vaker gevraagd om te streven naar harmonisatie. Mw. Dusseldorp geeft aan dat daarover ook binnen het bestuur wordt gesproken en dat het zoveel als mogelijk wordt nagestreefd. Er wordt gevraagd naar de ervaringen met betrekking tot de pilot Samenwonen in de bijstand. De gemeente Berkelland heeft het voorstel gedaan om deze pilot op te starten en deze pilot loopt nu in alle drie de gemeenten. Mw. Vos geeft aan dat er  nog niet veel mensen gebruik maken van deze mogelijkheid. De cliëntenraad stelt voor meer ruchtbaarheid te geven aan de pilot. Er wordt opgemerkt dat veel mensen de weg niet weten naar de voorziening die de gemeenten bieden. 
Mevrouw Vos geeft aan dat de voorgestelde wijzigingen in de Participatiewet, van minister Schouten, niet controversieel zijn verklaard. Deze voorgestelde wijzigingen worden door het huidige kabinet –waar mogelijk- behandeld. Het betreft hier onder andere een wijziging in de systematiek van het toebedelen van de formatie Nieuw beschut werk per gemeente.  
Er wordt gevraagd waarom ervoor is gekozen de 500 euro aan voorschot eenmalige energietoeslag niet in het voorjaar alvast uit te keren.  Meerdere gemeenten hebben dat al wel gedaan. Mevrouw Vos geeft aan dat dit een bewuste keuze is geweest. Als het voorschot van 500 euro was uitgekeerd in het voorjaar dan zouden de mensen die nu aan het einde van het jaar de toeslag aanvragen en tot de doelgroep behoren maar 800 euro ontvangen. Nu is er aan het einde van het jaar weer 1300 euro uit te keren voor de mensen die hiervoor in aanmerking komen. Momenteel is Fijnder druk bezig het uitkeren van de  energietoeslag te regelen. De bedoeling is dat mensen die een uitkering ontvangen via Fijnder ambtshalve de energietoeslag uitgekeerd krijgen. Ook de mensen die vorig jaar de energietoeslag hebben aangevraagd en toegekend hebben gekregen zullen waarschijnlijk de toeslag ambtshalve uitgekeerd krijgen. Hun inkomensgegevens worden opgevraagd bij het Inlichtingenbureau.  Op de vraag van mw. Dusseldorp geeft de cliëntenraad geeft dat  als er inhoudelijk niets wijzigt dan thans in het wetsvoorstel staat af te zien van een formeel adviestraject, teneinde een spoedige afhandeling te bewerkstelligen. De contouren van de regeling zijn duidelijk en er worden geen grote inhoudelijke wijzigingen verwacht. De wet inzake de energietoeslag 2023 is momenteel naar de Eerste kamer om geformaliseerd te worden. Na afloop van dit agendapunt verlaten betrokkenen de vergadering. 

3. Kennismaking nieuw lid van de cliëntenraad, dhr. Hans van der Boor

Er is een nieuw lid gestart bij de cliëntenraad. Het betreft de heer Hans van der Boor uit Lichtenvoorde. Hij neemt deel aan de cliëntenraad namens Humanitas. Hans stelt zichzelf nader voor. Hans wordt hartelijk welkom geheten in deze raad. Met zowel betrokkene als met Edison, die als nieuw lid tijdens de laatste vergadering voor de zomer is aangetreden, zal de voorzitter afstemming plegen over deelname aan de werkgroepen. 

4. Mededelingen

De voorzitter geeft aan dat er enkele onderwerpen zijn voor de rondvraag:
1. Onafhankelijk medische advies
2. Reiskostenvergoeding voor cliënten van Fijnder

Daarnaast zal er afstemming plaatsvinden over het verzoek om een spoedig advies inzake een wijziging van de Verordening Sociaal Domein en over het gebruik van de groepsapp.

5. Informatie uit de werkgroepen

De commissie lokaal, gemeente Winterswijk, heeft deelgenomen aan de avond "Handen uit de mouwen" georganiseerd vanuit Armoedevrij Winterswijk. Tijdens de avond is er gesproken over een pas voor minima waarmee men gebruik kan maken van bijvoorbeeld mini manna, de kledingbank, de voedselbank etc. In oktober organiseert Armoedevrij Winterswijk "de nacht van Winterswijk"  van 17.00 uur tot 0.00 uur. Ook komt er nog een festival "voor niets gaat de zon op".  Er wordt aangegeven dat het jammer is dat er in de gemeente Berkelland niet wordt gewerkt aan een dergelijke pas.
Er is een bijeenkomst geweest van de klankbordgroep. Hans Bussing gaat een andere functie vervullen en stopt met de Klankbordgroep. Daarnaast wordt de frequentie van het aantal vergaderingen lager. De afgelopen vergadering van de klankbordgroep verliep wat chaotisch, de nieuwe voorzitter zal gevraagd worden wat meer vergaderstructuur aan te brengen. 
De werkgroep wijziging Participatiewet heeft al veel voorwerk gedaan en zich verdiept in de ontwikkelingen rond de wijziging van de Participatiewet.  Door de val van het kabinet zal de werkgroep bezien welke zaken nu nog door het demissionaire Kabinet worden opgepakt en welke zaken worden doorgeschoven naar het nieuwe Kabinet. 
De voorzitter heeft zich verdiept in de diverse partijprogramma's van de politieke partijen. Er is een brede wens om van de huidige werking van de Participatiewet en het toeslagensysteem af te komen. Het zal echter naar zijn verwachting een lange weg worden om dat te realiseren. Ook is er de brede wens de uitkeringen en het minimumloon te verhogen en meer maatwerk te leveren.

6. Uitgaande en ingekomen post

De voorzitter geeft een toelichting op de ingekomen brieven.

7. Vaststellen besluitenlijst 8 juni 2023

Er worden enkele opmerkingen gemaakt over de besluitenlijst, deze zullen worden verwerkt. De besluitenlijst van 8 juni 2023 wordt hiermee vastgesteld, onder dankzegging aan de opsteller.  
Er wordt opgemerkt dat de besluitenlijst eigenlijk meer notulen zijn. Het is redelijk uitgebreid. De naam besluitenlijst wordt gegeven door Ibabs, het vergaderprogramma en het programma waarin de notulen worden verwerkt. De voorzitter benadrukt dat de notulen ook openbaar zijn en gepubliceerd worden, reden waarom het ook gewenst om het besprokene ietwat uit te schrijven in plaats van sec een lijst van genomen besluiten op te nemen. 

8. Actielijst

De voorzitter geeft aan dat er momenteel maar een punt op de actielijst staat: "effectmeting niet-gebruik voorziening". Het verloop van dat onderwerp moet nog worden afgewacht. Er wordt gevraagd naar de nieuwsbrief van Fijnder. De nieuwsbrief van maart en juli staan niet op de website van Fijnder. Men heeft de nieuwsbrief ook niet per post ontvangen. Er zal intern navraag naar worden gedaan. 

9. Rondvraag

Er is een verzoek binnen gekomen over de procedure rond de aanpassing van de verordening Sociaal Domein. Hoe kan de cliëntenraad hierbij betrokken worden gezien het tempo van het proces. De werkgroep neemt contact op met Monique Vos, er zal door hen een concept advies worden geschreven. De adviesaanvraag zal wel alvast naar alle leden van de cliëntenraad worden gestuurd, zodra deze wordt ontvangen.

Fijnder gaat opnieuw kijken naar de vergoeding van de reiskosten voor cliënten van Fijnder. Momenteel worden de kilometers van centrum naar centrum vergoed. Er wordt onderzocht of er overgestapt kan worden naar vergoeding van de kilometers  van adres naar adres.  

Er wordt gevraagd hoe er bereikt kan worden dat het medisch onderzoek waar cliënten soms naar toe moeten zo onafhankelijk mogelijk gaat worden. De voorzitter zal enkele beoordelingsaspecten op papier zetten waardoor de onafhankelijkheid van een onderzoek zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd . De cliëntenraad kan dan desgewenst een ongevraagd advies uitbrengen over dit onderwerp. 

Er zullen afspraken gemaakt worden over het gebruik van de appgroep van de cliëntenraad. De voorzitter zal ter voorbereiding een document opstellen. 

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur.