Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Besluitenlijst Cliëntenraad Participatiewet Fijnder

Bekijk hier de besluitenlijst van de vergadering van 8 juni 2023
Datum08-06-2023
Tijd19:30 - 21:30
LocatieFijnder
VoorzitterHans Kettelerij
AanwezigenSylvia Ansink, Edison Faneyte, Maja de Graaf, Ineke ter Haar, Annemarieke Huurneman, Hans Kettelerij, Frank Knippenborg, Gerda Osinga, Saskia Roesink, Ellen Voshart en Henk  Walhof
AfwezigenPhaômé Malawau en Lizanne Versteeg

1. Opening

De vergadering wordt om 19.30 uur gestart door de voorzitter.

2. Mededelingen

Vandaag is het de eerste vergadering voor Edison. Hij wordt hartelijk welkom geheten door de voorzitter. Hij zal zich straks, bij agendapunt 3, wat uitgebreider voorstellen.

Het is de laatste cliëntenraadvergadering voor Henk. Aan het einde van de vergadering zal hier uitgebreid bij stil worden gestaan.

Benadert de gemeente cliënten actief om na te vragen of zij zich financieel nog kunnen redden of gaan zij uit van een zogeheten "piep"systeem, cliënten melden zichzelf als zij het financieel niet meer redden. Ineke gaat dit navragen bij Monique Vos, strategisch beleidsadviseur.

Er kan maximaal 190 euro per maand aan declaraties en vergoedingen worden verstrekt voor deelname aan de cliëntenraad. Hier vallen ook de kosten onder die de individuele deelnemers af en toe voorschieten. Facturen dienen dus niet meer te worden voorgeschoten maar direct naar Fijnder gestuurd te worden. Het is belastingtechnisch niet mogelijk om onbelast meer te vergoeden dan 190 euro per maand; er wordt dan extra belasting geheven. De voorzitter adviseert de leden maandelijks alle declaraties in te leveren bij de secretaris.

3. Kennismaking nieuw CR-lid

Edison wordt als nieuw lid nogmaals welkom geheten bij de vergadering van de cliëntenraad. Hij vertelt wat over zichzelf, zijn dagelijkse activiteiten en zijn motivatie om zich voor de cliëntenraad aan te melden. 
Op vrijdag 16 juni a.s. is er een gesprek met een aspirant lid voor de cliëntenraad om Henk te vervangen.

4. Evaluatie informatiemarkt geldzaken

De werkgroep informatiemarkt geldzaken heeft een evaluatie geschreven over de informatiemarkt die gehouden is in de Week van het geld, op vrijdagmiddag 30 maart jl. in de Mattelier in Groenlo. De werkgroep is blij is dat de informatiemarkt geweest is. Vanwege corona kon de informatiemarkt telkens niet doorgaan en is de werkgroep in totaal drie jaar bezig geweest met de organisatie. Er waren enkele standhouders aanwezig die deze middag met name hebben gebruikt om onderling te netwerken en te praten over de samenwerking. Helaas is het niet gelukt, ondanks de vele inspanningen,  de doelgroep meer te bereiken voor wie deze markt is georganiseerd.  Enkele standhouders hebben aangegeven nog wel een keer te willen deelnemen aan een dergelijk evenement, maar dan in de vorm van een congres over een specifiek onderwerp. Waarschijnlijk wordt deze beter bezocht als het in de woonplaats zelf wordt georganiseerd. 

Hans vraagt zich af of de organisatie van een informatiemarkt past bij de rol van de cliëntenraad. Wie is je achterban en hoe bereik je deze. Het organiseren van een dergelijke informatiemarkt of congres is eigenlijk een taak van de gemeenten, maar drukt nu op de begroting van de cliëntenraad. De wet laat vrij hoe de gemeente de cliëntenparticipatie vorm geeft. De Fijnder gemeenten hebben gekozen voor een cliëntenraad, dat is een vrije keuze.
Er wordt opgemerkt dat cliënten vaak komen met vragen over hun eigen specifieke situatie. Je gaat dan heel erg oplossingsgericht te werk maar dat heeft bijna het niveau van individuele hulp.  
Willen wij nog eens een dergelijke dag als deze organiseren en dan bijvoorbeeld over een specifiek onderwerp zoals werk of toeslagen?. Na enige discussie geeft Hans aan dat het onderwerp achterbancommunicatie en in welke vorm een andere keer wordt geagendeerd om verder over door te praten. 
In de komende nieuwsbrief wordt er aandacht besteed aan de informatiemarkt van 30 maart jl. De werkgroep Cliëntdagen wordt met dank voor al hun inzet opgeheven.

5. Bespreken tussenstand activiteitenplan

Het activiteitenplan 2023 wordt doorgesproken. Hans geeft aan dat de cliëntenraad goed op de route ligt voor wat betreft de afgesproken activiteiten. De missie van de cliëntenraad is in het huidige plan aangescherpt. Per werkgroep wordt het activiteitenplan doorgenomen.

De werkgroep communicatie geeft aan dat de flyer van de cliëntenraad weer up to date is. Met de jaarplanning voor de tweede helft van 2023 gaat de werkgroep nog mee aan de slag.

De agendacommissie heeft maandelijks digitaal contact om de onderwerpen te bespreken die op de agenda geplaatst moeten worden van de cliëntenraad. Hans is bezig een gesprek te plannen met Ellen Dusseldorp, DB lid Fijnder en wethouder van de gemeente Oost Gelre. Ook wil Hans nog een gesprek plannen met Theo Beijer, directeur Fijnder. Het gesprek met Elvira Schepers, voorzitter DB Fijnder en wethouder van de gemeente Winterswijk heeft plaatsgevonden. Hier zal Hans verderop in het overleg wat meer over vertellen.

De selectiecommissie is eenmaal bijeen geweest. Er is een nieuw lid, Edison, benoemd en op vrijdag 16 juni a.s. zal er een gesprek plaatsvinden met een aspirant lid. De uitkomst van dit gesprek zal met de overige leden gedeeld worden via de mail.

De werkgroep cliëntcontactdagen is opgeheven nu de informatiemarkt geldzaken heeft plaatsgevonden.

De werkgroep ontwikkeling en bedrijfsvoering Fijnder/klankbordgroep Fijnder komt een keer per twee maanden bij elkaar. Zij hebben veel contact met Hans Bussing die de bijeenkomsten van de klankbordgroep organiseert. Zij merken wel dat deze contacten minder worden. Het is erg prettig dat Hans Bussing voor alles open staat en erg snel reageert op vragen en berichten van de cliëntenraad.
De werkgroep heeft het gevoel invloed te kunnen uitoefenen op de directe uitvoering bij Fijnder.

De werkgroep wijzigingen Participatiewet constateert dat de ongevraagde adviezen van de cliëntenraad worden gewaardeerd. Er is contact met de Landelijke vereniging voor Cliëntenraden. Ook wordt de andere communicatiekanalen van andere organisaties op de voet gevolgd zoals die van de FNV.

Werkgroep verordening Sociaal Domein geeft aan pro-actief geïnformeerd te worden met betrekking tot de geplande wijzigingen in de verordening. Zij hopen dat dit zo door blijft gaan. Indien er wijzigingen moeten worden doorgevoerd geven zij advies.

Commissies lokaal Berkelland,- Oost Gelre,-Winterswijk: Met alle lokale raden is er inmiddels contact.

Begroting 2023. De cliëntenraad heeft een aanpassing in de begroting doorgevoerd door te vergaderen bij Fijnder in plaats van bij de Mattelier. Ook hebben we afgesproken de jaarlijkse evaluatie in eigen beheer uit te voeren. Dat scheelt in de kosten. Er wordt geconstateerd dat de helft van het budget reeds is gebruikt terwijl nog niet alle kosten zijn doorgerekend. Ook zijn we nog niet op de helft in 2023. Er is getracht iets meer financiële ruimte te krijgen van de gemeenten maar helaas is dat niet gelukt, met uitzondering van de BTW compensatie. Dat heeft te maken met de financiële positie van de gemeenten en hun eigen afwegingen. De cliëntenraad is, met uitzondering van 2022, altijd binnen de begroting gebleven.

6. Informatie uit de werkgroepen

Het is rustig op dit moment, de vakantieperiode komt er aan. De activiteiten lopen op hun eind. Er zijn digitale formulieren getest en hierover is feedback gegeven aan Fijnder. Ook is het gebruik van de DigiD getest. De naam SDOA is vervangen door Fijnder. Er is gesproken over de bereikbaarheid van Fijnder. De consulenten zijn alleen tijdens de spreekuren in de ochtend bereikbaar. Met Fijnder is afgesproken dat cliënten, op afspraak, ook op de andere uren kunnen bellen.

Over de energietoeslag 2023 heeft er in het nieuws gestaan dat het kabinet hier nog een besluit over moet nemen. De gemeenten mogen al wel een voorschot van 500 euro uitbetalen. Prowonen heeft de huur van huizen met een slecht energielabel verlaagd en dat geldt ook voor de huren van mensen met een laag inkomen.  Je moet er wel op alert zijn dat dat doorgegeven wordt aan de Belastingdienst aangezien dan de huurtoeslag ook verlaagd wordt. 

De klankbordgroep is op zoek naar cliënten om deel te nemen aan de klankbordgroep. 

Hans geeft aan, namens de agendacommissie,  dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met Elvira Schepers. De cliëntenraad heeft aangegeven de adviezen wat scherper te willen formuleren, maar het DB Fijnder ervaart de adviezen al als deskundig en to the point. De cliëntenraad wil geen ja-knikker zijn. Het DB heeft het advies over de pilot samenwonen overgenomen maar de ongevraagde adviezen worden vaak niet overgenomen. Dat heeft te maken met het feit dat niet alle wethouders, DB-leden, soms hetzelfde denken. De cliëntenraad mag ook direct aan de Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad adviseren. Hier wordt niet veel gebruik van gemaakt. Het feit dat de cliëntenraad deze bevoegdheid heeft wordt niet betwist door Elvira. Toch bestaat de indruk dat het DB dat liever niet heeft. Zij dienen natuurlijk zich ook te verantwoorden aan de Gemeenteraad c.q. Algemeen bestuur. Politiek speelt hierin een grote rol. Hans heeft tijdens het gesprek de onafhankelijke positie van de cliëntenraad benadrukt. Wel hebben we afgesproken elkaar dan wel eerst nader te spreken. Hans heeft tevens aangegeven dat de cliëntenraad blij is met de pilot samenwonen.  Elvira heeft aangegeven dat de cliëntenraad binnenkort informatie zal ontvangen over het project D'r an voor iedereen die kan.

7. Uitgaande en ingekomen post

De cliëntenraad heeft een advies gegeven over de wijzigingen in de verordening Sociaal Domein. Daaarnaast heeft de cliëntenraad een positief advies gegeven over de Beleidsregels Energietoeslag 2023.
De brief van Fijnder met het overzicht van de ingediende klachten bij Fijnder en het jaarverslag van de Commissie bezwaarschriften worden voor kennisgeving aangenomen.

8. Vaststellen besluitenlijst 11 mei 2023

Op pagina 3 besluitenlijst wordt vermeld dat Fijnder sinds april telkens de post naar cliënten verstuurd in een enveloppe met het Fijnder logo. Hier is navraag naar gedaan. Fijnder heeft aangegeven dat zij tijdelijk de enveloppen met het Fijnder logo gebruikt.  De blanco enveloppen zijn op, er zijn nieuwe besteld.

9. Actielijst

Ineke zal de bijdrage van de cliëntenraad voor de nieuwsbrief aanleveren.

10. Rondvraag

Het project bestaanszekerheid wordt overgedragen naar de vervanger van Lizanne. Indien leden van de cliëntenraad informatie willen delen over bestaanszekerheid dan kunnen zij dat mailen naar het algemene mailadres van de cliëntenraad.

11. Sluiting

De vergadering wordt gesloten, waarbij wij onder dankzegging voor alle inzet stil staan bij het afscheid van Henk.