Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Besluitenlijst Cliëntenraad Participatiewet Fijnder

Bekijk hier de besluitenlijst van de vergadering van 12 mei 2022

Datum: 12-05-2022

Tijd: 19:30-21.30 uur

Locatie: De Mattelier, Groenlo

Voorzitter: Hans Kettelerij

Aanwezigen: Sylvia Ansink, Maja de Graaf, Ineke ter Haar, Annemarieke Huurneman, Hans Kettelerij, Frank Knippenborg, Gerda Osinga, Saskia Roesink, Lizanne Versteeg en Henk Walhof.

1. Opening

Besluit:

De voorzitter opent zijn eerste cliëntenraadsvergadering om 19:30. Phaômé is met kennisgeving afwezig en Mirjam is ook afwezig. We hebben twee gasten op de tribune.
Tot slot wordt Frank Knippenborg bedankt met een bos bloemen voor het overnemen van de taken van Alphons Olthof, oud voorzitter.

2. Informatie uit werkgroepen

Werkgroep bedrijfsvoering Fijnder:
Sylvia heeft documenten naar iedereen rondgemaild. Het betreft een verslag van de werkgroep vergadering bedrijfsvoering Fijnder. En er is een folder doorgestuurd van de PW, waar de werkgroep nog over gaat overleggen. Dat wordt besproken tijdens de volgende vergadering.

Werkgroep cliëntcontactdagen:
Geen nieuws, staat nog stil. Zal waarschijnlijk volgend jaar georganiseerd gaan worden.

Commissie Communicatie:
Ineke heeft een mail naar Alphons Olthof gestuurd, want hij regelde dat altijd de stickers voor de visitekaartjes. Het zijn blanke visitekaartjes, waarmee iedereen d.m.v. een sticker zijn kaart kan personaliseren. Voor de nieuwe leden Gerda & Hans worden nieuwe stickers geregeld.

Er is offerte gestuurd naar Hans voor de flyer. Hans geeft door middel van deze vergadering zijn akkoord voor 1500 stuks. Zo kunnen we grootschalig verspreiden en hebben we genoeg voor de cliëntcontactdagen.

Werkgroep Verordening Sociaal Domein:
Henk heeft een vraag voorgelegd aan Fijnder of het uitkeren van de energietoeslag nog gevolgen heeft voor de toeslagen. Het betreft een netto vergoeding wat geen gevolgen heeft voor de toeslagen. Het kan wél gevolgen hebben voor kwijtschelding van de gemeentelijke- en/of waterschapsbelasting, omdat het als vermogen aangemerkt kan worden.

Werkgroep meedoen-applicatie:
We hebben nog steeds geen uitslag van de evaluatie ontvangen. Monique Vos heeft aan de ambtelijk secretaris doorgegeven dat er vertraging is, doordat het uitkeren/beoordelen van de energietoeslag nu prioriteit heeft.

Werkgroep TONK/TOZO:
Omdat er nu geen sprake is van Tonk/Tozo, wordt deze werkgroep opgeheven.

Werkgroep lokaal Oost Gelre:
Wilfried heeft mail gestuurd en Sylvia heeft daarop geantwoord. We gaan data in juni voorstellen om van een afspraak met hen te maken. Besloten is dat Sylvia die mailwisseling naar de andere leden doorstuurt.

Werkgroep lokaal Winterswijk:
We wachten met het opnemen van contact tot daar een nieuwe voorzitter benoemd is. Voor nu is er geen ander nieuws.

Werkgroep lokaal Berkelland:
We hebben contact met de welzijnsraad. Ze willen graag met ons een afspraak. 13 juni is het voorstel om met elkaar af te spraken. We willen dan de onderwerpen bespreken die naar de gemeente zijn gegaan.

Besloten is dat Lizanne iedereen stuurt een overzicht van alle werkgroepen/commissies doorstuurt. Hierdoor is iedereen op de hoogte wat de samenstelling is

3. Minimapolis gemeente per 2023

De grote vraag is: wat er gaat gebeuren met de collectiviteitskorting voor de zorgpremie en hoe wordt dat opgepakt voor de minima? Ze moeten nu al voorstellen doen voor het budget van volgend jaar. Ze kunnen dan nu al rekening houden met eventuele kosten, aangezien dit onderwerp wel geld gaat kosten. Misschien hebben ze hier nog geen rekening mee gehouden. Ook: wat voor gevolgen gaat dit hebben voor de gemeentepolissen? Wanneer dat komt te vervallen, dan komen de kosten allemaal weer terug via de bijzondere bijstand.

Besloten is dat de ambtelijk secretaris de notities met vragen gaat delen met de afdeling beleid van Fijnder, voordat we al over gaan tot ongevraagd advies.

4. Mededelingen

Hans wil graag vertellen over de bijeenkomst (officiële opening) van Fijnder op woensdag 11 mei. Er was eerst een rondleiding door het pand. Hierbij viel de geluidsoverlast erg op. Fijnder is hier van bewust.
Hans zag mensen met veel plezier aan het werk op de werkvloer. Er werd goed uitgelegd wat op elke werkplek te doen is. Daarna zijn we naar het bedrijfsrestaurant geleid voor koffie, de openingshandeling en praatje van Theo en Jos Hoenderboom.
Er werd een filmpje over de bedrijfsnaam getoond, er was een soort van De Wereld Draait Door setting gesprek en daarna netwerkgesprekken. Op het einde van de bijeenkomst heeft iedereen een stoffer en blik met een magazine ontvangen.

Besloten is dat de ambtelijk secretaris na gaat of er nog meer magazines (in totaal 4) zijn en of het op de website gezet gaat worden.

Geluidsoverlast is echt wel een item. We maken ons daar wel zorgen over. Er moet meer vaart achter zitten om de overlast weg te halen. Misschien is het mooi om een brief te sturen, waarin we wijzen op onze zorgen. Ze zijn er wel mee bezig. Begeleiding op de werkvloer hebben ook niet echt het idee dat er vaart achter zit. We moeten een datum vragen wanneer ze dit opgelost denken te hebben, ook w.b.t. klimaat in het pand. Besloten is dat Hans een brief gaat schrijven met een bedankje en ongevraagd advies.

Henk: website cliëntenraad kopje veel gestelde vragen wat met name vanuit Fijnder. Lizanne geeft aan dat dit een algemene banner is, die voor elke pagina hetzelfde is. Besloten is dat communicatie commissie dit voor de cliëntenraadswebsite gaat opstellen.

5. Uitgaande en ingekomen post

Mail van Monique Vos over de stand van zaken met betrekking tot energietoeslag is ter kennisgeving aangenomen. We zijn benieuwd wat de uiteindelijke cijfers zullen zijn. Het is duidelijk om te horen dat er zoveel prioriteit wordt gegeven aan de energietoeslag.
Fijnder was verbaasd over de hoeveelheid vragen. Dit geeft wél weer een mooi beeld hoeveel minima er binnen de gemeenten zijn. De vraag is of Fijnder dit beeld ook gebruikt om andere onderwerpen, zoals niet-gebruik, te monitoren.

Reactie van het DB op ons ongevraagd advies is geen antwoord op onze vraag. We zijn heel erg ontevreden met dit antwoord. De essentie van ons advies is hen geheel ontgaan. Ze gooien het op de regelgeving van het rijk. Alles wordt op maatwerk gegooid, wat vaak nog wel eens ontbreekt. Hans stelt voor om Monique Vos uit te nodigen voor een gesprek. De reactie is erg summier en door middel van een gesprek, kunnen we wat meer diepgang krijgen. We kunnen dan onze vragen aan haar stellen, dit moet voorbereid worden.
Besloten is dat de ambtelijk secretaris gaat vragen aan Monique Vos of ze bij onze volgende vergadering op 9 juni 2022 kan aansluiten om hierover te praten.

6. Vaststellen verslag van 14 april 2022

Henk gaat kijken naar het ongevraagd advies voor terugvordering & verhaal en zal dit doorsturen naar de ambtelijk secretaris.

Over de rondvraag m.b.t. de terugkoppeling op het verhaal van FNV kan Ineke aangeven dat FNV eerst met punten moet komen over waar ze het met de cliëntenraad over willen hebben. Er zal dus geen mail rondgestuurd worden, ze komt hier nog op terug.

Voor de cliëntenraadwebsite moeten Hans en Gerda nog een foto opsturen in PDF. Afgesproken is dat zij dit doorsturen naar Sylvia.

De besluitenlijst is vastgesteld onder voorbehoud van wijzigen.

7. Actielijst

-

8. Rondvraag

Ineke heeft in werkgroep samen aan het stuur gezeten, wat nu bedrijfsvoering Fijnder is. Ze wil daar graag in aansluiten, ook vanwege haar rol bij het FNV. Besloten is dat Ineke niet vast in deze werkgroep zal aansluiten, maar eenmalig wanneer dat noodzakelijk is.

Ineke sprak met werknemer van de werkplaats bij Fijnder. Is het duidelijk wat er voor hen gebeurt op moment dat zij met pensioen gaan en wordt daar aandacht aan besteed? Henk geeft aan dat de mensen op de werkvloer in dienst zijn van Fijnder en dat dit een vraagstuk is voor de OR van Fijnder.

Maja vraagt of het mogelijk om op de 'oude' manier te vergaderen: geen pauze, drinken op tafel en plassen tussendoor. Zo kunnen we de vaart er in houden. Iedereen is akkoord.

Gerda vraagt zich af of ze zich kan aansluiten bij een werkgroep. Daar zijn nu geen mogelijkheden voor, omdat de werkgroepen/commissies pas in december 2021 zijn vastgesteld. Aan het eind van dit jaar zal alles opnieuw bekeken gaan worden.

9. Sluiting

Om 21:21 sluit de voorzitter de vergadering. Het publiek op de tribune heeft de vergadering als positief ervaren.