Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Besluitenlijst Cliëntenraad Participatiewet Fijnder

Bekijk hier de besluitenlijst van de vergadering van 14 april 2022

Datum: 14-04-2022
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Fijnder
Voorzitter: Frank Knippenborg
Aanwezigen: Sylvia Ansink, Maja de Graaf, Ineke ter Haar, Annemarieke Huurneman, Frank Knippenborg, Phaômé Malawau, Gerda Osinga, Saskia Roesink, Lizanne Versteeg en Henk  Walhof

1. Opening

Besluit: 

De voorzitter Frank Knippenborg opent de vergadering om 19:30. Lizanne Versteeg notuleert. Ons nieuwe lid Gerda Osinga sluit voor het eerst aan. Iedereen heeft zich kort voorgesteld.

Voor het eerst sinds 2 jaar zijn we weer fysiek aanwezig om te vergaderen. Mirjam is niet aanwezig. Ze houdt zich op dit moment vanwege omstandigheden even niet bezig met de werkgroepen en vergaderingen.

2. Mededelingen

Gisteren hebben we afscheid genomen van voormalig voorzitter Alphons Olthof en lid Truus Sieders. Tijdens dat afscheid hebben we al kort stil gestaan bij de nieuwe voorzitter. Er waren twee kandidaten. We hebben gekozen voor één persoon en die krijgt een klikgesprek met het DB. Wanneer dat goed is gegaan, zal er een klikgesprek met de leden van de cliëntenraad volgen. We hebben geen data. De bedoeling is alles op korte termijn te plannen.

Verder verzoekt Mirjam dat ze op dit moment geen communicatie wil ontvangen van de cliëntenraad.

3. Informatie uit werkgroepen

Commissies Lokaal:
Oost Gelre:
Wilfried Klein Avink van de sociale-raad heeft een mail gestuurd. Wanneer er gezamenlijke punten zijn, moeten we schakelen. Hij benoemde dat de cliëntenraad niet goed op de hoogte is, waar we verantwoordelijk voor zijn. Hier gaan we op reageren.

Berkelland:
We willen nog afspraak inplannen met de Welzijnsraad. We hebben aangegeven welke onderwerpen we willen bespreken. Ze kunnen op de open dag de organisatie van Fijnder bekijken. SHV, inburgering, minima en Fijnder in het algemeen zijn onderwerpen waar we over willen praten. We krijgen snel bericht van hen.

Maja heeft van de woningbouw het bericht gehad dat er bij nieuwbouw (huur) direct  zonnepanelen worden geplaatst. Er komt iemand langs voor een offerte. Voor zonnepanelen moet je wel extra huur (€27 p.m.) betalen. Voor de toekomst wordt de isolatie aangepast om een energielabel A te krijgen. Nieuwe woningen worden dan gasloos.

Winterswijk:
We hebben een uitnodiging gehad om aan te sluiten bij de Wmo-raad op een maandagavond. Dat was op korte termijn, waardoor geen lid van ons kon aansluiten. Tijdens dat overleg is besloten door de Wmo-raad, dat ze afzien van input van de cliëntenraad over de onderwerpen schuldhulpverlening, inburgering en minima.

De Wmo-raad heeft momenteel geen voorzitter. Besloten wordt om het nogmaals te proberen, zodra er een nieuwe voorzitter is. Dit is ook aangeraden door Monique Vos.

Gerda geeft aan dat er een noodfonds in Winterswijk is opgericht van verschillende organisaties die in Winterswijk actief zijn (diaconie, platform armoede vrij etc.).

Commissie Communicatie:
De flyer is klaar, maar is nog niet rondgestuurd. Locatie was nog onduidelijk. De flyer zal op korte termijn alsnog binnen de cliëntenraad rondgestuurd.

Werkgroep Ontwikkeling en Bedrijfsvoering Fijnder:
Notulen van de laatste vergadering met Hans Bussing zijn rondgestuurd. Nieuwe vergadering staat gepland. We hebben ook een mail naar de cliëntenraad gestuurd met de informatie dat de energietoeslag niet onder beslag valt.

 

Werkgroep klankbordgroep:
Theo Beijer was erbij. De meedoen-evaluatie is nog niet klaar. Half april wordt energietoeslag uitbetaald. De eerste uitbetalingen zijn al gedaan.
Daarnaast komt er een folder met minimaregelingen. Die wordt ook gekoppeld aan de website. Informatie op de Fijnder-app is niet compleet en loopt niet synchroon met de website.

Bij de volgende vergadering sluit er een inkomensconsulent aan om uitleg te geven over bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen. Je wordt namelijk geacht om te reserveren voor deze kosten. Hier is veel onduidelijkheid over. Daarnaast handelen inkomensconsulenten allemaal anders.

Tot slot komt er een klanttevredenheidsenquête. Het advies is dat dit niet een te lange vragenlijst moet zijn en dat het geen moeilijke/kindertaal moet zijn.

 

4. Vaststellen huishoudelijk reglement 2022

Het huishoudelijk reglement van 2022 is vastgesteld. Besloten is dat de ambtelijk secretaris dit ter kennisgeving doorstuurt naar het DB.

5. Concept formeel advies aanpassingen verordening sociaal domein

Het advies is vastgesteld. De ambtelijk secretaris stuurt dit door naar het DB.

6. Concept formeel advies beleidsregels terugvordering en verhaal Fijnder 2022 en volgende jaren

Het formeel advies Is nog niet opgesteld. Henk heeft vragen gesteld bij Monique Vos.
Besloten is dat Frank het formele advies maakt. Hij schakelt nog met Henk over de inhoud van het advies.

7. Vaststellen formeel advies beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022

Het formele advies is vastgesteld.

8. Voorstel advies kostendelersnorm 2022

Er staat een foutje in de tekst: Winterswijk moet niet € 51.000,- betalen, maar is € 33.000,-.

De gemeenten moeten maatwerk leveren binnen de kaders van de wet. Bij schrijnende situatie moet er maatwerk toegepast worden. Het voorstel voor ongevraagd advies van Henk is prima te volgen. Ineke geeft aan dat het niet alleen om het kostenplaatje gaat, maar dat het ook om de problemen rond het gezin gaat. Dus: gemeenten kijk goed naar maatwerk!

Besloten is dat Henk het ongevraagd advies gaat opstellen.

9. Voorbereiding informeel overleg 9 mei 2022

Het informeel overleg is met het DB (de wethouders). De samenstelling zal nog gaan wisselen in verband met de uitkomsten van de verkiezingen. Besloten is om het overleg wél door te laten gaan. Ter voorbereiding voor het overleg zullen Sylvia, Maja, Saskia, Annemarieke en Gerda onderwerpen aandragen waar we de samenwerking mee gaan zoeken.

Lizanne gaat Monique vragen of het DB zelf ook onderwerpen kan aandragen, in plaats van dat de cliëntenraad alleen met onderwerpen komt.

10. Ingekomen en uitgaande post

Het ongevraagd advies over chronisch zieken wordt in het DB van 28 april 2022 behandeld. De verwachting is dat er volgende vergadering een reactie op komt.

11. Vaststellen besluitenlijst van 10 maart 2022

De ambtelijk secretaris heeft navraag gedaan bij de uitkeringsadministratie op de vraag of de werkaanvaardingspremie van Oost Gelre netto uitbetaald wordt. Dat is inderdaad het geval, de premie is onbelast. Wanneer er bij een cliënt ook al vrijwilligersvergoeding uitbetaald wordt, dan is de premie wél belast.

Maja geeft aan dat er contact is geweest met Erika m.b.t. de communicatietraining. Besloten is dat dit op een woensdag gepland zal worden. De eerste trainingsdag zal in juni plaatsvinden en de volgende trainingsdag na de vakantieperiode. Maja neemt contact op met Lizanne, zodat er een ruimte gereserveerd kan worden bij Fijnder. Het zou mooi zijn als de nieuwe voorzitter hier ook bij aan kan sluiten.

De besluitenlijst van 10 maart 2022 is vastgesteld onder voorbehoud van wijzigingen.

12. Actielijst

Afgesproken is om punt 699 van de actielijst af te halen en om de vacature voor een nieuw lid weer in de gemeentebladen te plaatsen (punt 623).

Sylvia geeft aan dat Sjoerd Westra is gemaild voor een afspraak bij Aktief Kringloop voor een praktijkbezoek (actiepunt 609). De volgende data zijn voorgesteld: 27 april en 4 mei, maar 27 april zal vervallen i.v.m. Koningsdag. Mocht 4 mei akkoord zijn, dan zal het bezoek in de ochtend van 10 uur tot uiterlijk half 12 plaatsvinden.

13. Rondvraag

We zijn bezig met de website van de cliëntenraad. Er moeten foto's van iedereen gestuurd worden, zodat de foto's op de website weer actueel zijn.

Ineke geeft aan dat er contact is geweest met FNV Lokaal. Zij zijn geïnteresseerd in hoe bepaalde zaken gaan bij Fijnder. Het voorstel is om met hen contact te leggen via de klankbordgroep. Besloten is dat Ineke op papier zet wat de bedoeling is en stuurt dit per mail op.

Tot slot gaf Gerda Osinga-Bonnink aan dat ze haar eerste vergadering als lid van de cliëntenraad als prettig heeft ervaren.

14. Sluiting

De voorzitter heeft de vergadering om 20:55 gesloten.