Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Besluitenlijst Cliëntenraad Participatiewet Fijnder

Bekijk hier de besluitenlijst van de vergadering van 10 februari 2022

Datum: 10-02-2022
Tijd: 19.30 - 21.30
Locatie: Zoom
Voorzitter: Alphons Olthof
Aanwezigen: Sylvia Ansink, Maja de Graaf, Ineke ter Haar, Annemarieke Huurneman, Frank Knippenborg, Phaômé Malawau, Mirjam Mouw, Alphons Olthof, Saskia Roesink, Truus Sieders, Lizanne Versteeg en Henk Walhof.

1. Opening

Besluit:

19:31 wordt de vergadering geopend door de voorzitter. De volgende vergadering in maart kan misschien weer fysiek plaatsvinden. Lizanne gaat hier achteraan.

2. Mededelingen

Maja vroeg zich af of Truus vandaag voor het laatst is. Truus geeft aan dat ze de volgende vergadering in maart voor het laatst aan zal sluiten. Het zou daarom mooi zijn als we fysiek afscheid kunnen nemen.

Het stukje van Truus voor de nieuwsbrief van januari 2022 is niet geplaatst. Hans Bussing kwam met het voorstel om een kleine aanvullende nieuwsbrief uit te brengen, waar het stukje van de cliëntenraad alsnog in geplaatst zal worden. Er komt dan ook een stuk over Fijnder in vanuit Hans Bussing.

3. Terugblik op informeel overleg met het DB

De meeste leden hadden geen tevreden gevoel over die avond. Vooral het begin liep stroef. Er was niet echt een samenwerking/gedachtenuitwisseling. Het leek meer op een discussie. Het is de vraag of onze boodschap is overgekomen. Ook zijn er niet veel redenen gegeven waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Het feit dat de wethouders niet weten hoe de ambtelijke cyclus qua informatievoorziening loopt, was een tegenvaller.

Er waren weinig toezeggingen gedaan door de wethouders. Er is alleen een advies gegeven dat we als cliëntenraad contact moeten zoeken met de Wmo/sociale-raden.

Door de lijst van verantwoordelijkheden van de cliëntenraad, opgesteld door Jolanda Kuipers, is wel duidelijk geworden dat er eigenlijk vrij weinig qua minima overgaat naar de gemeenten. Alleen de meedoen-app gaat over, maar daar blijven we de uitvoering wel van monitoren. Het lijkt mee te vallen.

We gaan wel met de informele overleggen door. We kunnen dan dingen zeggen die niet worden opgeschreven. Het kan voorkomen dat er een ander DB bij het informeel overleg zit van mei 2022, vanwege de verkiezingen in maart 2022.

4. Activiteitenplan 2022

We hebben een nieuwe insteek, door uit te gaan van het werk van de werkgroepen en commissies. Het gaat nu echt om de taken waar we mee bezig moeten zijn.

Alle opmerkingen van de leden zijn verwerkt in deze nieuwe versie. Er zijn n.a.v. de nieuwste versie nog wat aanvullingen:

  • Pagina 2: beschut werk staat aan elkaar.
  • Pagina 3: zin over de flyer loopt niet goed.
  • Pagina 5 moet ‘wordt gepleegd’ komen te staan.

Activiteitenplan is hiermee vastgesteld onder voorbehoud van de wijzigen. Alphons en Lizanne ondertekenen het plan. Hierna stuurt Lizanne het door naar het DB en laat ze het op de website van de cliëntenraad plaatsen.

5. Vaststellen formeel advies herijken beleidsregels

Het formeel advies is vastgesteld.

6. Uitgaande en ingekomen post

Er zijn geen opmerkingen over de in- en uitgaande post.

7. Informatie uit werkgroepen

Commissie Communicatie:

Visitekaartjes zijn opgehaald bij Alphons door Ineke. In maart krijgt iedereen de visitekaartjes. Maja wil wel graag per post wat visitekaartjes ontvangen. De flyer is nog niet klaar.

Selectiecommissie:

Truus zit in de cliëntenraad namens seniorenraad Winterswijk en stopt er vanaf maart 2022 mee. Er heeft zich een vervanger aangemeld vanuit de seniorenraad en daar gaan we mee in gesprek.

We hebben voor de openstaande vacature 1 sollicitatie per mail ontvangen. Deze persoon gaat volgend jaar met pensioen. Dan kan hij (met inwerkingsperiode) maar een half jaar écht actief zijn. Iedereen vindt dat zonde van de tijd.

We wachten nog een weekje met de gesprekken. De opkomst is teleurstellend. We hebben naast de mail ook twee telefoontjes gehad. Één daarvan heeft geen apparatuur en geen internet. De andere persoon heeft geïnformeerd over de vacature en zou erover nadenken, maar heeft nog niet gesolliciteerd. Saskia merkt op dat de vacature ook nog niet op de Fijnder-app staat.

Werkgroep Ontwikkeling en Bedrijfsvoering Fijnder:

De situatie met de wasmachine is besproken. Hans Bussing zou hierover in gesprek gaan met collega’s. We hebben nog geen terugkoppeling gehad van dat gesprek. Donderdag 24 februari hebben we weer overleg met Hans Bussing. We verwachten dan een terugkoppeling.

Commissies lokaal Berkelland, -Oost Gelre, -Winterswijk:

  • Oost Gelre: Lizanne heeft de notulen van december 2021 van de WMO-raad Oost Gelre ontvangen. De werkgroep heeft geen notulen ontvangen. Afgesproken is dat Lizanne de notulen naar de werkgroep stuurt.
  • Berkelland: we moeten nog een gesprek plannen met de Welzijnsraad.
  • Winterswijk: We hebben geen contact gehad met Wmo-raad. Wel in het overleg Armoedevrij Winterswijk aangekaart dat Henk in de cliëntenraad zit en dat we elkaar kunnen gebruiken.

Werkgroep ‘Voorbereiden en organiseren Cliëntencontactdagen’:

De omstandigheden omtrent corona zijn hoopgevend. We zitten nog wel met het toegangsbewijs. Dat zal er wel niet direct af gaan. We hebben daarom besloten om de cliëntencontactdagen niet door te laten gaan in maart 2022. Het wordt aangehouden dit jaar.

Werkgroep monitoren Meedoenapplicatie:

We wachten nog op de uitkomsten van de evaluatie meedoen-app kind regelingen van het bureau. Dit komt in maart 2022.

Henk wil een beroep doen op de werkgroep. Meedoen-app vergoed namelijk ook heel veel niet. Bijvoorbeeld maar 1 laptop per gezin i.p.v. meerdere. Hij wil graag op de hoogte gehouden worden over ontwikkelingen en terugkoppelingen, zodat hij dit kan meenemen in het overleg van Armoedevrij Winterswijk.

8. Vaststellen verslag van 13 januari 2022

Punt 3: de naam van Phaômé is fout genoteerd.
Punt 5: Allereest en tijdsgesprek is fout.
Verslag is vastgesteld onder voorbehoud van wijzigingen met dank aan de notulist.

Henk merkt over het stukje van de wijzigingen in de gemeentelijke regeling op dat de beleidsregels van de collectieve zorgverzekering zijn ingetrokken en opnieuw vastgesteld moeten worden door de gemeenten. Hoe zit dat nu, is dat teruggedraaid? Besloten is dat Lizanne de stand van zaken gaat navragen en terug zal koppelen.

9. Actielijst

Ongevraagd advies van werkgroep Sociaal Domein moet einddatum gewijzigd worden naar de datum van de volgende vergadering.

Professionalisering moet op de volgende agenda gezet worden. Maja neemt contact op met Ericka Kuyters en gaan een voorlopige planning maken voor een cursus in het najaar.

10. Rondvraag

Het voorstel van Fijnder is om een kennismaking te plannen (inclusief rondleiding aan de Batterij) tussen het management en een afvaardiging van de CR. Ze willen dat het liefst overdag medio maart plannen. Besloten is dat Lizanne data gaat vragen en dit communiceert naar de leden. Ook vraagt Lizanne na of er perse een beperkt aantal mag komen.

Saskia vult aan dat vanuit de werkgroep ontwikkeling Fijnder ook een rondleiding gegeven zal worden samen met Hans Bussing.

Mirjam merkt op dat het nieuws over de meedoen-app in de nieuwsbrief van januari 2022 niet klopt. Er staat in dat je tot juni 2022 een aanvraag kan doen, maar dat geldt niet voor cliënten die al een aanvraag ingediend hadden. Werkgroep Meedoen-app gaan hiermee aan de slag.

11. Sluiting

21:07 is de vergadering door de voorzitter afgesloten.