Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fijnder (KvK nr. 09219971) gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze van toepassing zijn, wordt verstaan onder:

 1. Fijnder: de wederpartij van de in lid 2 van dit artikel bedoelde Opdrachtgever en gebruiker van de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden.
 2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die met Fijnder in overleg is getreden over het verstrekken van een opdracht aan haar en/of een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van enige binnen de bedrijfsvoering van Fijnder vallende dienstverlening of activiteit.
 3. Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Fijnder en Opdrachtgever tot stand komt. Onder het begrip overeenkomst vallen voorts de schriftelijk overeengekomen aanvullingen en/of wijzigingen van voornoemde overeenkomsten alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van voornoemde overeenkomsten.
 4. Medewerk(st)er: iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst van Fijnder werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van Opdrachtgever. Onder medewerk(st)er worden tevens (maar niet uitsluitend) verstaan werknemers van Fijnder.
 5. Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst – inclusief zaken die eigendom zijn van een Opdrachtgever of derden – en de daaraan gerelateerde werkzaamheden.
 6. Materialen: In het kader van een overeenkomst ter beschikking gestelde inzamelings- en/of verpakkingsmaterialen, waaronder, doch niet uitsluitend, containers.
 7. Werkzaamheden: alle diensten c.q. werkzaamheden die het onderwerp zijn van een overeenkomst, waaronder doch niet uitsluitend begrepen:
  1. het monteren, demonteren, om- en verpakken en repareren en bewerken van producten (productbewerking);
  2. het voor hergebruik geschikt maken van producten en materialen (recycling);
  3. het verzorgen van transport;
  4. het uitvoeren van (re-) integratietrajecten gericht op arbeidsontwikkeling.
 8. Opdrachtsom: Het bedrag dat door Fijnder aan Opdrachtgever in rekening wordt gebracht voor de uitvoering van de overeenkomst, inclusief door derden aan Fijnder  in rekening gebrachte bedragen en/of andere vorderingen van derden en exclusief omzetbelasting.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder door Opdrachtgever gedaan verzoek aan Fijnder  tot het uitbrengen van een aanbod, op de door Fijnder uit te brengen aanbieding, op opdrachten van Opdrachtgever en op alle door Fijnder met Opdrachtgever te sluiten en gesloten overeenkomsten of door Fijnder ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten en/of verrichte (rechts)handelingen. Onder overeenkomsten worden tevens verstaan de overeenkomsten die Fijnder ter zake met derden sluit.
 2. Indien Opdrachtgever de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Fijnder niet binnen vijf werkdagen na het toepasselijk verklaren van die voorwaarden door Fijnder schriftelijk heeft verworpen en Fijnder dit bericht niet (binnen diezelfde vijf werkdagen) heeft bereikt wordt Opdrachtgever geacht de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Fijnder te hebben aanvaard. Fijnder wijst het beroep op en/of de toepasselijkheid van andersluidende algemene voorwaarden dan haar eigen algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
 3. Van de algemene voorwaarden van Fijnder afwijkende bedingen (of aanvullende bedingen) gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Fijnder schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Indien een bepaling van de onderhavige algemene voorwaarden (en/of een eventueel nader overeen gekomen afwijkend/aanvullend beding) nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden (en de eventuele nader overeen gekomen bedingen).

Artikel 3. Offerte, bestelling en opdracht

 1. Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Fijnder, zowel afzonderlijk als in prijslijsten, mondeling, schriftelijk, telefonisch, per e-mail, per app-bericht of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door Fijnder worden herroepen.
 2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het uitbrengen van de offerte geldende prijzen. Indien zich tussen het tijdstip van uitbrengen van de offerte en het moment waarop de uit hoofde van een overeenkomst te verrichten werkzaamheden zijn beëindigd, prijsverhogingen voordoen, behoudt Fijnder zich het recht voor deze verhogingen aan Opdrachtgever door te berekenen.
 3. Alle bij een aanbieding e.d. verstrekte informatie en/of specificaties, waaronder, maar niet beperkt tot leveringstermijnen, gelden steeds bij benadering en zijn voor Fijnder slechts bindend, indien dit in die aanbieding e.d. uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald.
 4. Fijnder is niet gebonden aan in offertes en (reclame)brochures opgenomen kennelijke verschrijvingen en/of telfouten.
 5. Fijnder behoudt zich zelfs na aanvaarding van de aanbieding door Opdrachtgever het recht voor de bij haar gedane bestelling of geplaatste opdracht vormvrij te herroepen. Een dergelijke herroeping zal onverwijld na de ontvangst door Fijnder van de aanvaarding geschieden.
 6. Indien een aanbieding e.d. van Fijnder niet binnen 14 dagen of de aangegeven periode door een schriftelijke opdracht van Opdrachtgever is gevolgd, is hij vervallen. Mocht alsnog, na het verstrijken van deze gestelde termijn, door Fijnder  van Opdrachtgever de opdracht worden ontvangen, behoudt Fijnder  zich het recht voor opnieuw een aanbieding te doen aan Opdrachtgever, dan wel onder de voorwaarden zoals gesteld in de reeds gedane aanbieding tot uitvoering over te gaan.

Artikel 4.  Verantwoordelijkheid Opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever verplicht zich ertoe om alle risico’s die samenhangen met zijn werkzaamheden en/of handelen en/of nalaten in verband met de uitvoering van de opdracht, waaronder tevens worden begrepen de werkzaamheden en/of het handelen en/of het nalaten van door haar ingeschakelde derden, voor zover mogelijk te verzekeren. In ieder geval is Opdrachtgever verplicht om een AVB-verzekering (aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven) te sluiten, waaronder de aansprakelijkheid van de onderneming van Opdrachtgever is gedekt. Onder deze verzekering dient in ieder geval personenschade, zaakschade en de gevolgschade daarvan gedekt te zijn. Voorts verplicht Opdrachtgever zich om ervoor zorg te dragen dat onder de hiervoor genoemde verzekeringen zijn meeverzekerd de door Fijnder  bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde medewerk(st)er(s). Opdrachtgever is verplicht om afschriften van de polissen en de bijbehorende polisvoorwaarden van voornoemde verzekeringen op eerste verzoek aan Fijnder te verstrekken.
 2. De opgave door Opdrachtgever van (de juistheid van) adressen, maten, specificaties en/of andere informatie samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst komt voor risico van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Opdrachtgever verplicht zich de aan Fijnder toegeleverde -  en/of ter beschikking gestelde producten en/of materialen en/of machines en/of gereedschappen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingsschade en waterschade alsmede tegen diefstallen en de polis van deze verzekeringen op verzoek van Fijnder aan Fijnder te verstrekken. Opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor schade van Fijnder ontstaan als gevolg van een storing in ter beschikking gestelde machine en/of gereedschappen.
 5. Indien Opdrachtgever aan Fijnder machines en/of gereedschappen ter beschikking stelt draagt zij er voor haar rekening en risico zorg voor dat de deze veilig zijn en dat deze minimaal blijvend voldoen aan gestelde Arbowetgeving en dat deze periodiek deugdelijk worden onderhouden. Opdrachtgever vrijwaart Fijnder, al dan niet voor aanspraken van derden, voor alle (gevolg)schade welke mocht ontstaan veroorzaakt door een tekortkoming en/of storting in, dan wel door het gebruik van ter beschikking gestelde machines en/of gereedschappen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Fijnder voor alle aanspraken van derden ter zake tijdens of in verband met de uitvoering van de overeenkomst door deze derden geleden schade, tenzij (en voor zover) deze schade uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Fijnder Onder de hier bedoelde aanspraken van derden worden tevens verstaan aanspraken van medewerk(st)ers (of andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen) op grond van artikel 7:658 BW.

Artikel 5. Aansprakelijkheid Fijnder

 1. Fijnder is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.
 2. Fijnder betracht geheimhouding ten aanzien van zakelijke gegevens van Opdrachtgever.
 3. Niettegenstaande de verdere beperkingen van aansprakelijkheid in de leden 1 tot en met 7 van dit artikel is Fijnder  niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de uitvoering – aantallen en kwaliteit van enige aanbieding en/of overeenkomst en evenmin voor enige onrechtmatige daad, tenzij (en voor zover) deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Fijnder
 4. Onverminderd het bepaalde in lid 3 en leden 5 t/m 7 van dit artikel is Fijnder, indien en voor zover sprake is van aansprakelijkheid, slechts aansprakelijk voor directe schade, waaronder wordt verstaan schade aan personen en zaken en de gevolgschade daarvan. Fijnder is nimmer aansprakelijk voor enige andere vorm van schade (waaronder onder meer, maar niet uitsluitend wordt verstaan indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade).
 5. In ieder geval is de totale aansprakelijkheid van Fijnder beperkt tot maximaal de in artikel 1 lid 8 bedoelde opdrachtsom dan wel de redelijkerwijs te verwachten opdrachtsom van Fijnder
 6. Niettegenstaande en onverminderd het bepaalde in de hiervoor in leden 3 tot en met 5 van dit artikel opgenomen aansprakelijkheid beperkende bepalingen, is de eventuele aansprakelijkheid van Fijnder in alle gevallen hoe dan ook beperkt tot het bedrag waarvoor onder de door Fijnder  afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voor de desbetreffende schade dekking wordt verleend (en slechts voor zover de verzekeraar daadwerkelijk tot uitkering overgaat). Tot meer en/of tot andere schade dan waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering dekking verleent kan Fijnder in ieder geval niet worden aangesproken.
 7. De hiervoor in de leden 3 tot en met 6 van dit artikel opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van medewerk(st)ers (waaronder tevens wordt verstaan werknemers) van Fijnder  en/of door Fijnder  ingeschakelde derden.

Artikel 6. Klachten

 1. Alle klachten dienen, op straffe van verval van rechten, schriftelijk aan het adres van Fijnder te geschieden binnen 30 dagen na levering van de diensten ten behoeve van Opdrachtgever.
 2. Klachten over facturen dienen schriftelijk aan het adres van Fijnder te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 7. Verjaring / verval

 1. Elke vordering van Opdrachtgever op Fijnder, onverschillig of deze wordt gegrond op contractuele dan wel op delictuele basis, verjaart zes maanden na factuurdatum.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Fijnder blijft eigenaar van de door haar geleverde zaken tot volledige betaling door Opdrachtgever van alle vorderingen van Fijnder heeft plaatsgevonden, zulks tot zekerheid van betaling van alle vorderingen. Onder vorderingen worden begrepen vorderingen in verband met nakoming van de overeenkomst en vorderingen met betrekking tot rente, boetes en incassokosten van Fijnder op Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Fijnder onverwijld daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingsschade en waterschade alsmede tegen diefstallen en de polis van deze verzekeringen op verzoek van Fijnder aan Fijnder te verstrekken.
 5. Door Fijnder geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Fijnder is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft op te schorten totdat al haar vorderingen zijn voldaan, dan wel totdat voor voldoening van de vorderingen door Opdrachtgever zekerheid is gesteld.

Artikel 9. Overmacht

 1. Omstandigheden buiten wil en/of toedoen van Fijnder welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang van Fijnder gevergd kan worden, geeft deze het recht om, onverminderd de betalingsverplichting van Opdrachtgever, de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding (en met behoud van de op Opdrachtgever rustende betalingsverplichtingen zoals hierna bepaald in artikel 12 lid 3). 
 2. Als omstandigheden die een beroep op overmacht rechtvaardigen, zoals in het vorige lid van dit artikel bedoeld, gelden onder andere: abnormale weersomstandigheden, oorlog en oorlogsgevaar, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, het niet kunnen verkrijgen van benodigde vergunningen, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machines, alles zowel in het bedrijf van Fijnder  als bij derden van wie Fijnder de benodigde materialen, grondstoffen of halffabricaten geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts alle overige oorzaken, buiten de wil en/of toedoen van Fijnder ontstaan. Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden voorts ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en/of faillissement van door Fijnder voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

Artikel 10. Opschorting en Verrekening

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van enige betaling, behoudens voor zover Opdrachtgever een natuurlijke persoon betreft die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 11. Prijs, facturering en betaling

 1. De overeengekomen prijs is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in euro's, exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd.
 2. Alle door Fijnder gemaakte kosten inzake de door haar verleende werkzaamheden worden integraal aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Wijzigingen waaronder meerkosten in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, door of namens Fijnder aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden aan Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Fijnder is gerechtigd vooruitbetaling overeen te komen en voorts gerechtigd vooruitbetaling te verlangen ‑ ook zonder dat dat is overeengekomen ‑ indien Fijnder gerede twijfel aan de solvabiliteit van Opdrachtgever kan hebben. Dit is onder meer het geval wanneer onder Opdrachtgever beslag is gelegd en wanneer Opdrachtgever meerdere crediteuren niet tijdig betaalt.
 4. Indien binnen voormelde 30 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is door Opdrachtgever een rente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Fijnder in het kader van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever maakt, zullen als schade wegens die tekortkoming door Opdrachtgever aan Fijnder worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% te bedragen van het door Fijnder van Opdrachtgever te vorderen bedrag.

Artikel 12. Beëindiging

 1. Onverminderd de aan Fijnder verder toekomende rechten is Fijnder gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk en zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, door middel van een schriftelijke verklaring per direct te beëindigen indien:
  1. Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst;
  2. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, op hem/haar de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke personen van kracht is geworden, zijn bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan derden overdraagt.
 2. In geval van beëindiging van de overeenkomst blijft het risico van reeds geleverde zaken bij Opdrachtgever. De zaken staan dan ter beschikking van Fijnder en zullen door deze worden afgehaald.
 3. Ingeval van beëindiging van de Overeenkomst zal Fijnder alle tot de datum van beëindiging van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden en/of diensten bij Opdrachtgever in rekening brengen en is Opdrachtgever gehouden de daartoe verstuurde facturen aan Fijnder te voldoen.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten die aan Fijnder (in eigendom) toebehoren blijven te allen tijde eigendom van Fijnder. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om geleverde goederen geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een andere (merk)naam en/of verpakking te voorzien, dan wel anderszins enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van Fijnder te verwijderen of te wijzigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het is Opdrachtgever evenmin toegestaan enig(e) naam, handelsnaam, handelsmerk, logo van, of een andere verwijzing naar Fijnder, te gebruiken in enig extern persbericht, advertentiemateriaal, publiciteitsmateriaal of anderszins, zonder toestemming van Fijnder.
 2. Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde zal de Opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een boete van € 50.000,- verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Fijnder tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. De betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering op de eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten.

Artikel 14. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever zal de Overeenkomst strikt geheim houden en daarover geen informatie openbaren, tenzij zij daartoe op last van de overheid of in het kader van een gerechtelijke procedure verplicht is of Fijnder voor de openbaring van die informatie uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Ten aanzien van geschillen tussen Opdrachtgever en Fijnder is uitsluitend rechtbank Gelderland bevoegd.
 2. Op de rechtsverhoudingen tussen Fijnder en Opdrachtgever, althans op alle door Fijnder verrichte handelingen waaronder de door haar gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

 Artikel 16. Naamswijziging

 1. De hier gestelde voorwaarden blijven van kracht ingeval Fijnder geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Het door Opdrachtgever aan Fijnder opgegeven adres mag Fijnder als zodanig blijven beschouwen totdat aan Fijnder een nieuw adres is medegedeeld. Alle schade die uit het niet of niet tijdig mededelen voortvloeit, komt voor rekening van Opdrachtgever.

SPECIFIEKE BEPALINGEN PRODUCTBEWERKING EN RECYCLING

Artikel 17. Aanlevering Producten en ter beschikkingstelling Materialen

 1. Opdrachtgever is verplicht om de Producten op de overeengekomen wijze, plaats en tijdstip aan Fijnder aan te bieden, alsmede overeenkomstig de voor het aanbieden van deze Producten ter plaatse geldende wettelijke eisen en (overheids-) voorschriften. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige terbeschikkingstelling aan Fijnder van alle benodigde en (wettelijke) voorgeschreven documenten.
 2. Opdrachtgever garandeert dat van de aangeboden Producten in ieder geval zijn uitgesloten, tenzij voorafgaande aan de aanbieding schriftelijk met Fijnder overeengekomen:
  1. explosieve en ontvlambare stoffen;
  2. materiaal met vocht- en of luchtinsluitingen;
  3. chemische stoffen en/of verontreinigingen;
  4. nucleaire materialen en/of besmettingen;
  5. grond of materialen met grondaanhechtingen;
  6. volksgezondheid bedreigende stoffen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Fijnder voor alle schade van Fijnder en/of derden welke een direct of indirect gevolg is van de aanwezigheid van de voorgenoemde uitgesloten stoffen en/of materialen in de Producten.
 4. Opdrachtgever draagt zorg voor de deugdelijke verpakking en etikettering van de aangeboden Producten overeenkomstig de daarvoor ter plaatse geldende wettelijke eisen en (overheids-) voorschriften, eventueel aangevuld met de door Fijnder daarvoor aangegeven instructies. De verpakking(en) waarin Opdrachtgever de Producten aanbiedt, word(t)(en) bij inontvangstname eigendom van Fijnder , tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 5. Fijnder  is gerechtigd bij of na inontvangstname monsters te nemen van de door Opdrachtgever aangeboden Producten door Fijnder  aangewezen personen en/of instanties.
 6. In geval van afkeuring zal Fijnder  Opdrachtgever hiervan onverwijld met opgave van redenen in kennis stellen. Opdrachtgever is verplicht de afgekeurde Producten voor eigen rekening en risico binnen een door Fijnder  gestelde termijn terug te nemen en af te voeren volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en (overheids)voorschriften, bij gebreke waarvan Fijnder  gerechtigd is de afgekeurde Producten aan Opdrachtgever te retourneren. Alle kosten en/of schade die hieruit voortvloeien, waaronder doch niet uitsluitend opslagkosten en vervoerskosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Fijnder  bepaalt bindend de hoeveelheid en/of het gewicht van de Producten met behulp van geijkte en/of door de wet aangewezen meetapparaten.
 8. Fijnder  is gerechtigd om, indien Opdrachtgever méér Producten aan Fijnder  levert dan tussen partijen overeengekomen:
  • het teveel geleverde te weigeren, of
  • het teveel geleverde met Opdrachtgever af te rekenen tegen de overeengekomen prijs, of
  • het teveel geleverde met Opdrachtgever af te rekenen tegen de ten tijde van de levering bij Fijnder  geldende en door haar vastgestelde prijs.
 9. De Producten blijven eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient te zorgen voor een afdoende verzekering voor risico van brand, ontploffingsschade en waterschade alsmede tegen diefstallen en de polis van deze verzekering(en) op verzoek van Fijnder  aan Fijnder  te verstrekken.
 10. Voor zover Fijnder  goederen aan Opdrachtgever ter beschikking stelt in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, zal Opdrachtgever die materialen als goed huisvader bewaren en die materialen bij het einde van de Overeenkomst op eerste verzoek van Fijnder , aan Fijnder  teruggeven. Eventuele schade aan de door Fijnder  aan Opdrachtgever beschikbaar gestelde goederen zal Opdrachtgever aan Fijnder  vergoeden.
 11. Voor zover Opdrachtgever aan Fijnder  goederen ter beschikking stelt in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, is Fijnder  niet aansprakelijk voor mogelijke schade aan die goederen, tenzij die schade gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fijnder .
 12. Opdrachtgever levert (mits in zijn bezit) aan Fijnder een  “Vergunde situatie” aan bestaande uit: Beschikbare milieuvergunning – Weelabex certificering – ISO certificaten - Andere relevante vergunningen en/of certificaten.
 13. Opdrachtgever levert aan Fijnder  “downstream” info c.q. verklaren voor verdere verwerking: hoeveelheid (kg) die verwerkt is in een jaar – verwerkingsmethode van de fracties – verdere verwerking van de fracties – naam eindverwerker gevaarlijke fracties.

Artikel 18. Vervoer en transport

 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Producten naar de daartoe door Fijnder  aangegeven locatie worden vervoerd.
 2. Opdrachtgever is verplicht er zorg voor te dragen dat het vervoer van de Producten volgens de ter plaatse geldende wettelijke voorschriften plaatsvindt.
 3. Indien Fijnder als vervoerder optreedt is Fijnder, behoudens overmacht, aansprakelijk voor schade aan of verlies van de Producten. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van ten hoogst € 3,40 per kilogram; voor andere schade aan de Producten, zoals gevolgschade, bedrijfsstilstand of immateriële schade is Fijnder niet aansprakelijk. 
 4. Het aantal kilogrammen waarvan ter berekening van het in lid 3 genoemde bedrag wordt uitgegaan, is het op de vrachtbrief vermelde gewicht van de beschadigde of niet afgeleverde Producten.

Artikel 19. Op- en overslag

 1. Op de tussen Fijnder en Opdrachtgever te sluiten overeenkomst zijn met betrekking tot de opslag en bewaring van de Producten tevens de navolgende bepalingen van toepassing.
 2. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor voldoende verzekering van de door Fijnder in opslag en/of in bewerking genomen Producten.
 3. De verlading van de door Fijnder in opslag te nemen of genomen goederen geschiedt voor rekening van Opdrachtgever indien deze plaatsvindt op aanwijzing van Opdrachtgever.
 4. Fijnder is nimmer aansprakelijk voor schade aan de opgeslagen of in bewerking genomen Producten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fijnder. Fijnder is voorts niet aansprakelijk voor inwerking van temperatuurverschillen, vocht, licht of welke inwerking van buitenaf dan ook op de opgeslagen, of in bewerking zijnde, Producten, ongeacht of de Producten verpakt of onverpakt zijn aangeboden.