Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Besluitenlijst Cliëntenraad Participatiewet Fijnder

Bekijk hier de besluitenlijst van de vergadering van 12 januari 2023

Datum

12-01-2023

Tijd

19:30 - 21:30

Locatie

De Mattelier

Voorzitter

Hans Kettelerij

Aanwezigen

Sylvia Ansink, Maja de Graaf, Ineke ter Haar, Hans Kettelerij, Frank Knippenborg, Gerda Osinga, Saskia Roesink, Lizanne Versteeg en Henk  Walhof

1. Opening

Besluit:

De vergadering wordt om 19.34 uur gestart door de voorzitter.

2. Mededelingen

Annemarieke, Phâomé en Mirjam zijn afwezig.

3. Jaarverslag 2022

Het concept jaarverslag van 2022 is naar alle leden gestuurd. Het jaarverslag is in 2022 maandelijks door Hans bijgehouden op basis van alle vergaderingen. De werkgroepen hebben allemaal hun input gegeven. De taal en stijlfouten zijn eruit gefilterd en de financiële paragraaf is toegevoegd. De eindredactie is ook al verricht.

Gerda geeft aan dat er in de inleiding bij haar naam een verkeerde datum van aftreden staat.

Hans gaat dat veranderen en zal alle opmerkingen in het document verwijderen. Aansluitend zal hij het verslag nog controleren op spaties teveel. Het jaarverslag 2022 wordt hierbij vastgesteld met dank aan Maja voor de eindredactie.

Om tot het jaarverslag te komen hebben we in december een evaluatie gehad met een extern partij. De uitkomsten van de evaluatie stond niet in verhouding met het geld wat we hiervoor hebben moeten betalen. Voor het jaar 2023 wordt besloten om de evaluatie niet meer uit te besteden, maar om de evaluatie zelf in te richten.

4. Activiteitenplan 2023

Hans heeft het bestaande format van het activiteitenplan op basis van de evaluatie gewijzigd. Er stonden heel veel doe-activiteiten in en niet zoveel visie gerichte activiteiten. De thema’s waar we mee bezig gaan zijn wat explicieter benoemd met daarnaast de randvoorwaarden.

Werkgroep TOZO en werkgroep monitoring meedoenapplicatie zijn verwijderd als werkgroep, omdat deze niet meer aan de orde zijn. Er is een nieuwe werkgroep toegevoegd: Werkgroep Wijzigingen in de Participatiewet. De werkgroep ontwikkeling & bedrijfsvoering Fijnder is in dit overzicht samengevoegd met de klankbordgroep. Er zijn namelijk veel overlappingen in deze werkgroepen. Ook worden de te bespreken onderwerpen van beide werkgroepen minder, waardoor de frequentie van overleggen ook naar verwachting van Fijnder minder zal worden.

De begroting is helaas voor 2023 ook nog € 20.000,-. Dit wordt krap in verband met de organisatie van de cliëntcontactdagen. Hiervoor wordt € 2.000,- tot € 2.500,- beschikbaar gesteld. De afschrijving van de laptops zijn ook hoger dan begroot en daarnaast overleggen we in de Mattelier, wat ook extra op het budget drukt.

De cliëntenraad vindt de opzet van de activiteitenplan goed. Er zijn nog een aantal tekstuele fouten, die Maja aan Hans door zal geven. De activiteitenplan is daarmee vastgesteld.

De samenstelling van de werkgroepen is opnieuw ingedeeld. Phaômé en Annemarieke worden door Hans benaderd om te vragen in welke werkgroepen zij willen.

5. Reactie op ongevraagd advies giften

Uit de reactie kunnen we concluderen dat Fijnder niet vooruit gaat lopen op de wet. Ze passen maatwerk incidenteel wel toe. Ze hebben binnen dit kader geen ‘problemen’ met de cliënten. Ze willen wel denken in de geest van de wet, maar dan door middel van maatwerk.

 

Het is jammer dat ze achterblijven bij de andere gemeenten. Maar de verordening zal dan aangepast moeten worden. Hebben we dit bij het verkeerde loket aangekaart, moeten we niet naar de gemeente?

Besloten is dat we het aan de orde stellen bij het informeel overleg met de wethouders en het -zo nodig- bij de gemeenteraden agenderen voor verandering van de Verordening Sociaal Domein. Hans gaat de brief voor de gemeenteraden opstellen.

6. Reactie op ongevraagd advies niet-gebruik voorzieningen

De reactie is neutraal geformuleerd en eigenlijk nietszeggend. Het gaf alleen overzicht van wat de gemeenten allemaal doen. Dat is op zich wel een bruikbaar overzicht, waardoor we het een en ander goed kunnen monitoren.

Winterswijk is actief met het benaderen van 65-plussers. Dit moeten ze ook gaan doen bij de andere twee gemeenten. De reactie wordt ter kennisgeving aangenomen.

7. Omgekeerde toetsing versus maatwerk

Dit is een onderwerp wat aangedragen is n.a.v. activiteiten in de Whatsapp-groep. Als voorbeeld werd genoemd of de inkomstenformulieren niet anders aangeleverd kunnen gaan worden. Momenteel moet je maandelijks een inkomensformulier aanleveren, maar kan het niet alleen aangeleverd gaan worden wanneer er een wijziging is in de persoonlijke situatie? Voor een bepaalde groep cliënten (bijv. chronisch zieken) verandert er vaak niet veel en zou dus tijd en moeite schelen. Volgens de bedoeling van de gedachte achter de nieuwe wet om hierop bijvoorbeeld maatwerk toe te passen.

Besloten is dat dit een punt is voor werkgroep Wijzigingen in de Participatiewet.

8. Informatie uit de werkgroepen

Commissie Lokaal (Oost Gelre):
We hebben in december 2022 overleg gehad met de Sociale Raad. In maart 2023 komen we weer bij elkaar met een extra vergadering om te overleggen over de minimaregelingen. We zijn elkaar aan het vinden op onderwerpen waar we elkaar in kunnen ondersteunen en waar overlappingen in zijn.

Commissie Lokaal (Winterswijk):
We hebben een uitnodiging ontvangen van de WMO-raad voor een overleg op 25, 31 januari of 1 februari.

Werkgroep monitoring bedrijfsvoering Fijnder:
Inkomstenformulier moet aangeleverd worden met loonstrook + bankafschrift. Dat is omslachtig. Hans Bussing gaat hier navraag over doen.

Werkgroep cliëntcontactdagen:
We hebben eerder gevraagd aan het DB of er voor de cliënten die willen komen op de cliëntcontactdagen een reiskostenvergoeding kan worden verstrekt. Zij geven aan dat het uit het budget van de cliëntenraad zelf bekostigd moet worden. Gezien we al een krap budget hebben, is er besloten om -vooralsnog- het volgende te vermelden: 'heeft u geen vervoer, meldt u zich!'. Op dat moment handelen we naar bevind van zaken.

9. In en uitgaande post

De ingekomen post is ter kennisgeving aangenomen.

10. Vaststellen besluitenlijst van 8 december 2022

De besluitenlijst van 8 december 2022 wordt vastgesteld met dank aan de notulist.

11. Actielijst

-

12. Rondvraag

Er ligt bij Berkelland een voorstel voor een samenwoonregeling. Het betreft een proeftijd van een half jaar bij samenwoning, zonder dat de uitkering gekort of beëindigd wordt. Gemeenten Hof van Twente en Tilburg hebben die pilot ook gedaan en daar gaat de gemeente Berkelland informatie ophalen.

De voorzitter is gisteren gebeld door een persoon die de studietoeslag wilde aanvragen voor haar dochter. In het aanvraagformulier wordt gevraagd om akkoord te gaan met de (bijzondere) voorwaarden. Die waren niet bijgevoegd 
in een bijlage. Ze vroeg zich af of de cliëntenraad ook formulieren beoordeelt en dat is wel het geval. Ze vond het daarnaast ook moeilijk op de website te vinden dat je een studietoeslag kan aanvragen. Besloten is dat de Werkgroep monitoring bedrijfsvoering Fijnder & Klankbordgroep hier onderzoek op gaat doen.

Het informeel overleg met het DB zal eerst gepland worden met het voltallige DB. Zo kunnen we kennismaken en de volgende onderwerpen bespreken: kennismaken, begroting (overschrijding) bespreken, maatwerk, chronisch zieken en vrijlating van giften. Hans gaat een datum prikken in februari.

Tijdens de communicatietraining in januari 2023 is aangegeven dat we onderwerpen voor de laatste bijeenkomst in februari 2023 moeten bedenken. Besloten is dat we volgens de uitkomsten van de testen moeten werken aan oplossingsgericht werken en dat we onze visie verder moeten gaan ontwikkelen. Daarnaast is een onderwerp hoe we krachtiger kunnen worden in samenwerking en communicatie, door middel van beide testen die zijn afgelegd en hier handvatten voor te ontvangen.

13. Sluiting

De vergadering is om 21:36 afgesloten.