Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Besluitenlijst Clientenraad Participatiewet Fijnder

Bekijk hier de besluitenlijst van de vergadering van 9 juni 2022

Datum: 9 juni 2022
Tijd: 19:30-21:30 uur
Locatie: De Mattelier, Groenlo
Voorzitter: Hans Kettelerij
Aanwezig: Sylvia Ansink, Maja de Graaf, Ineke ter Haar, Annemarieke Huurneman, Hans Kettelerij, Frank Knippenborg, Phaômé Malawau, Gerda Osinga, Saskia Roesink, Lizanne Versteeg en Henk Walhof

1. Opening 

Besluit:
De vergadering wordt om 19:31 gestart door de voorzitter. Mirjam Mouw is afwezig.

2. Mededelingen

De voorzitter heeft een kennismakingsgesprek gehad met Mirjam Mouw, vanwege haar afwezigheid. Er is geen aanleiding om niet met haar door te gaan, ze functioneert prima. Ze wil ook graag zelf lid blijven en zal zich houden aan hetgeen wat er van haar verwacht wordt. In september zal zij weer aansluiten.

Phaômé stelt voor dat Gerda dan zolang aansluit bij de werkgroepen waar Mirjam in zit. Aangegeven wordt dat de vakantieperiode er aan komt en dat het overnemen niet zoveel nut heeft. Gerda moet nog wel in een werkgroep. Besloten is dat Hans en Gerda hierover in overleg gaan.

We hebben vandaag, 9 juni 2022 een brief ontvangen van het DB over de energietoeslag bij koopwoningen. Dit is niet meer bij ingekomen post toegevoegd, maar zal behandeld worden in de vergadering van september.

Een aantal wethouders van alle gemeenten zijn bekend gemaakt. Jos Hoenderboom zal wethouder blijven, maar behoud sociaal domein niet in zijn portefeuille. Hans geeft aan dat dit volgende week definitief gemaakt wordt. Elvira Schepers is wethouder in Winterswijk met portefeuille sociaal domein. Bij Berkelland is nog afwachten wie wethouder van deze portefeuille zal worden.

3. Afstemming onderwerp chronisch zieken

Monique Vos heeft laten weten dat de brief en de bijlagen zoveel oproept bij het DB, dat een bestuurlijke reactie uit zal blijven en dat het DB hier zelf reactie op willen geven. Dat is wel begrijpelijk gezien de politieke statements in de brief. Het voorstel is om in gesprek over dit onderwerp te gaan tijdens de vergadering van september.

Een aantal mensen hebben de hoorzitting over chronisch zieken in de Participatiewet gevolgd. Dat leidde tot de nodige reacties in de app-groep. De position paper gaf de verschillen aan in partijen hoe zij daar tegen het onderwerp kijken. Divosa richt zich meer op participatie. Het is een behoorlijk politiek vraagstuk. Het is de vraag waar de overheid mee gaat komen. Chronisch zieken is een heterogene groep, erg verschillend. Dat maakt het moeilijker om tot één wet te komen. Het is de vraag of de snaar wordt geraakt die wij willen.

Kan Fijnder deze groep anders benaderen in de Participatiewet in het kader van Maatwerk? Fijnder kan niets betekenen op het niveau van wetgeving. Ze kunnen wel zaken regelen met betrekking tot administratie (de papieren rompslomp). Ook kunnen ze invloed uitoefenen op de uitvoerende organen. Wij moeten proberen te gaan focussen op wat Fijnder kan betekenen voor deze doelgroep qua verplichtingen. Bij Wajong/WIA/WAO zijn deze verplichtingen minder streng (vermogen en andere inlichtingen). We moeten terug naar de menselijke maat.

4. Tussentijdse evaluatie activiteitenplan 2022

Een activiteitenplan evalueer je halverwege het jaar. Per commissie/werkgroep wordt gekeken welke acties er nog uitgevoerd dienen te worden.

Commissie Communicatie:
De flyer van de cliëntenraad is af en hebben we tijdens deze vergadering uitgedeeld. Het actualiseren van de PowerPointpresentatie neemt Ineke op haar rekening. Professionaliseringstraining voor Social Media is gedaan. De gedragsregels voor Social Media is vastgelegd door oud-voorzitter Alphons Olthof in het huishoudelijk reglement. Een jaarplanning voor vaste berichtgeving moet nog gemaakt worden. De commissie pakt dit op. Het inventariseren van het gebruik van Facebook wordt gedaan.

Agendacommissie:
Annemarieke, Hans en Lizanne gaan nog in gesprek met elkaar over het stroomlijnen van de agendacommissie.

Selectiecommissie:
Vacature aan consulenten sturen, door Lizanne. Open dag gebruiken om de consulenten persoonlijk aan te spreken.

Werkgroep cliëntcontactdagen:
Moet nog georganiseerd worden. De datum is al wel bekend: vrijdag 31 maart 2023.

Werkgroep ontwikkeling Fijnder:
We zijn nog steeds bezig met het monitoren hoe de overgang van SDOA/WBO naar Fijnder gaat.

Werkgroep meedoen-applicatie:
Evaluatie van de meedoen-applicatie is weer uitgesteld. We wachten op de uitkomsten. De werkgroep gaat signaal afgeven aan Monique.

Werkgroep verordening Sociaal domein en Commissies lokaal zijn geen bijzonderheden.

5. Kwartaalrapportage Q4 2021 en Q1 2022

6. Informatie uit werkgroepen

Commissie lokaal Berkelland:
Het overleg met Berkelland staat vast op 15 juni 2022.

Commissie lokaal Winterswijk:
Gerda en Saskia hebben de bijeenkomst van armoedevrij Winterswijk bijgewoond. De bijeenkomst ging voornamelijk over het daadwerkelijk wegnemen van drempels, bijvoorbeeld bij de Kledingbank. We mochten tips geven om armoede te verminderen. De toegang tot de Kledingbank moet toegankelijk worden (geen doorverwijzing door derden, niet vragen kledingmaat etc.). Annemarieke geeft aan dat er niet altijd, bijvoorbeeld cliënten van Fijnder, een doorverwijzing nodig is.

De opbrengst van de bijeenkomst is dat er contact is opgenomen met de kledingbank met feedback. Over vier weken komt er een vervolg op. Over twee weken is er een vrijwillige adviesraad waar Henk aan deelneemt. Hij kan dan bezien of er daadwerkelijk wat met de feedback is gedaan.

Commissie lokaal Oost Gelre:
We zitten nog steeds te wachten op een datum om met elkaar in gesprek te gaan.

Klankbordgroep:
Het overleg ging over toekenning bijzondere bijstand voor witgoedregeling. We willen weten hoe dat nu wordt toegekend. Een beleidsmedewerker heeft aangesloten. Het wordt zonder vermogen toegekend. Consulenten vragen hier soms wel naar, maar dat mag niet. Aangevuld wordt dat er niet wordt gekeken naar vermogen, mits cliënt al drie jaar of langer op bijstand-niveau zit. Hierdoor kan er niet gereserveerd worden voor deze kosten.

Commissie communicatie/ werkgroep cliëntcontactdagen:
Pennen voor de officiële opening van Fijnder zijn besteld, maar we krijgen geen bevestiging of ze op tijd kunnen leveren.

7. Uitgaande en ingekomen post

Arthur Rutjes komt bij de klankbordgroep uitleg geven over de geluidsoverlast, n.a.v. ons ongevraagd advies.

Brief jaaroverzicht klachten is standaard en nemen we ter kennisgeving aan.

De bezwaarschriften vallen mee, ook de verhouding van gegrond/ongegrond. Duidelijk is te zien dat er gebruik wordt gemaakt van mediation. Ook valt het op dat de even jaren drukker zijn dan de oneven jaren qua aantallen. Misschien heeft het in 2021 te maken met Covid-19.

Het valt op dat er veel gebruik wordt gemaakt van de gemeentepolissen. Er zijn dus veel mensen die daar behoefte aan hebben. We nemen de antwoorden van Monique Vos over het wegvallen van de collectiviteitskorting in 2023 ter kennisgeving aan. De klankbordgroep heeft dit onderwerp ook op de agenda staan.

We vinden het alleen maar goed dat de heroriëntatie door ROZ verlengd wordt.

8. Vaststellen verslag van 12 mei 2022

De besluitenlijst is vastgesteld met enkele tekstwijzigingen.

9. Actielijst

Geen opmerkingen.

10. Rondvraag

Ineke heeft vragen opgesteld n.a.v. de mensen die vorige vergadering op de tribune zaten en doorgestuurd naar de klankbordgroep. Dit waren algemene vragen. De vraag is of hier al wat mee is gedaan? Nee, dit is doorgestuurd naar Hans Bussing en daar is nog geen antwoord op gekomen.

Juli en augustus is de vakantieperiode voor de cliëntenraad. 7 juli staat nog een vergadering gepland en dat kan gewoon doorgaan. Let erop dat je gewoon rust neemt. Mochten er dringende zaken zijn vanuit het DB, dan doen we dat schriftelijk af.

Elk jaar planden we een externe analyse over het functioneren van de cliëntenraad. Vanwege Covid-19 is dat de afgelopen twee jaar niet geweest. Dit jaar pakken we dat weer op. We plannen het dan voor november 2022, zodat we de uitkomsten kunnen meenemen voor de jaarplanning. De leden gaan kijken naar een oud verslag, zodat de voorzitter een idee krijgt wat er onderzocht wordt.

We zijn uitgenodigd voor de open dag van Fijnder op 18 juni 2022. De commissie communicatie, Frank en Phaômé zullen hierbij aanwezig zijn. Lizanne gaat navragen of we een lage tafel kunnen hebben. Daar zullen dan flyers, pennen en de openstaande vacature op gepresenteerd worden.

Besloten is om nog een barbecue te organiseren in de zomer. Lizanne gaat hiervoor een datumprikker uitzetten. Daarnaast is besloten om een borrel te gaan drinken na de zomerstop in september bij de eerstvolgende vergadering op 8 september 2022.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20:57 en wenst iedereen een fijne zomervakantie.