General Management and Daily Management

Fijnder has a general board and a daily board.

General Management

The General Management’s members are: 

 • Gerjan Teselink
 • Betsy Wormgoor
 • Ellen Dusseldorp
 • Arjen Schutten
 • Elvira Schepers-Janssen
 • Wim Wassink

General Management meets at least twice a year. In 2022, they will meet on: 23 June, 15 September en 22 December from 9.00 till 10.00. These meetings are open to the public and will take place in the  Fijnder building, Batterij 12 in Groenlo. Both the agenda and the accompanying documents can be viewed on the Monday prior to the meeting at Fijnder, Batterij 12 in Groenlo.

Daily Management  

Daily Management consists of members elected by and from General Management: 

 • Gerjan Teselink (on behalf of the municipality of Berkelland)
 • Ellen Dusseldorp (on behalf of the municipality of Oost Gelre)
 • Elvira Schepers-Janssen (on behalf of the municipality of Winterswijk)

Daily Management meets monthly. These meetings are not open to the public. 

Documents

Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 december 2022

Op donderdag 22 december 2022 om 10.00 vergadert het Dagelijks Bestuur van Fijnder.
 

De agenda is als volgt samengesteld:

 1. Opening door de voorzitter en vaststellen van de agenda;
 2. Mededelingen;
 3. Ter bespreking: Proces HR21;
 4. Ter vaststelling: Conceptverslag en besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 28 november 2022;
  1. Ter kennisneming: Vastgesteld verslag Dagelijks Bestuur d.d. 27 oktober 2022;
 5. Ter formalisering:
  1. Mandaatregister Fijnder;
 6. Ter vaststelling: Inkoop- en aanbestedingsbeleid Fijnder;
 7. Ter vaststelling: Wetswijziging kostendelersnorm;
 8. Ter besluitvorming: Procedureregeling commissie bezwaarschriften Fijnder 2023;
 9. Ter besluitvorming: Overhevelen investeringskrediet naar 2023;
 10. Ter besluitvorming: Hulp bij heroriëntatie door ROZ;
 11. Ter besluitvorming: Meedoen voor volwassenen gemeente Winterswijk;
 12. Ter vaststelling: Vergadering van Aandeelhouder Slinge Werkt! B.V. 22-12-2022;
 13. Reacties op ongevraagde adviezen Clientenraad:
  1. Tegengaan niet gebruik van voorzieningen;
  2. Vrijlating giften;
 14. Ter kennisneming: Audit Suwinet-Inkijk 2022;
 15. Ter kennisneming: Kernpunten septembercirculaire 2022;
 16. Ter kennisneming: Het kwartaalbericht Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) Q3-2022 Fijnder;
 17. Bestandscijfers tot en met november 2022;
 18. Ter besluitvorming: Herbenoeming leden Clientenraad Participatiewet;
 19. Rondvraag;
 20. Sluiting.

Aanwezig: E. Schepers-Janssen (wethouder Winterswijk), G. Teselink (wethouder Berkelland) en E. Dusseldorp (wethouder Oost Gelre)

1. Opening en vaststelling van de agenda;
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen en ingekomen stukken;

3. Ter bespreking: Proces HR21;

4. Verslag en besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 28 november 2022;
Het verslag en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

5. Ter formalisering: Mandaatregister Fijnder;
Het DB stelt het mandaatregister Fijnder vast.

6. Ter vaststelling: Inkoop- en aanbestedingsbeleid Fijnder;
Het DB stelt het inkoop- en aanbestedingsbeleid Fijnder 2023 vast en besluit het addendum hieraan toe te voegen, zodra het regionaal dienstverleningsplan is vastgesteld.

7. Ter vaststelling: Wijziging kostendelersnorm;
Het DB stelt de Beleidsregels kostendelende medebewoner Fijnder 2023 en volgende jaren vast.

8. Ter besluitvorming: Procedureregeling commissie bezwaarschriften Fijnder 2023;
Het DB besluit de procedureregeling commissie bezwaarschriften Fijnder 2022 aan te vullen met artikel 5 lid 2 waarin de maximale zittingsduur van een commissielid wordt geregeld. Ook besluit het DB de zittingsduur van een commissielid te wijzigen naar een termijn van maximaal 4 jaar welke eenmalig verlengd kan worden met nog eens een termijn van 4 jaar. Het DB stelt de procedureregeling commissie bezwaarschriften Fijnder 2023 vast.

9. Ter besluitvorming: Overhevelen investeringskrediet naar 2023;
Het DB stemt in met de overheveling van het investeringskrediet
(€ 150.000) voor zonnepanelen naar 2023 en besluit de overheveling van dit krediet op te nemen in de Eerste Bestuursrapportage 2023.

10. Ter besluitvorming: Hulp bij heroriëntatie door ROZ;

11. Ter besluitvorming: Meedoen voor volwassenen gemeente Winterswijk;
Het DB stemt in met het uitvoeren van de regeling meedoen voor volwassenen voor de gemeente Winterswijk door Fijnder voor de periode 01-01-2023 tot en met 31-12-2023 en aanvaardt het opgestelde mandaat voor de uitvoering van de regeling meedoen voor volwassenen.

12. Ter vaststelling: Vergadering van Aandeelhouder Slinge Werkt! B.V.;
Het DB neemt het verslag d.d. 31 maart 2022 van de Aandeelhoudervergadering Slinge Werkt! B.V. voor kennisgeving aan. Het DB neemt kennis van de begroting 2023 en geeft een positief advies af aan de afgevaardigde aandeelhouder op de Aandeelhoudervergadering van Slinge Werkt! B.V
.

13. Ter vaststelling: Reacties op ongevraagde adviezen Cliëntenraad;
a. Tegengaan niet gebruik van voorzieningen;
De brief wordt geactualiseerd en verzonden aan de Cliëntenraad.

b. Vrijlating giften;
Het DB stelt de brief over vrijlating giften vast en geeft aan dat bij wijzigingen in de regelgeving alle raden (incl. de Cliëntenraad) meegenomen moeten worden.

14. Ter kennisneming: Audit Suwinet-Inkijk 2022
Het DB neemt kennis van de uitkomst van het rapport Fijnder Suwinet audit 2022 en biedt deze aan de colleges aan als bijlage bij de jaarstukken.

15. Ter kennisneming: Kernpunten septembercirculaire 2022;
Het DB neemt de kernpunten uit de septembercirculaire 2022 voor kennisgeving aan.

16. Ter kennisneming: Het kwartaalbericht Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ);
Het DB neemt het kwartaalbericht Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) Q3-2022 Fijnder voor kennisgeving aan.

17. Bestandscijfers tot en met november 2022;
Het DB neemt de bestandscijfers tot en met november 2022 voor kennisgeving aan.

18. Ter besluitvorming: Herbenoeming leden Cliëntenraad Participatiewet;
Het DB stemt in met het positieve advies van de Cliëntenraad voor herbenoeming van twee leden met ingang van 1 januari 2023 en herbenoemt twee leden.

19. Rondvraag;

20. Sluiting.
 

 

Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 28 november 2022

Op maandag 28 november 2022 om 10.00 vergadert het Dagelijks Bestuur van Fijnder.

De agenda is als volgt samengesteld:

 1. Opening door de voorzitter en vaststellen van de agenda;
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
  1. Ongevraagd advies Clientenraad: Tegengaan niet gebruik van voorzieningen;
  2. Ongevraagd advies Clientenraad: Vrijlating giften;
 3. Ter vaststelling: Conceptverslag en besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 27 oktober 2022;
  1. Ter kennisneming: Vastgesteld verslag Dagelijks Bestuur d.d. 15 september 2022;
 4. Ter besluitvorming: Plan van aanpak D’ran voor iedereen die kan;
 5. Ter instemming: Financiële verordening Fijnder, Controleverordening Fijnder en Controleprotocol Fijnder;
 6. Ter besluitvorming: Intern controleplan Fijnder ten behoeve van de rechtmatigheidsverantwoording;
 7. Ter besluitvorming: Normenkader ten behoeve van de accountantscontrole 2022;
 8. Ter besluitvorming: Duurzame energiezuinige witgoedregeling Fijnder Oost Gelre;
 9. Ter vaststelling: Beleidsregels Taaleis Participatiewet Fijnder 2022 en volgende jaren;
 10. Ter besluitvorming: Aanpassen functieboek Fijnder;
 11. Ter formalisering: Kwartaalrapportage Fijnder – Q3;
 12. Ter kennisneming: Follow up aanbevelingen accountant;
 13. Kamerbrief: Uitgangspunten voor uitbreiding van de arbeidsmarktinfrastructuur;
 14. Bestandscijfers tot en met oktober 2022;
 15. Rondvraag;
 16. Sluiting.

Aanwezig: G. Teselink (wethouder gemeente Berkelland), E.Dusseldorp (wethouder gemeente Oost Gelre)

Afwezig met kennisgeving: E. Schepers-Janssen (wethouder gemeente Winterswijk)

 1. Opening en vaststelling van de agenda;
  De agenda wordt vastgesteld.
  Agendapunt 4 wordt na de opening besproken.
   
 2. Mededelingen en ingekomen stukken;
   
 3. Verslag en besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 27 oktober 2022;
  Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

  3a. Vastgesteld verslag vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 15 september 2022;
  Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
   
 4. Ter besluitvorming: Plan van aanpak D'ran voor iedereen die kan;
  Het DB besluit:
  1.  In te stemmen met het plan van aanpak D’ran voor iedereen die kan.
  2. Voor maximaal 30 cliënten een budget beschikbaar te stellen aan de werkgever van € 3.000 per cliënt ten behoeve van het verhogen van de kans op een duurzame werkplek.
  3. Voor de begeleiding en monitoring van de bij dit project behorende onderzoeksvragen een projectleider aan te stellen voor 2 uur per week.
  4. De incidentele kosten voor de projectleider en de werkgeverssubsidie te onttrekken aan de bestemmingsreserve re-integratie.
   
 5. Ter instemming: Financiële verordening Fijnder, Controleverordening Fijnder en het controleprotocol Fijnder;
  Het DB besluit:
  1. In te stemmen met de Financiële verordening Fijnder 2023; 
  2. Het AB te verzoeken om de Financiële verordening Fijnder 2023 vast te stellen;
  3. In te stemmen met de Controleverordening Fijnder 2023;
  4. Het AB te verzoeken om de Controleverordening Fijnder 2023 vast te stellen; 
  5. In te stemmen met het Controleprotocol Fijnder 2023; 
  6. Het AB te verzoeken om het Controleprotocol Fijnder 2023 vast te stellen
   
 6. Ter besluitvorming: Intern controleplan Fijnder ten behoeve van de rechtmatigheidsverantwoording;
  Het DB neemt kennis van het Intern Controleplan / informatie genoemd bij de inleiding en stelt het Intern Controleplan Fijnder vast.
   
 7. Ter besluitvorming: Normenkader ten behoeve van de accountantscontrole 2022;
  Het DB stemt in met het normenkader ten behoeve van de accountantscontrole van het dienstjaar 2022 en vraagt het AB het normenkader ten behoeve van de accountantscontrole vast te stellen.
   
 8. Ter besluitvorming: Duurzame energiezuinige witgoedregeling Fijnder Oost Gelre;
  Het DB besluit in te stemmen met de inzet van de duurzame energiezuinige witgoedregeling en deze toe te voegen aan de beleidsregels bijzondere bijstand Oost Gelre. Het DB stelt de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Oost Gelre 2023 vast per 01-01-2023 tot en met 31-12-2023.
   
 9. Ter vaststelling: Beleidsregels Taaleis Participatiewet Fijnder 2022 en volgende jaren;
  Het DB besluit de beleidsregels Taaleis Participatiewet Fijnder 2022 en volgende jaren te actualiseren.
   
 10. Ter besluitvorming: Aanpassen Functieboek Fijnder;
   
 11. Ter formalisering: Kwartaalrapportage Fijnder Q-3
  Het DB neemt de kwartaalrapportage Fijnder-Q3 voor kennisgeving aan.
   
 12. Ter kennisneming: Follow up aanbevelingen accountant;
  Het DB neemt kennis van de voortgang van de implementatie van de aanbevelingen van de accountant.
   
 13. Kamerbrief: Uitgangspunten voor uitbreiding van de regionale infrastructuur;
   
 14. Bestandscijfers tot en met oktober 2022;
  Het DB neemt de bestandscijfers tot en met oktober 2022 voor kennisgeving aan.
   
 15. Rondvraag;
   
 16. Sluiting.

Vergadering Dagelijks Bestuur 27 oktober 2022

Op donderdag 27 oktober 2022 om 09.00 vergadert het Dagelijks Bestuur van Fijnder.

De agenda is als volgt samengesteld:

 1. Opening door de voorzitter en vaststellen van de agenda;
 2. Mededelingen;
 3. Ter vaststelling: Conceptverslag en besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 15 september 2022;
  1. Ter kennisneming: Vastgesteld verslag Dagelijks Bestuur d.d. 23 juni 2022;
 4. Ter formalisering:
  1. Plan van aanpak taal-/jobcoach;
  2. Het strategisch Informatiebeveiligingsbeleid, Privacybeleid en Aansluitbeleid Suwinet Beveiligingsplan;
  3. Archivering van e-mail;
  4. Armoedebeleid Fijnder gemeenten;
 5. Ter vaststelling: Beleidsregels Taaleis Participatiewet Fijnder 2022 en volgende jaren;
 6. Ter instemming: Actualisatie klachtenregeling;
 7. Ter besluitvorming: Plan van aanpak Verhogen Slagkracht Meedoen;
 8. Ter kennisneming: Meedoenapplicatie;
 9. Ter kennisneming: Het halfjaarbericht 2022 Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ);
 10. Bestandscijfers tot en met augustus 2022;
 11. Rondvraag;
 12. Sluiting.

Aanwezig: E. Schepers-Janssen (wethouder gemeente Winterswijk), E.Dusseldorp (wethouder gemeente Oost Gelre)

Afwezig met kennisgeving: G. Teselink (wethouder gemeente Berkelland)

 1. Opening en vaststelling van de agenda;
  De agenda wordt vastgesteld.
   
 2. Mededelingen;
   
 3. Verslag en besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 15 september 2022;
  Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

  3a: Vastgesteld verslag vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 23 juni 2022;
  Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
   
 4. Ter formalisering: 
  4a: Plan van aanpak Taal-/Jobcoach; 
  4b: Het strategisch Informatiebeveiligingsbeleid, Privacybeleid en Aansluitbeleid Suwinet;
  4c: Archivering van e-mail;
  Het DB besluit aan te sluiten bij de “Selectielijst e-mailbewaring gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2022” en daartoe goedkeuring en machtiging te verlenen aan de VNG.
   

 5. Ter vaststelling: Beleidsregels Taaleis Participatiewet Fijnder 2022 en volgende jaren;
   

 6. Ter instemming: Actualisatie klachtenregeling;
  Het DB besluit in te stemmen met de klachtenregeling Fijnder 2023 en het AB te verzoeken om de klachtenregeling Fijnder 2023 vast te stellen met ingang van 1 januari 2023. Het DB stemt in te met het delegatiebesluit Gemeenschappelijke Regeling Fijnder 2023 en volgende jaren en verzoekt het AB het delegatiebesluit het delegatiebesluit Gemeenschappelijke Regeling Fijnder 2023 en volgende jaren vast te stellen met ingang 1 januari 2023. Het DB zal het mandaatregister Fijnder vaststellen, zodra de klachtenregeling en het delegatiebesluit in werking is getreden.
   

 7. Ter besluitvorming: Plan van aanpak Verhogen slagkracht Meedoen;
  Het DB  besluit in te stemmen met het plan van aanpak Verhogen Slagkracht Meedoen. Hiervoor 3 coaches meedoen aan te stellen voor de duur van 2 jaar voor 20 uur per week. De coaches meedoen in te zetten voor een drietal verschillende onderzoeksgroepen binnen de doelgroep Meedoen. Voor de begeleiding en monitoring van de bij dit project behorende onderzoeksvragen een projectleider aan te stellen voor 4 uur per week. De incidentele kosten voor de projectleider en de coaches meedoen te onttrekken aan de bestemmingsreserve re-integratie.
   

 8. Ter kennisneming: Meedoenapplicatie;
  Het DB neemt kennis van de belangrijkste bevindingen betreffende de evaluatie van de meedoenapplicatie en de contractverlenging van de meedoenapplicatie voor de duur van één jaar vanaf 18 september 2022.
   

 9. Ter kennisneming: Het halfjaarbericht 2022 Regionale Organisatie Zelfstandigen;
  Het DB neemt kennis van het halfjaarbericht van de ROZ.
   

 10. Bestandscijfers tot en met augustus 2022;
  Het DB neemt de bestandscijfers tot en met juli  2022 voor kennisgeving aan.
   
 11. Rondvraag;
 12. Sluiting.

   

Vergadering Dagelijks Bestuur 15 september 2022

Op donderdag 15 september 2022 om 09.00 vergadert het Dagelijks Bestuur van Fijnder.

De agenda is als volgt samengesteld:

 1. Opening door de voorzitter en vaststellen van de agenda;
 2. Voortgang projecten;
 3. Mededelingen;
 4. Ter vaststelling: Conceptverslag en besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 23 juni 2022;
  1. Ter kennisneming: Vastgesteld verslag en besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 25 mei 2022;
 5. Ter formalisering:
  1. Kwartaalrapportage Q2-2022 Fijnder;
  2. Verhoogde eenmalige energietoeslag minima;
 6. Ter vaststelling: Tweede bestuursrapportage 2022;
 7. Ter besluitvorming: Plan van aanpak taal-/jobcoach;
 8. Ter besluitvorming: Het project Bewegen in Winterswijk met Stichting De Graafschap Verbindt en de inzet van een projectcoördinator;
 9. Ter besluitvorming: Investering geluid reducerende maatregelen;
 10. Ter vaststelling: Het Strategisch informatiebeveiligingsbeleid, Privacybeleid en Aansluitbeleid Suwinet Beveiligingsplan 2022-2025;
 11. Ter besluitvorming: Wijzigingen vanuit Fijnder voor de verordening sociaal domein;
 12. Ter besluitvorming: De Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB);
 13. Ter kennisneming: Ontwikkelingen Collectieve zorgverzekering;
 14. Ter kennisneming: Armoedebeleid Fijnder gemeenten;
 15. Ter kennisneming: Follow up aanbevelingen accountant;
 16. Ter kennisneming: Bestandsanalyse jongeren 18 tot 27 jaar;
 17. Ter kennisneming: Kernpunten meicirculaire 2022;
 18. Ter kennisneming: Wachtlijst nieuw Beschut Werk (nBW);
 19. Bestandscijfers tot en met  juli 2022;
 20. Rondvraag;
  1. reactie/akkoord gevraagd op voorstel regiocoördinatie inburgering AMR Achterhoek;
 21. Sluiting.

Aanwezig: E. Schepers-Janssen (wethouder gemeente Winterswijk), E. Dusseldorp (wethouder gemeente Oost Gelre)

Afwezig met kennisgeving: G. Teselink (wethouder gemeente Berkelland)

 1. Opening en vaststelling van de agenda;
  De agenda wordt vastgesteld.
   
 2. Voortgang projecten;
   
 3. Mededelingen;
   
 4. Verslag en besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 23 juni 2022;
  Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

  4a: Vastgesteld verslag vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 25 mei 2022;
  Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
   
 5. Ter formalisering:
  5a: Kwartaalrapportage Q2-2022 Fijnder;
  Het DB neemt de kwartaalrapportage Q2-2022 Fijnder voor kennisgeving aan.

  5b: Verhoogde eenmalige energietoeslag minima;
  Het DB besluit de eenmalige energietoeslag te verhogen met € 500,- naar in totaal € 1300,- en de voorwaarden (peildatum en doelgroep) voor de toekenning van de eenmalige energietoeslag niet te wijzigen. Aan de huishoudens van wie de aanvraag eenmalige energietoeslag reeds is toegekend, het aanvullende bedrag van € 500,- ambtshalve toe te kennen en na te betalen. De termijn om de eenmalige energietoeslag aan te vragen te verlengen tot en met 30 april 2023. Studenten niet categoriaal uit te sluiten van de eenmalige energietoeslag. De gewijzigde beleidsregels eenmalige energietoeslag Fijnder 2022 vast te stellen. Voor de uitgaven voor de energietoeslag een begrotingswijziging mee te nemen in de Tweede Bestuursrapportage 2022.
   
 6. Ter vaststelling: Tweede Bestuursrapportage 2022;
  Het DB besluit In te stemmen met de Tweede bestuursrapportage 2022, de derde begrotingswijziging 2022 en de eerste begrotingswijziging 2023. Het DB vraagt de zienswijze van de gemeenteraden op de derde begrotingswijziging 2022 en de eerste begrotingswijziging 2023. Het DB biedt de Tweede bestuursrapportage 2022 ter kennisname aan aan het Algemeen Bestuur en vraagt het Algemeen Bestuur, met afweging van de ingediende zienswijzen om de begrotingswijzigingen 2022 en 2023 vast te stellen.
   
 7. Ter besluitvorming: Plan van aanpak taal-/jobcoach;
   Het DB besluit in te stemmen met het plan van aanpak voor de inzet van taal-/jobcoaching. Hiervoor een Arabisch sprekende taal-/jobcoach aan te stellen voor de duur van 1,5 jaar voor 32 uur per week. Na 1 jaar bij de evaluatie te besluiten of het plan bijgestuurd moet worden, of dat de inzet van de taal-/jobcoach een structureel karakter kan krijgen. De taal-/jobcoach in te zetten voor Arabisch sprekende cliënten in de doelgroepen Perspectief en Werk. Voor de begeleiding en monitoring van de bij dit project behorende onderzoeksvragen een projectleider aan te stellen voor 4 uur per week. De incidentele kosten voor de projectleider en de taal-/jobcoach te onttrekken aan de bestemmingsreserve re-integratie.
   
 8. Ter vaststelling: Het project Bewegen in Winterswijk met Stichting De Graafschap Verbindt en de inzet van een projectcoördinator;
  Het DB stelt vast het project Bewegen in Winterswijk met de Stichting De Graafschap Verbindt voor de doelgroepen werk, perspectief 1 en perspectief 2, vanaf najaar 2022 uit te voeren. Een interne projectcoördinator voor 372 uur in te zetten gedurende de looptijd van het project. De incidentele kosten voor het project Bewegen in Winterswijk met Stichting De Graafschap Verbindt en de interne projectcoördinator te dekken uit de gelden van € 90.000,- van de gemeente Winterswijk. Voor de baten en lasten van dit project een begrotingswijziging door te voeren in de Tweede bestuursrapportage 2022. 
   
 9. Ter besluitvorming: Investering geluid reducerende maatregelen;
  Het DB besluit in te stemmen met een investering van € 71.300 (exclusief BTW) voor geluid reducerend materiaal inclusief montage en voor het investeringskrediet en de afschrijvingslasten ingaande 2023 een begrotingswijziging mee te nemen in de Tweede bestuursrapportage 2022.
   
 10. Ter vaststelling: Het Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid, Privacybeleid en Aansluitbeleid Suwinet Beveiligingsplan 2022-2025;
  Het DB besluit het Strategisch informatiebeveiligingsbeleid, Privacybeleid en Aansluitbeleid Suwinet Beveiligingsplan vast te stellen voor de komende vier jaar. Gerjan Teselink te benoemen als portefeuillehouder benoemd op het onderwerp privacy. Een handelingskader op te stellen voor de portefeuillehouder.
   

 11. Ter besluitvorming
  Wijzigingen vanuit Fijnder voor de verordening Sociaal domein;

  Het DB besluit een verwijzing naar de procedure omtrent de aanvraag van IOAZ toe te voegen. De toelichting over de verhouding tussen een proefplaatsing en dienstverband aan te passen. De toelichting over de studietoeslag in te korten.
  Een verwijzing naar het besluit loonkostensubsidie Participatiewet 2021 toe te voegen bij het artikel over de studietoeslag. De naam van de inkomenstoeslag naar individuele inkomenstoeslag aan te passen.
  Een verwijzing naar de website van Fijnder toe te voegen bij het artikel over de hoogte van de individuele inkomenstoeslag.
  De mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek bij hoor en wederhoor toe te voegen.
  De artikelen met betrekking tot de handhaving van de Wet inburgering 2021 toe te voegen.
  De tekst in het geval van een naamswijziging of een tekstuele fout te herstellen.
  Het DB stemt in met de reactiebrief richting de Cliëntenraad.
   

 12. Ter besluitvorming: De Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB);
  Het DB besluit de Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB) voor uitkeringsgerechtigden, die vallen onder de doelgroep meedoen, uit de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk met een verzekeringsschuld bij Menzis per 1-1-2023 in te zetten.
  De RUB vooreerst voor vijf jaar in te zetten.
  De kosten van de RUB te dekken door de gemeentelijke bijdrage van het Programma Ondersteuning te verhogen.
  De kosten voor het verzekeren van het eigen risico voor deelnemers aan de RUB voor rekening van de gemeenten te laten komen.
   

 13. Ter kennisneming: Ontwikkelingen Collectieve Zorgverzekering;
  Het DB neemt de nota ontwikkelingen collectieve zorgverzekering voor kennisneming aan.
   

 14. Ter kennisneming: Armoedebeleid Fijnder gemeenten;
  Het DB neemt kennis van het overzicht van de verschillende inkomensregelingen en inkomensondersteuning die door Fijnder worden uitgevoerd, van het overzicht van de uitgaven en het bereik van de verschillende regelingen die door Fijnder worden uitgevoerd. Het DB neemt ook kennis van een aantal recente beleidsontwikkelingen die van invloed zijn op de inkomenspositie van cliënten en een aantal beleidsvoornemens. Het DB neemt kennis van de gemeentelijke speerpunten.
   

 15. Ter kennisneming: Follow up aanbevelingen accountant;
  Het DB neemt de nota follow up aanbevelingen accountant voor kennisneming aan.
   

 16. Ter kennisneming: Bestandsanalyse jongeren 18 tot 27 jaar;
  Het DB neemt de bestandsanalyse jongeren 18 tot 27 jaar voor kennisgeving aan. In het voorjaar van 2023 zal er een follow up worden gegeven inzake deze bestandsanalyse.
   

 17. Ter kennisneming: Kernpunten meicirculaire 2022;
  Het DB neemt de kernpunten van de meicirculaire 2022 voor kennisgeving aan.
   

 18. Ter kennisneming: Wachtlijst nieuw Beschut Werk (nBW);
  Het DB neemt de nota Wachtlijst nieuw Beschut Werk voor kennisgeving aan.
   

 19. Bestandscijfers tot en met juli 2022;
  Het DB neemt de bestandscijfers tot en met juli  2022 voor kennisgeving aan.
   

 20. Rondvraag;
   

 21. Sluiting.

Vergadering Dagelijks Bestuur 23 juni 2022

Op donderdag 23 juni 2022 om 10.00 vergadert het Dagelijks Bestuur van Fijnder.

De agenda is als volgt samengesteld:

 1. Opening door de voorzitter en vaststellen van de agenda;
 2. Mededelingen:
 3. Ter vaststelling: Conceptverslag Dagelijks Bestuur en besluitenlijst d.d. 25 mei 2022;
  a. Ter kennisneming: vastgesteld verslag Dagelijks Bestuur d.d. 28 april 2022;
 4. Ter formalisering:
  a. Hulp bij heroriëntatie door ROZ;
  b. Ter vaststelling: Besluit Informatiebeheer Fijnder 2022;
  Besloten is om het Besluit informatiebeheer Fijnder 2022 vast te stellen zodra de archiefverordening in werking is getreden met gelijktijdige intrekking van het Besluit informatiebeheer Sociale Dienst Oost Achterhoek 2010. De archiefverordening is op 23-06-2022 door het AB vastgesteld. Dit betekent dat u het besluit informatiebeheer ter formalisatie krijgt voorgelegd.
 5. Ter besluitvorming: Aanwijzingsprocedure;
 6. Ter besluitvorming: Herbenoeming leden Commissie Bezwaarschriften Fijnder en benoeming nieuw lid;
 7. Ter vaststelling: Reactie op vragen Cliëntenraad naar aanleiding van reactie op brief Chronisch zieken;
 8. Ter vaststelling: Reactie op brief Clientenraad advies kostendelersnorm 2022;
 9. Ter kennisneming: Het 1ste kwartaalbericht 2022 Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ);
 10. Ter kennisneming: Evaluatie lokaal en wijkgericht werken;
 11. Ter kennisneming: Bestandsanalyse jongeren 18 tot 27 jaar;
 12. Bestandscijfers tot en met mei 2022;
 13. Rondvraag;
 14. Sluiting.

Aanwezig: G. Teselink (wethouder gemeente Berkelland, E. Dusseldorp (wethouder gemeente Oost Gelre)

Afwezig met kennisgeving: E. Schepers-Janssen (wethouder gemeente Winterswijk)

 1. Opening en vaststelling van de agenda;
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
   
 2. Mededelingen;
   
 3. Verslag en besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 25 mei 2022;
  Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld 

  3a: Vastgesteld verslag vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 28 april 2022;
  Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
   
 4. Ter formalisering:
  4a: Hulp bij heroriëntatie door ROZ;
  Het DB besluit in te stemmen met de verlenging van de overeenkomst met ROZ voor heroriëntatie voor ondernemers bij de ROZ tot en met 31 december 2022 en de kosten voor dit ondersteuningsaanbod te onttrekken aan de bestemmingsreserve Tozo.

  4b: Ter vaststelling: Besluit Informatiebeheer Fijnder 2022;
  Het DB stelt het Besluit informatiebeheer Fijnder 2022 vast.
   
 5. Ter besluitvorming: Aanwijzingsprocedure;
  Het DB wijst mevrouw E. Schepers als voorzitter van het DB aan voor het voeren van werk- en voortgangsgesprekken met de directeur van Fijnder.

  De heer G. Teselink wordt aangewezen als vertegenwoordiger van het Dagelijks Bestuur in de Vergadering van Aandeelhouders Slinge Werkt! B.V. en als vertegenwoordiger van het Dagelijks Bestuur in het afstemmingsoverleg met de accountant.
   

 6. Ter besluitvorming: Herbenoeming leden Commissie Bezwaarschriften Fijnder en benoeming nieuw lid;
  Het DB besluit de huidige leden van de commissie bezwaarschriften te herbenoemen voor een periode van vier jaar tot 1 juni 2026 en mevrouw J.A.J. Venema te benoemen als nieuw lid van de commissie bezwaarschriften met ingang van 1 juli 2022.
   

 7. Ter vaststelling: Reactie op vragen Cliëntenraad naar aanleiding van reactie op brief Chronisch zieken;
  Het DB stelt de brief vast en zal het standpunt van het DB toelichten in de vergadering van de Cliëntenraad.
   

 8. Ter vaststelling: Reactie op brief Cliëntenraad advies kostendelersnorm 2022;
  Het DB stelt de reactie op de brief met het advies van de Cliëntenraad met betrekking tot de kostendelersnorm 2022 vast.
   

 9. Ter kennisneming: Het 1ste kwartaalbericht 2022 Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ);
  Het DB neemt kennis van het 1ste kwartaalbericht 2022 van de ROZ.
   

 10. Ter kennisneming: Evaluatie lokaal en wijkgericht werken;
  Het DB neemt kennis van een analyse van de doelgroep Meedoen en de voortgang met betrekking tot het activeren van de cliënten die vallen in de doelgroep Meedoen. Ook neemt het DB kennis van de ontwikkelingen binnen de integrale samenwerking tussen de sociale teams en SDOA primair gericht op de doelgroep Meedoen en het vervolg van lokaal en wijkgericht werken.
   

 11. Ter kennisneming: Bestandsanalyse jongeren 18 tot 27 jaar;
  De bestandsanalyse jongeren wordt opnieuw geagendeerd voor de vergadering van 15 september 2022.
   

 12. Bestandscijfers;
  Het DB neemt de bestandscijfers tot en met mei 2022 voor kennisgeving aan.
   

 13. Rondvraag.

Vergadering Dagelijks Bestuur 25 mei 2022

Op woensdag 25 mei 2022 om 09.00 vergadert het Dagelijks Bestuur van Fijnder.

De agenda is als volgt samengesteld:

 1. Opening door de voorzitter en vaststellen van de agenda;
 2. Mededelingen:
 3. Ingekomen stukken:
  1. Brief Cliëntenraad Participatiewet: Ongevraagd advies kostendelersnorm 2022;
  2. Brief Cliëntenraad Participatiewet: (Ongevraagd) advies geluidsoverlast en klimaatregulering hal;
  3. Vragen Cliëntenraad naar aanleiding van reactie op brief Chronisch zieken;
 4. Ter vaststelling: Conceptverslag Dagelijks Bestuur d.d. 28 april 2022;
  1. Ter kennisneming: Vastgestelde verslagen Dagelijks Bestuur d.d. 31 maart en 5 april 2022;
 5. Ter formalisering:
  1. Vaststellen conversietabel HR21 functiematrix en functieboek Fijnder;
  2. Inzet overall projectleider ontwikkelopdrachten en de opdracht voor de ontwerpfase Businessplan 2022-2025;
  3. Kwartaalrapportage Fijnder Q1;
 6. Ter vaststelling: Eerste Bestuursrapportage 2022;
 7. Ter vaststelling: Programmabegroting 2023 Fijnder;
 8. Ter vaststelling: Beleidsregels Terugvordering en Verhaal Fijnder 2022 en volgende jaren;
 9. Ter besluitvorming: Hulp bij heroriëntatie door ROZ;
 10. Ter kennisneming: Jaarverslag bezwaarschriften 2021;
 11. Ter kennisneming: Jaaroverzicht klachten 2021;
 12. Bestandscijfers tot en met april 2022 (mondelinge toelichting door Teun Hemelman);
 13. Rondvraag;
 14. Sluiting.

Aanwezig: J. Hoenderboom (wethouder gemeente Oost Gelre), G. Teselink (wethouder gemeente Berkelland, H. Tannemaat (wethouder gemeente Winterswijk)

 1. Opening en vaststelling van de agenda;
  Het DB stelt de agenda ongewijzigd vast.
   
 2. Mededelingen;
   
 3. Ingekomen stukken:
  3a: Brief Cliëntenraad Participatiewet: Ongevraagd advies kostendelersnorm 2022;
  De reactie wordt geagendeerd in de volgende vergadering van het Dagelijks Bestuur.

  3b: Brief Cliëntenraad Participatiewet: (ongevraagd) advies geluidsoverlast en klimaatregulering hal;
  De reactie op de brief wordt per mail toegezonden aan de bestuursleden. Na accordering wordt deze verzonden aan de Cliëntenraad.

  3c: Vragen Cliëntenraad m.b.t. chronisch zieken;
  Met het nieuwe bestuur worden afspraken gemaakt over de aanwezigheid van bestuur(sleden) in vergaderingen van de Cliëntenraad. Een afgevaardigde van het Dagelijks Bestuur en de ambtelijk contactpersoon kunnen uitgenodigd worden voor de vergadering van de Cliëntenraad in juli of september.
   
 4. Verslag Dagelijks Bestuur d.d. 28 april 2022;
  Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.
  4a: Vastgestelde verslagen vergaderingen Dagelijks Bestuur d.d. 31 maart en 5 april 2022.
  De verslagen worden voor kennisgeving aangenomen.
   
 5. Ter formalisering:
  5a: Vaststellen conversietabel HR21, functiematrix en functieboek Fijnder;

  5b: Inzet overall projectleider ontwikkelopdrachten en de opdracht voor de ontwerpfase Businessplan 2022-2025

  c: Kwartaalrapportage
   
 6. Ter vaststelling: Eerste Bestuursrapportage 2022;
  Het DB besluit In te stemmen met de Eerste bestuursrapportage 2022 en de tweede begrotingswijziging 2022 en de zienswijze van de gemeenteraden te vragen op de tweede begrotingswijziging 2022. Tevens besluit het DB het Algemeen Bestuur de Eerste bestuursrapportage 2022 aan te bieden ter kennisname en met afweging van de ingediende zienswijzen te vragen om in te stemmen met de begrotingswijziging 2022.
   

 7. Ter vaststelling: Programmabegroting 2023 Fijnder;
  Het DB besluit in te stemmen met de concept programmabegroting 2023 en deze na de zienswijze van de gemeenteraden gevraagd te hebben, ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur op 8 september 2022.
   

 8. Ter vaststelling: Beleidsregels Terugvordering en Verhaal Fijnder 2022 en daaropvolgende jaren;
  Het DB besluit het afzien van verdere terugvordering van fraudeschulden als mogelijkheid op te nemen in de nieuwe beleidsregels Terugvordering en Verhaal. De vier kanbepalingen (artikel 58 lid 7 van de Participatiewet) over het afzien van terugvordering bij fraudeschuld op verzoek van de klant mogelijk te maken binnen de dienstverlening van Fijnder en de beleidsregels terugvordering en verhaal daarop aan te passen en vast te stellen per 1 juni 2022.
   

 9. Ter besluitvorming: Hulp bij Heroriëntatie door ROZ;
  De nota wordt met een inhoudelijke wijziging in de volgende DB-vergadering geformaliseerd.
   

 10. Ter kennisneming: Jaarverslag bezwaarschriften 2021;
  Het DB neemt het jaarverslag bezwaarschriften 2021 voor kennisgeving aan.
   

 11. Ter kennisneming: Jaaroverzicht klachten 2021;
  Het DB neemt het jaaroverzicht klachten 2021 voor kennisgeving aan.
   

 12. Bestandscijfers tot en met april 2022;
  Het DB neemt de bestandscijfers voor kennisgeving aan.
   

 13. Rondvraag.

Dagelijks Bestuur

Agenda's en besluitenlijsten van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur